تصمیم قانونی دایر بهابراز رایاعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخستوزیر ۱۳۵۰ – ویکینبشته

۲- درفرودگاه تبریز ۷۰ درصد عملیات زیرسازی انجام یافته ۳- درفرودگاه مشهد ۸۵ درصد ازکارهای ساختمانی باتمام رسیدهاست ۴- قسمتی ازکارهای ساختمانی فرودگاههای همدان وآبادان خاتمه یافتهاست. ۳- اتمام بتون ریزی پایههای سدزهک وسایرکارهای مطالعاتی مربوط به سدسازی درایران ۴- مطالعات برای تهیه طرح ومناقصه وقراردادسدهای درودزن – بندمیزان شوشتروحفرکانال به منظورجلوگیری ازطغیان رودخانه اترک ۵- کمک به اتمام وانجام عملیات تونل سازی درکهرنگ اصفهان د- ماشین آلات کشاورزی بمنظورافزایش تولید کشاورزی وپس ازابلاغ برنامه ۴میلیارد ریالی بنگاهی بنام توسعه وترویج ماشین آلات کشاورزی تاسیس وبرنامه عمل وبودجه آن تنظیم وبتصویب آقای نخست وزیررسانیده شدو فعلا مقدمات خریدتراکتور کلیه ماشین آلات موردنیازکشاورزی کشورفراهم گردیدهاست.

طرح سازمان جدیدوزارت خارجه علاوه برانکه ناظربراصلاح سازمان اداری است تصفیه کلی این دستگاه را نیزدرنظرداشته وازطرف دیگر درتنظیم آن سعی واقعی بعمل آمدهاست که برای کمک به رفع مشکلات مالی دولت حتی المقدور هزینهها را تقلیل دهد. ۱ – مهمترین اقدامی که ازلحاظ سیاسی دراثر تصمیمات دولت درسه ماهه اخیر بعمل آمده قطع رابطه سیاسی بادولت انگلستان بودهاست که چون بجزییات آن وقوف دارند ببحث تفصیلی دراین خصوص نیازی نیست. ضرورت دارد که یادآوری شود تصمیم دولت به بهترین وضع ممکنه اجرا وبانهایت دقت جلوهرگونه فرصت تحریک خارج وداخل دراین مورد گرفته شد تذکر این نکته نیزخالی ازفایده نیست که وزارت امورخارجه چه ازقبیل ازقطع رابطه سیاسی بادولت انگلستان وچه بعد ازآن پیوسته اهتمام داشتهاست که بوسیله نمایندگیهای خوددرکشورهای خارجی تبلیغات سوء شرکت سابق نفت ویادولت انگلستان را که ازشرکت مزبورحمایت مینمایدعقیم گذارده ونفیاواثباتا بوسیله نشرمقالات یاسخنرانیهایامقالاتی که درپاسخ نویسندگان دیگرنوشته میشودحقانیت دولت وملت ایران را بسمع جهانیان برساند.

وزارت امورخارجه برای اجرای دقیق منظورفوق اهتمام ورزیدهاست که باتعقیب یک هدف روشن واتخاذیک رویه غیرقابل انعطاف مامورین خودرا درکشورهای خارج مرتبادرجریان سیاست دولت بگذارد وآنهاراباتعلیمات لازمه مجهزساخته ودرراه ایجاد محیط بینالمللی مساعدی بنفع ایران بکاراندازد ودرتعقیب همین منظورطرح نطق آقای انتظام درسازمان ملل متحد که ازمفاد آن استحضار دارند تهیه وپس ازتصویب مقامات مربوطه واظهار نظرکمیسیون خارجه مجلس به نیویورک ارسال گردید ودر محافل داخلی وخارجی موردتوجه کامل قرارگرفت ودرضمن این نطق مخصوصا بروش بانک بینالمللی وتضییقات دولت انگلیس برای فروش نفت ملی ایران حمله شده وهمچنین نطق آقای دکتر اردلان در کمیسیون اقتصادی ملل متحد درهمان زمینه تهیه وایراد گردیدهاست.

ه – قنوات براساس موافقت نامهای که بمنظورعمران قنوات بائر بابانک کشاورزی مبادله شده مبلغ یکصدمیلیون ریال درسال جاری برای تامین این امرتخصیص داده شده ودرسه ماهه اخیر بموجب اختیارات قانون آن جناب بیست میلیون ریال برای اجرای نظریه بالابه بانک کشاورزی پرداخت شدهاست. حاذقی ـ حسن نیت آقایانیکه معتقد هستند که اراضی املاک خالصه که اعیانی ان متعلق به غیر است مجانی واگذار شود محرز است اما باید دید که این اراضی که اعیانی آن متعلق به دیگران است آیا چه اشخاصی توانستهاند در املاک خالصه دولت اعیانی ایجاد بکنند من معتقد هستم که این اعیانیها متعلق به مالکینی بودهاست که در املاک خالصه توانستهاند یک اعیانی بوجود بیاورند ساختمانی بکنند وعلاقهای بوجود بیاورند چطور ما میتوانیم راضی به اینکار بشویم چون یک اصلی است که گفتهاند الزرع للزارع ولوکان غاصبا همینطور بنا وساختمانی که در این اراضی دولت انجام گرفته الان صاحبان آنها آنجاها را تصرف دارند اراضی هم متعلق به دولت است اگر ما اینجا بگوییم اراضی مجانا و رایگان به آنها داده بشود یک نازشستی برای یک عدهای که آمدهاند اینجا اراضی خالصه را تصرف کردهاند قائل شدهایم و این صحیح نیست اما از نظر اینکه قانون کمک به زارع و کشاورز بودهاست ما نمیتوانیم با این ترتیب آن منظور راتامین بکنیم از طرف دیگر دعوا ونزاع هم به عقیده ما صلاح نیست که اراضی راتقسیم بکنند اگر صاحبان اعیان مایل شدند موافق شدند آنرا بخرند نقدا با به اقساط چند ساله و پول آنرا به بانک کشاورزی بدهند و آن پول وسیله میشود برای دادن وام به آن زارع و کشاورز بنابراین من با این ماده شش به همین کیفیتی که کمیسیون دارایی تصوی کردهاست موافق هستم اما راجع به عرصه خانههای مسکونی رعایا این حرف بسیار صحیحی است رعایائی که در املاک خالصجات خانه و لانه دارند البته نباید برای اراضی ان خانهها دولت پولی مطالبه بکند برای اینکه قدر مسلم این است که به ارباب استحقاق برگذار میشود ولی اراضی اعیانی مجانا و بلا عوض نباید واگذار شود.

پیشرفت شگرف انقلاب آموزش ما صرفاً از لحاظ تعداد نوآموزان و دانشآموزان و دانشجویان مورد توجه قرار نگرفته بلکه به موجب منشور انقلابآموزشی رامسر تحولات کیفی عمیقی در نظام آموزش و پرورش کشور مشهود است که به موازات انقلاب آموزشی و به عبارت دیگر همراه با ۲٫۵ برابرشدن تعداد محصلین سطوح مختلف تعلیماتی کشور طی ۹ سال انقلاب صورت خواهد گرفت. بنظر من بعتر است همین گزارش را ما به رای بگذاریم معذلک بسته بنظر مجلس خواهد بود فعلا آقای دکتر یزدی گزارش کمیسیون را قرائت خواهند کرد که آقایان استحضار داشته باشند و بعد هم تصمیم گیری بکنند .

پس ازآنکه برحسب لایحه اختیارات مورخ ۲۰ مرداد آقای نخست وزیر برنامه ۳ میلیارد ریالی سازمان برنامه را تصویب وابلاغ فرمودندگشایش کاملی درکارسازمان حاصل وعلاوه براینکه برنامههای اجرایی دست عمل باسرعت پیشرفت میکنند سازمان برنامه توانستهاست اقدامات عمرانی دیگری را نیزشروع نماید. از جانب دیگر سپاهیان به آبادانی دهات و تغییر و اصلاح چهره آنها توفیق بسیار یافتند و طرحهای عمرانی فراواندر جهت نوسازی دهات به مرحله عمل درآوردند. ۳- ماشینهای اصلی کارخانه درراه بوده وتا چند روز دیگر به بنادر ایران خواهندرسید. راجع به بنگاه جنگلها یک عوارض سنگینی بمردم تحمیل کردند که این پول را بگیرند جنگل تازه احداث بکنند این پول شدهاست اتومبیلهای جیپ وحقوق پرسنلی، مثل جاهای دیگر الان در مازندران بنده یکوقتی از مازندران مراجعت میکردیم یک مامور بنگاه جنگل آمده بود وچهار تا جیپ همراهش بود بنده تعجب کردم.

اجرای برنامههایی که فوقاً مذکور افتاد تربیت کادر متخصص و آزموده را ایجاب میکرد به همین مناسبت آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان تا پذیرش تعداد ۴۰۰ دانشجو توسعه یافت و رشته تحصیلی شکاربانی و حفاظت خاک و رشته تخصصی مرتع نیز بدان پیوسته شد. فراموش نکنیمکه ممکن است دنیای سال دو هزار، عصر آموزش برنامهای و آموزش از طریق کامپیوترهای کوچک خودآموز باشد و نقش کنونی مدارس به کلی دگرگونشود و مدرسه به جای محل آموزش تنها جایگاه پرورش گردد و بنابراین خود را باید برای مواجهه با این تحولات شگرف و حتی تغییرات ژرف واساسی که در خود هدف تعلیم و تربیت احتمالاً روی خواهد داد آماده و مهیا سازیم.

در عین حال شادی عمیقی باو دست داد که بکلی نیست و نابود خواهد شد. وزارت کشاورزی فهرست خالصجات و ابنیه و مستغلاتی که مورد احتیاج دولت و مؤسسات فوق است ظرف پنج ماه از تاریخ تصویب این آییننامه بهکمیسیون مجلسین خواهد داد. هتل صخره ای لاله کندوان تبریز معروف ترین هتل در غرب ایران است که حتی توسط گردشگران خارجی نیز رزرو می شود این هتل پنج ستاره و خاص در دل صخره های سنگی اسکو و روستای کندوان می باشد. دردسر و مانع نه تا آنجا که من می دانم برعکس من از راتر اینطور فهمیدم که مدنی حداقل او را تشویق می کرد که این روزنامه را براه بیندازد .

سندی است مربوط به چهارم اکتبر ۱۹۵۲ که از موضع گیریهائی است که خسرو قشقائی در مجلس زمان ملی شدن نفت دکتر مصدق علیه انگلیسی ها و در مورد قراردادهائی که بسته شده است ( اجازه بدهید این مطلب را بخوانم ) در مجلس هم سخنان خشن قشقائی و حمله به آمریکا برای خرابکاری علیه دولت مصدق در زمان نخست وزیری قوام بوده است . گزارش کلی عملیات سازمان برنامه ازفروردین ماه ۱۳۳۰ به بعد کمک قانونی دولت به سازمان برنامه قطع گردیده معهذا باتوجه مخصوص دولت موفق شدهایم بادرآمدواحدهای تابعه ازوقفه کارها جلوگیری وحتی عملیات اجرایی را بموجب شرحی که ذیلا به عرض میرسد اجرانماییم.

علاوه براینکه درکارهای بالا ازلحاظ اعتبارات گشایشی حاصل گردیده بعملیات اجرایی مبادرت گردیدهاست: ۱- شروع به توسعه کارخانه قندمرودشت بابتواند یکهزارتن چغندر در۲۴ ساعت مصرف کند. بابعرض رسانیدن مراتب بالا اینکه خلاصه عملیات اجرایی این سازمان را درسال ۳۱ در۶قسمت مختلف بتفکیک نوع عملیات تشریحا وضمنادرهرقسمت پیشرفتهایی که دراثرتصویب وابلاغ برنامه ازطرف آقای نخست وزیراخیرا نصیب این سازمان گردیده معروض میدارد. ۲- درهمین حوزهها ۲۲۸ کیلومتر راه دیگرتا اوایل زمستان تمام خواهدشد ومجموعا در ششماهه اول سال ۱۳۳۱ نه میلیون ریال برای اقدام عملیات بالا خرج شدهاست.

ب – فرودگاهها: ۱- عملیات تکمیلی فرودگاه مهرآباد باتمام رسیده وآشیانهای نیزدردست نصب است. پس از تعمیم آموزش ابتدایی به حداکثر برای اطفال واجبالتعلیم، اولویت دیگری که در دو سال آخر برنامه چهارم و سالهای پیرو آن طی برنامه پنجمپیش میآید استقرار دوره راهنمایی تحصیلی است که هم از مهر ماه امسال آغاز میشود و احتمال آن هست که شماره محصلین را در پایان برنامه پنجمبه متجاوز از ۱٫۸ میلیون نفر برساند. متوسط رشد ارزش افزوده صنایع در سال به حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد فزونی گرفته و افزایش بهرهوری سرانه در این رشته در هر سال به بیش از ۵ درصدرسیده و موجبات انتقال از مرحلهای که صنایع مونتاژ و صنایع سبک مصرفی جایگزین واردات با بهرهوری محدود بر اقتصاد ایران حاکم بود به مرحلهصنایع تولید کالاهای واسطهای و سرمایهای با امکان صدور به خارج و متکی بر حداکثر ارزش افزوده داخلی فراهم آمدهاست.

دیدگاهتان را بنویسید