حال که پاسخ پرسش پرند کجاست؟

پس تنوع قافیه در دیوان رودکی بسیار بالاست و همین بر موسیقی شعر وی می­افزاید. زادگاه وی بنا به روایات گوناگون، توس، بلخ، سمرقند و بخارا ذکر شدهاست، اما بر پایهٔ پژوهشهای نوین، اینگونه پنداشته میشود که او زادهٔ شهر توس بودهاست. در دورانهای نوین، از سوی خاورشناسان این دیدگاه مطرح شد که دقیقی یک زرتشتی بوده، ولی امروزه این دید با پژوهشهای بیشتر رد شده و دقیقی را یک مسلمان شیعه بهشمار میآورند. بستر رودخانه ارس دارای شیب زیادی بوده که آب با سرعت درآن جریان دارد و مثل رودهای دیگرنمی توان بر روی آن قایقرانی کرد ولی اگر قایق موتور دار باشدمی توان از آن استفاده نمود.

بر بستر چنین زمینه مناسب اقتصادی، اجتماعی و برپایه دانش دوستی برخی از پادشاهان سامانی، همچنین با تلاش و خردمندی وزیرانی دانشمند و کاردان چون ابوالفضل بلعمی (330 ق) و ابوعلی محمد جیهانی (333 ق)، بخارا به صورت مرکز بزرگ علمی، ادبی و فرهنگی درآمد. همچنین میزان بالای آنتی اکسیدان انار می تواند روند پیری و نیز چروک خوردن پوست را کندسازد. تئودور نولدکه در سال ۱۸۹۲ در جلد دوم مجموعه پژوهشهای مربوط به زبان فارسی که در شهر وین انتشار یافت، ضمن بحثی دربارهٔ شعر فارسی از سهم دقیقی در حماسه ایران یاد کرد و موضوع زرتشتی بودن دقیقی را یکی از مباحث اصلی بحث خود قرار داد.

از این میان تنها رساله در علم کلیات وجود به فارسی بوده و سایرین به زبان عربی میباشند. رساله فی کلیه الوجود و رساله الاوصاف للموصوفات همان “رساله در علم کلیات وجود” است. این مطالب برگرفته از مقالهٔ ایرج افشار است که در سال ۱۳۵۵ خورشیدی چاپ شدهاست. این دریاچه در مرکز حوزه آبخیز قرار داشته و رودهای فراوانی از جمله جاجرود، رودخانه کرج، مسیل رودهای تهران و شمیران از شمال، قم رود از جنوب و رودخانه ساوه (امروزه معروف به قره چای) از غرب به آن میریخته است، هر چند این رودها هنوز وجود دارند ولی کم ابی آنها و میزان تبخیر بالای منطقه به تدریج دریاچه را از میان برده است و تنها دریاچه کوچکی از نمک نزدیک ازادراه تهران قم از آن باقیماندهاست.

اگر چه محجل و سهندی (1378)، الگوی ساختاری سنندج – سیرجان را از نوع چین های بسته و هم راستا درمقیاس کیلومتری می داند ولی علوی (1994) زمین ساخت سنندج -سیرجان را به طور عمده از ساختارهای دوپلکس مرکب بزرگ مقیاس و همچنین سیستم های فلسی کوچک و بزرگ زاویه ، با شیب شمال خاوری می داند که در اثر آن ورقه هایی از سنگ های فانروزوییک دگرگونه و نادگرگونه به اندازه های ناهمسان ، جابه جا شده اند .شواهد چینه نگاشتی و کنگلومراهای همزمان با کوهزایی ، نشانگر آن است که این راندگی ها از کرتاسه پسین آغاز شده اند .

ولی حتا تصوّر نمی­کردم که بتونم از فنّاوری هم استفاده کنم. از نظر من، گفتن این داستان اشارۀ غیرمستقیمی به شیوۀ کاری جدید ما در امروز، یعنی استفاده از وسیلۀ فنّاورانه در زندگی تحلیلی­مان است. همه شان زندگی شیرین و دیرین را از سر گرفتند. فردوسی در شاهنامهٔ خود داستان زندگی دقیقی را به کوتاهی نقل کرده و هزار بیتی که دقیقی سروده را هم در شاهنامهٔ خود گنجانده و بدینگونه از ازدسترفتن آنها جلوگیری کردهاست. هر چند که به نظر او افکار حافظ به فلسفهٔ خیام نمیرسد، اما بنا به نظر صادق هدایت حافظ این نقص را با الهامات شاعرانه و تشبیهات رفع کردهاست و برای نمونه به قدری شراب را زیر تشبیهات پوشانده که تعبیر صوفیانه از آن میشود.

صادق هدایت بر این باور است که حافظ از تشبیهات خیام بسیار استفاده کردهاست، تا حدی که از متفکرترین و بهترین پیروان خیام بهشمار میآید. صادق هدایت در این باره میگوید. ابوطاهر خواجه سمرقندی در کتاب سمریه بیشتر در اینباره سخن میگوید . او پس از آن بحث کوتاهی دربارهٔ ممدوحین میآورد و برخلاف پیشینیان خود میگوید که دقیقی زرتشتی نبودهاست. که رساله “القول علی اجناس الذی بالاربعه” بخشی از آن است. خیام به واکاوی ریاضی موسیقی نیز پرداختهاست و در القول علی اجناس الذی بالاربعه مسئلهٔ تقسیم یک چهارم را به سه فاصله مربوط به مایههای بینیمپرده، با نیمپردهٔ بالارونده، و یک چهارم پرده را شرح میدهد.

«قرار بود که امشب دکتر علی اشرف صادقی در جمع ما حضور داشته باشند اما مدتی است که ایشان کسالت دارند. نوشتن این ضرایب به صورت منظم مثلث خیام-پاسکال را شکل میدهد که بیانگر رابطهای بین این ضرایب است. روش خیام در به دست آوردن ضرایب منجر به نامگذاری مثلث حسابی این ضرایب به نام مثلث خیام شد، انگلیسی زبانها آن را به نام مثلث پاسکال میشناسند که البته خدشهای بر پیشگامی خیام در کشف روشی جبری برای این ضرایب نیست. زبان خیام در شعر طبیعی و ساده و بیآلایش است و در شعر پیرو کسی نیست. چندیست که در کنار دریاچهی چیتگر یا همان دریاچهی شهدای خلیج فارس تفریح جذابی مهیا شده است که آن چیزی جز تیوب سواری در میان زمین و هوا نیست.

وجود طبقات گرمایی دریاچه را به سه زیستگاه با شرایط و گونه های زیستی متفاوت تقسیم نموده است. در سطح معنوی، دریاچه های داخل رویا، به احساسات و تخیلات مربوط می شوند. تاکنون از خیام پنج رساله فلسفی یافت شدهاست که عبارت اند از: فی الکون و التکلیف، فی الوجود، الضیاء العقلی فی موضوع العلم الکلی، الجواب عن ثلاث مسائل؛ ضروره التضاد فی العالم و الجبر و البقا و در علم کلیات وجود.

رساله در علم کلیات وجود (رساله فی کلیه الوجود) معروف به «سلسله الترتیب». رساله الکون و التکلیف به عربی دربارهٔ حکمت خالق در خلق عالم و حکمت تکلیف که خیام آن را در پاسخ پرسش امام ابونصر محمدبن ابراهیم نسوی در سال ۴۷۳ (هجری قمری) نوشتهاست و او یکی از شاگردان پورسینا بوده و در مجموعهٔ جامع البدایع به اهتمام سید محی الدین صبری بسال ۱۲۳۰ و کتاب خیام در هند به اهتمام سلیمان ندوی سال ۱۹۳۳ میلادی چاپ شدهاست. مناسبت دیگر آن است که کسانی که به جستجو در زندگانی فردوسی پرداختهاند، همچنان به دلیل اینکه بخشی از شاهنامه سرودهٔ دقیقی است، از پژوهش دربارهٔ او نیز سر باز نزدهاند.

باباطاهر عریان همدانی بوده و مسلک درویشی و فروتنی او که شیوهٔ عارفان است سبب شد تا وی گوشهگیر گشته و گمنام زیسته و تفصیلی از زندگانی خود باقی نگذارد. تعداد دوبیتیهای وی تا ۳۵۴ دوبیتی برشمردهاند. باباطاهر یا باباطاهر عریان، عارف، شاعر ایرانیتبار و دوبیتی سرای اواخر سده چهارم و اواسط سده پنجم هجری (سده ۱۱م) ایران و در دوران طغرل بیک سلجوقی بودهاست. نام اروندرود در ترجمة بندهش، فصل نهم، بند 76 و77 ذکرشدهاست. این فصل همانطور که از نامش پیداست به «تاریخچه آب ساوه، قناتها، آب نیم منه، و ساوه قبل و پس از ساخت شبکه آبرسانی» اشاره دارد.

در زمانهای پر مه و کم شدن آب که درختان پوسیده سر از دریاچه بیرون میآورند، مناظری جالب توجه و وهمآلود پیش روی شما قرار میگیرد.اگر به ماجراجویی درنقاط بکر و دست نخورده طبیعی علاقه دارید، میتوانید برای پیکنیک در اطراف دریاچه ارواح برنامهریزی یا یک شب در نزدیکی این منطقه کمپ کنید. اما پیش از آنکه آن را به پایان برساند، به دست غلام خود کشته شد. او از نخستین کسانی بود که پیش از فردوسی تلاش کرد داستانهای ملی ایران را به شعر درآورد و از پیشگامان حماسهسرایی به زبان فارسی است.

این ۵۷ رباعی که نزدیک درستی انتساب آنها به خیام روشن است کلیدی برای درست کردن و شناختن سره از ناسره به دست تصحیح کنندگان میدهد. گویا ترانههای خیام در زمان زیستنش به دلیل خشک مغزی مردم پنهان بوده و دستهبندی نشده و تنها بین یکدسته از دوستان همرنگ و صمیمی او شهرت داشته یا در حاشیهٔ جنگها و کتب اشخاص باذوق به گونه اب قلمانداز چند رباعی از او ضبط شده، و پس از مرگش منتشر گردیدهاست. این کتاب در ۱۸۱۵ توسط تنی چند از دانشمندان فرانسوی ترجمه و منتشر شد. توسط طوسی (که بیشترین تأثیر را از خیام گرفته) در کتاب «جوامع الحساب» آورده شدهاست.

کتاب جبر و مقابله خیام با تلاش دانش پژوهان اروپایی در سال ۱۷۴۲ در یکی از کتابخانههای لیدن یافته شد. یکی از برجستهترین کارهای خیام را میتوان سروسامان دادن گاهشماری ایران در زمان وزارت خواجه نظامالملک، که در دورهٔ پادشاهی ملکشاه سلجوقی (۴۲۶-۵۹۰ هجری قمری) بود، دانست. دو دریاچه شمالی و جنوبی در سال ۲۰۰۷ به ۴ دریاچه ، يکی دریاچهٔ آرال شمالی، دو دریاچه در شرق و غرب دریاچهٔ جنوبی پیشین و یک دریاچهٔ کوچک بین دریای شمالی و جنوبی تقسیم شدند که همگی در مجموع ۱۰ درصد مساحت اصلی دریاچه را داشتند. دریاچه ٔ آرال . با توجه به وضعیت دریاچه ارومیه و تشابهات آن با دریاچه آرال یا سالتلیک یکی از راهکارهای مناسب استفاده از تجربیات این دریاچهها است.

بدین شکل، منابع یهودی در مدح این سرزمین که «مرکز جهان» است و در زیبایی سرآمد همه شهرهاست و اندر وصف جایگاه دینی آنکه هیچ فاصلهای با خداوند ندارد، سخنها سر دادند. البته اطلاق عنوان فهلویات بر این نوع دو بیتیها احتمالاً نشان میدهد که آنها در زبان پهلوی و مربوط به گویش ایران میانه آن باشد. یکی از زیبایی های خلق خداوند ، آب و صدای جوش و خروش آن می باشد . پاسخ: وقتی برف کوه ها آب می شود و یا باران می بارد از جاری شدن آب در روی زمین، جویبار به وجود می آید. ارس که از منطقه آناتولی ترکیه و کوه های بینگول سرچشمه می گیرد، در ابتدای مسیر خود به عنوان مرز میان ترکیه و ارمنستان و بعد از آن مرز میان ترکیه و جمهوری خودمختار نخجوان شناخته می شود.

طی کردن مسیر داخل جنگل کمی دشوار است و نیاز به ماشینهای آفرود دارد. در انتهای این جاده می توانید به ساحل کاکتوس دسترسی داشته باشید که بهشتی برای دوستداران موج سواری است. کمی بعد از جاده خاکی، دریاچهی زیبای اوان الموت ظاهر میشود. با کمک این رباعیها زبان شاعر و روش فلسفی وی تا اندازهٔ زیادی آشکار میشود. وی بدین منظور مدار گردش کرهٔ زمین به دور خورشید را تا ۱۶ رقم اعشار محاسبه نمود. منابع آبهای زیرزمینی معمولاً از نظر املاح محلول با توجه به بافت زمین دارای ترکیبات افزون بر منابع سطحی هستند. رباعیات خیام به زبان فارسی که در حدود ۲۰۰ چارینه(رباعی) یا بیشتر از حکیم عمر خیام است و زائد بر آن مربوط به خیام نبوده بلکه به خیام نسبت داده شده.

دیدگاهتان را بنویسید