بررسی شهر کرج و تاریخچه این شهر

این پل تاریخی که بر روی رودخانه کرج بنا شده، امروزه به عنوان یکی از آثار ملی ایران است. این خانه از یک بخش مسکونی و یک حیاط تشکیل شده و معماری سادهای دارد. یک کمدى است. در موقعی که دزدها با طیارهها و جیپها سفر میکنند، هنوز ژاندارمرى ایران برجهاى عهد دقیانوس را دارد و یک عده مردمان مفلوک و بیچاره با یک لقمه نان از این برج به آن برج میروند. کاربران با استفاده از دادههایی نظیر کد پستی، جهت ساختمان، متراژ و طبقه میتوانند واحد مورد نظر خود را نیز به طور دقیق مشخص و پیدا کنند.

حلوا تبریزی نیز در بازار محبوب است. من میدانم که در بندر پهلوى که بزرگترین مرکز شیلات است در آنجا با ایرانیانى که فقط و فقط دلشان به ایران عزیز بسته است چطور با اینها معامله میکنند چطور اینها را بیرون میکنند چطور با حقوق کم و بسیار نازل از انرژى اینها استفاده میکنند البته مقدار محصولش شاید زیادى نباشد اما در آن قانون لعنتى یک حق تقدمى براى آنها قائل شدهاند ما حرفى نداریم اقتصاد سراسر شمال ایران یک قسمتاش شیلات است زیرا قسمت اعظم ساکنین شمال از آستارا تا خلیج حسینعلى اینها اغلب صیادند و از شیلات امرار معاش میکنند اینها را باید یک فکرى بفرمایید.

نائب رئیس – عرض کنم پیشنهادهاى متعددى هست پیشنهاد از آقایان نبوى – بهادرى – ملکمدنى – دکتر ملکى – اخگر و کهبد رسیده و همه دایر بر این است که اگر مجلس شوراى ملى موافقت بفرمایند پس از نطق یک موافق و یک مخالف در همین لحظه رأى به کفایت مذاکرات گرفته شود (صحیح است) اگر آقایان موافقت دارند پیشنهاد اول قرائت بشود. راجع به شوراى محلى دهات که آقاى معتمددماوندى اشاره فرمودند بنده خواستم عرض کنم که این جمله آخرى که اینجا گفته شده است به وسیله وضع عوارض، حالا فکر میکنم که شاید بهتر بود که یک کلمه دیگرى گذاشته شود براى این که مقصود این نبود که این عوارض وضع بشود معناى اصطلاحى که امروز در مملکت ما معمول است.

نمیدانم آقاى مهندس زیرکزاده بودند یا آقاى معتمد بودند میخواستم عرض بکنم که این قسمت اسباب افتخار جناب آقاى دکتر مصدق و همکاران ایشان است که آن برنامه سابقشان در این قسمت کاملاً اجرا شد آقایان به خاطر دارند که در برنامه ایشان در سابق دو قسمت بود، اجراى قانون خلع ید و اجراى قانون ۹ ماده و در اینجا تلویحاً با ذکر این جمله که در برنامه گفته شده شاید منظور این بوده است که آن مأموریتى که به دولت داده شده بود انجام گرفت و منظور ملت ایران حاصل شد حالا آنچه که مانده است بهرهبردارى از منابع نفت کشور است در چندین نقطه نفت است راجع به نفت مطالعاتى شده است چه در قسمت نفت جنوب و چه در قسمت نفتى که در قم به دست آمده و چه در قسمت بلوچستان و سایر نقاط مملکت مطالعاتى شده و البته اقدامات لازم را دولت تعقیب خواهد کرد تا به نتیجه مطلوب برسد.

چرا در آنجایی که چاه آب لازم است نمیروند چاه بزنند اگر مىخواهند با برنامه دولت کار بکنند قبولشان داریم و باید تحت کنترلشان بگیرید و ببینید کجاها احتیاجاتش بیشتر است بگویید همان جا خرج بکنند موضوع بحرین را هم مىخواستم عرض بکنم که بنده از جمله اشخاصى هستم که در دوره ۱۵ براى بحرین خیلى فعالیت کردم اینجا و بیشتر طرحهایى که براى بحرین داده میشد به امضاى بنده بود از همه مهمتر چیزى که در بحرین هست داستان نفتش است مطابق قانون ملى شدن صنعت نفت که از مجلس گذشته است در سراسر کشور نفتش متعلق به ملت ایران است این نفت که از بحرین میرود براى کمپانىهاى آمریکایى ملکیتاش مال ایران است و باید شما بروید در دادگاههاى بینالمللى تعقیب کنید که نبرند (سیدجوادى – الحمدالله قوام رفت و منظور شما تأمین شد) ولى جناب آقاى سیدجوادى شما را به خدا جدتان حسین ابن على کشته شد على ابن ابیطالب به خودش این همه زجر داد (سیدجوادى – روضه خواندن کار من است کار مرا خواهش میکنم از دستم نگیرید) (خنده نمایندگان) على ابن ابیطالب میفرمود که من نمیتوانم سر به زمین بگذارم و در اقلیمى که در آن حکومت میکنم یک نفر گرسنه باشد ما باید همه از او پیروى کنیم من که چیز زایدى عرض نکردم که شما نسبت به من کملطفى میکنید من هم پیرو همان مولاى متقیانم که این را فرمود و مطالب دیگرى هم فرمود که البته شما بهتر مىدانید و به موقع خودش انشاءالله تشریف خواهید آورد و خواهید فرمود یک مسئله دیگر هم قسمت شیلات است شیلات در دو ماه دیگر یعنى الان تا اول مهر که عبارت است دو ماه و چیزى کم باشد مدت قرارداد با شیلات مقتضى میشود همین طور که دست جابرانه سیاستهاى استعمارى انگلستان و حکومت جابر انگلستان از جنوب ایران و از سراسر ایران کوتاه شد باید این دست خانمانسوز شوروىها از سر شمالىهاى ایران برداشته بشود ما دیگر بیش از این تحمل نداریم که ببینیم در این لانههاى زنبور چه چیزهایى میگذرد (احسنت) بر علیه استقلال مملکت چه عواملى مشغول چه کارهایى هستند بیش از این نمیخواهم بگویم که چه میشود.

معلم کلاس دوم کوتاه و خپله بود و به جای حرف زدن جیغ میزد و چشمش پیچ داشت. یک روز ما رفتیم به سازمان برنامه تحقیقاتى شد مقدار زیادى پروندههاى مختلف که مسلماً مقادیر هنگفتى از اموال دولت حیف و میل شده بود آنجا تشکیل شد یک دولتى آمد و یک دولتى رفت تمام پروندههایی که آنجا بود بسته شد و گذاشته شد در بایگانى بروید ببینید این پروندهها را بخوانید و ببینید چه حقایقى است چه اشخاصى رفتهاند آنجا چه چیزها گرفتهاند و چقدر اموال ملت حیف و میل شده است در اداراتى که ابواب جمعى دارند اینها را بروید ببینید و مبالغ هنگفتى به دست بیاورید یک چیزى هم میخواستم عرض کنم این محاکم اختصاصى را از بین ببرید محاکم اختصاصى براى قضاى این مملکت بدترین چیزها است دلیل ندارد دیوان کیفر باشد دیوان محاکمات دارایى هم باشد آقا من یک چیزى به شما عرض میکنم الان ۱۳ سال است اهل یک قریهاى که عرض کردم آبکنار با دولت دعوى دارند سر همین اراضى خود دیوان دارایى حکم داده هنوز مواد حکم را نمیدهند به ثبت اسناد که مردم بتوانند سند مالکیتشان را بگیرند گاهى پروندهها پیدا نمىشود گاهى چیز دیگرى است این چه وضعى است چقدر باید دوندگى کرد گاهى باید یک کسى برود پروندهاش را پیدا کنند حکمش چنین شده چنان شده بعد باید ابلاغ بشود دوباره ابلاغ نشده این است که مردم یک قدرى نگرانى دارند یکى هم وضع پروسدورهاى عدلیه است محاکم خیلى طولانى میشود بعضى قوانین خیلى گیجکننده است که حتى قضات را گیج میکند وضع محاکمات را باید ساده کرد باید وقت محاکم را کوتاه کرد حتىالامکان محاکمات را اختصارى کرد که ارباب رجوع که رفتند آنجا دچار یک وقت ششماهه نشوند بعد وکیل دادگسترى بعد از شش ماه بیاید یک چیزى بنویسد که من مریضم برود شش ماه دیگر و وقتى این بدبخت به تمیز برسد که شاید اولادش شاید نوه دارد بنده هم قاضى هستم این مطالب هم هست نگرانى از دادگسترى و جریان محاکمات یکیاش طول محاکمه است دستگاههاى اختصاصى باید از بین برود چرا یک کسى را که به جرم سرقت مسلحانه گرفتهاند باید آنجا محاکمه بشود چه بسیار براى اشخاصی که در گوشه و کنار زوایاى مملکت پرونده ساختهاند و پروندهشان میرود آنجا و هیچ کس نمىتواند آنجا برود.

هر مملکتى هر ملتى مطابق توانایى خودش از خودش دفاع میکند (صحیح است) تا آخرین لحظه توانایى خودش از خودش دفاع میکند (صحیح است) اگر ما توانستیم در دفاع مهاجم را بیرون راندیم که چه بهتر، اگر یک سال مقاومت کردیم و شکست خوردیم، اگر ده روز مقاومت کردیم و شکست خوردیم، اقلاً در دنیا سربلندیم میگوییم مقاومت کردیم، ولى شکست خوردیم ولى چطور ممکن است این فکر در نظر بیاید که ممکن است ما مقاومت نکنیم. نایب رئیس – خیلی خوب پس از مراجعت ایشان جبران میشود، آقای مهندس حسیبی.

نایب رئیس – بسیارخوب اصلاح میشود. حیا باید بماند آقا آبرو باید بماند در این مملکت، این قانون باید اصلاح شود خودشان هم بدشان نمىآید عناصرى هستند که باید تصفیه بشود خود من هم افتخار دارم که روزنامهنویس بودم همین روزنامه بود که من را به اینجا رسانیده بنده هم روزنامهای داشتم به اسم گیله مرد در گیلان. زارعین گیلان همه ساله املاکشان و خرده مالکین دارد از بین مىرود آمدم خدمت جنابعالى متأسفانه توجهى نفرمودید حالا هم استدعا دارم که تلگراف بفرمایید به بنگاه آبیارى که قانون باید اجرا شود ولو مجرىاش شمر باشد این استدعا را از جنابعالى دارم و تقاضا دارم با نظر باز لطف بفرمایید اخمهایتان را تو هم نکشید الان اگر لطف بفرمایید اگر یک حاکم دلسوز اگر یک فرماندار دلسوز اگر یک کسى که دلسوز به حال مردم آنجا باشد ۵ میلیون تومان الان براى گیلان پول تهیه میشود بانک ملى رشت که تجارت گیلان را میچرخاند چقدر دارد (کریمى – از اسرار است) اسرار است ولى قطعاً این مبلغ ندارد در ظرف چند سال میشود سى میلیون تومان مىتوانید با این سى میلیون تومان راهها را بسازید میتوانید بهدارى درست کنید مىتوانید سدهاى کوچکى که در گیلان مستعد براى این کار هست بسازید و در ظرف ۵ سال سطح کشت گیلان به ده برابر نمیخواهیم اغراق بگویم که ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ میشود ولى ده برابر میشود یعنى شما میتوانید اگر امسال که سال بهبود محصول است سال بهبود محصول گیلان است و گیلان ۲۵۰ هزار تن محصول برنج دارد میتوانید شما ده برابر برنج بگیرید چرا رعیت وضعش پریشان است براى این که سطح تولید رعیت کم است من نمیدانم سایر نقاط ایران چطور است ولى براى شما گیلان را مثل میزنم الان در گیلان که یک مرد و یک زن و یک دختر و یک پسر باشند نمىتوانند بیش از دو جریب که با وسایل عهد دقیانوس مىکارند بکارند محصول آن در نقاط مختلف فرق میکند بهترین نقطهاش در سفیدرود است به اصطلاح ما میدهد ۶۰ قوطى از این ۶۰ قوطى باید دو تا ۲۴ قوطى بدهد به ارباب بنده حساب کردهام که در سفیدرود براى یک رعیت بیش از دو هزار تومان نمىماند البته از نقطه سفیدرود که محتاج به کود نیست و آبش فراوان است ولى در فومن این طور نیست در گیلان شرقى این جور نیست در طالش این طور نیست این با این درآمد چه کار بکند در یک سال هم باید بخورد هم باید بپوشد هم دکتر برود و اگر مریض شد خودش را مداوا کند بنابراین باید سطح کشت رعیت را زیاد کنید (نبوى – مال ما که ۵۰۰ تومان هم ندارند) پس معلوم میشود رعیت ما در مقابل رعیت شما شاه است با دو هزار تومان که نتواند با ۵۰۰ تومان و ۳۰۰ تومان که هیچ نمیتواند خوب بنابراین یک فکرى بکنید اگر تقسیم اراضى آمد قیافهها را تو هم نکشید خوب این میشود آن عوارض جناب آقاى وزیر دارایى لازم هم نیست عوارض جدید بگیرید که دوباره رعیت برنجاش گندماش جواش را که از احمدآباد خودمان حرکت میدهد میبرد به دماوند عوارض بهش تعلق بگیرد رعیت نمىتواند با این عوارض یک زندگى مرفه داشته باشد این کار را که عرض کردم بکنید به شرط این که بخور بخور نباشد (یکى از نمایندگان – این کار خیلى مشکل است بخور بخور نباشد خیلى مشکلتر است) نه خیلى آسان است استدعا میکنم که آن عوارض را لطف بفرمایید صدى بیست از محصول ارباب و رعیت گرفته شود (چند نفر از نمایندگان – از رعیت چرا؟) البته ۵ درصد از رعیت اجازه بفرمایید چون این یک بانکى است یک شرکت تعاونى خواهد شد بگذارید او هم شریک باشد مهمترین چیزى که رعیت را اذیت میکند این رباخوارها هستند این سفتهبازها هستند که زندگى یک رعیت را که در آفتاب و سرما و گرما زندگى میکند با ثمن بخس از دستش میگیرند اینها را سلفچى میگویند اینها بدتر از مالکین هستند آن دورهگردها و من نمیدانم جناب آقاى لطفى یک لطفى بفرمایید ثبت اسناد چطور شد پولى به دست آنها میدهد جنس به رعیت میدهد بعد سر حاصل پول میگیرد چرا سند جنسى نمىنویسد یکى از بدبختیها این است جناب آقاى لطفى استدعا میکنم این بخشنامه لعنتى را لغو کنید آقا الان که رعیت احتیاج دارد به گندم یا برنج یا جو و ندارد و میداند که تخم جو و گندم گران است میآید آنجا و به رعیت بدبخت خروارى ۲۵۰ تومان میفروشد خوب رعیت میخواهد ۵ خروار گندم بکارد و دو خروار هم براى قوت خودش مىخواهد آن وقت سر حاصل گندم خروارى صد و پنجاه تومان است باید صد تومان به سلفچى باج بدهد بىجهت و هیچ گونه زحمتى نمیکشد این سلفچىها بدبختىهاى عظیمى فراهم کردهاند این رعیتهاى بیچاره را نجات بدهید شما را به خدا این بخش نام لعنتى را لغو کنید که اگر رعیت جنس خواست بهش بدهند و همان جنس بگیرند چرا بدهد ۱۵۰ تومان و سر حاصل بفروشد صد تومان این را یک فکرى بکنید یک مقدار از محصول این رعیت که مقدار زیادى است به این ترتیب از دستش میرود اگر این بانک را در مرکز هر دهستان تشکیل دادید چه میشود؟

در ارتش ایران ما افسران صالح خیلى داریم که تحصیلات بسیار عالى از ممالک خارجى دارند از اینها استفاده بکنید از جوانها استفاده بکنید چه عیبشان است (نریمان – آدمکشى بلد نیستند) بله آدمکشى بلد نیستند بنده عرضم این بود که نمىخواهیم در ارتش ما مستشاران خارجى و به خصوص آمریکایى وجود داشته باشد بنده البته به عنوان تذکر یک قسمتهایى داشتم که میخواستم عرض بکنم یکى این موضوع بود و دیگرى موضوع بهرهبردارى از معادن نفت شرکت نفت سازمان یک زحمتى کشیده و الحق مهندسینشان در این هواى گرم خیلى جانفشانى کردند البته باید از آنها قدردانى بشود نفتى پیدا شد که موجب کمال مسرت ملت ایران است و حوایج نفت داخلى ایران را هم تأمین میکند ولى من میخواستم یادآور شوم ما باید سعى کنیم که کلیه منابع زیرزمینى ما مخصوصاً نفت استخراج شود و محلى هم براى خروج داشته باشد از لحاظ خارج شدن نفت دو قسمت در مملکت ما میتوانند نفت استخراج بکنند و به خارج هم بفرستند در درجه اول نفت بلوچستان است باید توجه بفرمایید که این شرکت سهامى نفت ایران در درجه اول توجهى به نفت بلوچستان داشته باشد که بلکه به توجه خداوند بتوانند در آنجا منابع نفت عظیمى که هست استخراج کنند که آن تورنبرگ معروف مدتها به عنوان تاجر فرشفروش در آن سرزمین مطالعاتى داشت اگر یادتان باشد در دوره ۱۴ وقتى که موضوع نفت مطرح شد یک مرتبه یک دفعه سر و کله این آقاى تاجر در تهران پیدا شد به عنوان مستشار شرکتهاى آمریکایى که به تهران آمده بودند براى مذاکره نفت پس مسلم و محقق اگر جریاناتى در بلوچستان پیدا مىشد صرفاً براى خاطر نفت بوده و این آقا هم که براى نفت آمد این آقاى پروفسور هم گویا مطالعاتى کردهاند و عکسبردارىهایى کردهاند و بالاخره پرونده نفت بلوچستان به حال تکمیل روى میز شرکت سهامى موجود است و آن طورى که بنده تحقیقات کردهام از آقاى ریگى معلوم شده که نقاط نفتخیز به سواحل دریاى عمان فوقالعاده نزدیک است وقتى این نفت استخراج بشود هر کمپانى که در دنیا بخواهد نفت ببرد نفت خام یا نفت تصفیه شده خودش مىآید و میبرد شاید بشود لولهکشى ساحل هم بکنند بنده میخواستم بگویم که باید توجه داشته باشید که ما یک نیروى دریایى بسیار مرتب و عظیمى در دریاى عمان و خلیج فارس داشته باشیم باید متذکر باشید که ما باید سیادت سیصد ساله گذشتهمان را در خلیج فارس دوباره برقرار کنیم نگذارید دیگر داستانهاى شیخنشینهاى خلیج فارس به دست عمال انگلیس تکرار شود و در دهانههاى خلیج فارس براى ما یک محلهاى اختناقى ایجاد بکنند ما باید خلیج فارس و سیادتش را و بحر عمان و سیادتش را از طریق یک نیروى دریایى عظیم به دست داشته باشیم و دیگر دوباره بهانه نکنند و کشتیهاى جنگیشان را به آبهاى ساحلى رودخانه دولت همجوار و پوشالى عراق بیاورند و ما را تهدید بکنند.

در این قسمت از برنامه دولت نوشته شده ایجاد شوراهاى محلى دهات به منظور اصلاحات اجتماعى این یک چیزى است که نتیجه بسیار بسیار عالى دارد امروز اگر آقایان تشریف برده باشند و دهات را از نزدیک دیده باشند من سایر نقاط ایران را نمیدانم چه جور است ولى گیلان که از زرخیزترین نقاط ایران است مردم دهات آن به قدرى در بدبختى و بیچارگى زندگى میکنند که حدى براى آن متصور نیست (مهندس حسیبى – چشم شما روشن) وقتى شما تشریف بیاورید در این نقطه زرخیز که حتى روى دیوارهاى آجرى آن درخت سبز میشود یک عدهاى به صورت قرون وسطى زندگى میکنند یعنى در یک کوخ کوچک که حتى در همان حال هم از ترس دزدهاى محلى شبها باید گاوش را هم در آن کوخ ببرد و به پاى خودش ببندد دیگر نمىدانم در سایر نواحى ایران چه جور است اما این که فرمودند مخارجش را از عوارض تأمین کنیم آقا دست من به دامن شما عوارض در این مملکت به قدرى زیاد شده است که هر جا یک شهرداری تشکیل میشود اول کارش این است که برود به سراغ عوارض برود روغن میآید عوارض میگیرند قماش میآید عوارض میگیرند یک علت عمده بدى وضع دهاتها این است که عوارض زیاد میگیرند روغن یک مرتبه در کرمانشاهان میآید عوارض میدهند که باید خارج شود و یک مرتبه هم در پهلوى یا رودسر یا ابرقو یا کاشان یک عوارض در شهردارى میگیرند که باید مصرف شود یک مصرفکننده بیچاره چند مرتبه باید عوارض بدهد قسمت عمده گرانى خواربار در ولایات براى این است چارهاى هم ندارند چرا؟

البته وجود بناهای حکومتی در این میدان و فاصله کمی که با ارگ سلطنتی داشت نیز از دیگر دلایلی بود که مردم میدان توپخانه را برای تجمعات انتخاب می کردند. لباس های ترک نیز در بازار تبریز محبوب هستند و قیمتی مناسب دارند. مهندس زیرکزاده – یک قسمت دیگر دارد شهربانى که آن قسمتهاى فنى است این قسمتهاى فنى البته باید با بودجه مملکتى اداره شود و دولت باید اصلاحات در این قسمت را هر چه زودتر با وسایل خودش بکند بنده یک حکایتى خدمت آقایان عرض میکنم که بایستى آقایان بدانند ما با چه وضعى سر و کار داریم یک روز بنده رفتم به شهربانى یک کارى داشتم آنجا اتفاقاً با اداره انگشتنگارى سر و کار داشتم یک عکس بود مىخواستم به چاپ برسانم بنده میخواستم که این انگشتنگارى یک علمى است یک دستگاه بزرگى دارد یک وسایلى دارد اینجا هى مردم بیچاره را مىبرند و انگشتشان را مىچپانند توى مرکب و میگذارند روى کاغذ از زمانی که اولین دفعه سوئدیها آمدند در ایران یک فیشى ترتیب دادند و با یک ترتیباتى آنجا انگشتنگارى انجام مىگرفت با تمام علائمش ولى در ایران از سى و چند سال قبل تاکنون هیچ فیشى پر نشده است سوئدیها رفتند و فقط تقلید مسخره انگشت به مرکب زدن باقى مانده است دیگر اثرى ازش باقى نیست بلکه آن چند فیش قبلى را هم از دست داده است قسمتهاى راهنمایى را که چه عرض کنم شهربانى ما بایستى از نو ساخته شود و هر چه زودتر باید شروع به ساختمان آن بشود پس از آن که شهربانى و ژاندارمرى وضع مرتبى به خود گرفت آن وقت قسمت عمده مشکلات ارتش ما حل شده است ارتش ما باید تمام هم خودش را صرف هدف اصلى خودش بکند و آن وقت است که خواهید دید یک قسمت عمده از این مشکلاتى که هر روز از آن صحبت میکنند و یک عده میکوشند وسیله تبلیغات سیاسى خودشان قرار بدهند از بین خواهد رفت موضوع دوایر دولتى بنده هر چه میخواهم بگویم یک چیزهایى است که جنبه مخصوص دارد بنده از دزدى و فساد و رشوهخوارى صحبت نمیکنم و به دو جهت صحبت نمیکنم یکى این که بنده نمىخواهم در این چالهای که چندین سال است ملت ایران را انداختهاند بیفتم به یک نحوى در ایران تبلیغ شده است که تمام بدبختیهاى ما از دزدى و رشوهخوارى است در حالی که یک مفاسد خیلى بزرگترى در دستگاههاى دولتى ما است که ما به قسمى متوجه این رشا و دزدى شدهایم که به کلى آن فساد اصلى را از نظر دور داشتهایم که قسمت عمده مشکلاتی که داریم از جاهاى دیگرى است علت دیگرى که بنده راجع به این امر صحبت نمىکنم این است که معتقد به آن ترتیبى که میگویند نیستم بنده قبول دارم که در طبقات بالاى ادارات ایران نسبت فاسدها به سالمها زیادتر است ولى مسلماً در طبقات پایین دستگاه دولتى دزد نیست و تمام کارمندان پاک و صحیح و سالمند و درستکار و زحمتکش هستند از این جهت این را پیراهن عثمان کردن و همیشه به مردم تاختن این کار درستى نیست ولى اساساً من معتقدم وقتى ما میتوانیم راجع به مردم و بنى نوع بشر قضاوت بکنیم که شرایط زندگى آنها را در نظر بگیریم میگویند آنجا که آزادى نیست اخلاق نیست اگر وضع زندگى ما یک جور مخصوصى است ما حق نداریم مردم و کارمندان ایران را که در این وضع مخصوص قرار دارند با کارمندان ممالک دیگرى که آن وضع مخصوص را ندارند مقایسه کنیم و قضاوت کنیم اکثریت توده مردم را مردمان عادى و معمولى تشکیل میدهند آدم معمولى هم یک خصایل به خصوصى دارد آدم معمولى آن است که به فکر نان روزانهاش است آدم معمولى آدمى است که به فکر فرداى زن و بچهاش است آدم معمولى آدمى است که از داد و قال و جنجال گریزان است این شخص یک روحیه مخصوصى دارد و میخواهد صبح برود پى کارش و مطابق این اصلى که میگویند انسان همیشه دنبال راههاى ساده میگردد آدم عادى دنبال راههاى ساده میگردد یعنى چه؟

نظر باینکه در جریان ۳ روز اخیر و کشتار و قتل فجیع یکی از عوامل آن قوام رئیس دولت غیرقانونی وقت بودهاست امضاء کننده گان ذیل ماده واحده زیر را با قید سه فوریت بمجلس تقدیم و تقاضای طرح و تصویب فوری آنرا داریم. بنابراین این فکرى که گاهى اوقات شنیده میشود این فکر را باید به شدت با آن مبارزه کرد باید دنیا بداند که ملت ایران از خودش دفاع خواهد کرد و اگر ما سیاست بیطرفى داریم این سیاست بیطرفى را ازش دفاع میکنیم هر کس از هر طرفى و هر قسمتى بخواهد بیطرفى ما را نقض کند با او میجنگیم (صحیح است) حالا این جنگ ما یک سال طول میکشد ده روز طول میکشد.

وقتی میگویم نیم ساعت شاید اشتباه میکنم، بیشتر از یک ساعت این جریان طول کشید. در صورتی که با ماشین شخصی به مقصد تبریز میروید، با یک تیر دو نشان بزنید و در طول مسیر پیش رویتان از شهرهای بین راه دیدن کنید. قفسهٔ سینهاش گنجایش بیش از سه کلمه را نداشت. نمیدانی چقدر خوش است عمقزی، از اینکه عاقبت این زنجیر گذشته و آینده را از یک جایی خواهد گسست.

دیدگاهتان را بنویسید