راهنمای دریاچه اوان قزوین

بر پایه گفتهٔ محمد جواد شریعت، زرتشتیانی که نامهای اسلامی دارند، دست کم لقب و اشارهای در نام آنان هست که نشان دهد پیرو این کیش هستند، مانند علی بن عباس مجوسی که کلمه مجوس در پایان نام او نشان از آن داد که او پیرو این کیش بودهاست. بر پایه جلال خالقی مطلق در دانشنامه ایرانیکا، هزاربیت دقیقی در شاهنامه نسبت به سخن فردوسی زبانی باستانیتر و کهنهتر دارد، اما خشک و تهی از استعارهها و تصویرهایی است که در سخن فردوسی دیده میشود. خالقی مطلق البته با این دید مخالف است و آن بخش از شاهنامه را دربرگیرندهٔ مطلب «حادی» نمیبیند که فردوسی بخواهد از آن بگریزد.

نام دریاچه هامون در اوستا«کانس اویا»،در پهلوی «کیانسی» و شاهنامه فردوسی «زره»آمدهاست. سطح دریاچه بخاطر بالابودن املاح آن هیچگاه یخ نمی بندد. هیچ کس دقیقا علت اصلی صورتی شدن آب این دریاچه را نمی داند؛ اما دانشمندان حدس می زنند دلیل این پدیده، وجود باکتری هایی است که در لایه های بیرونی نمک های دریایی زندگی می کنند، این باکتری ها با نام دونالیالا سالینا (Dunaliella Salina) شناخته می شوند. دیوانی نیز به نام دیوان بینقاط از جامی بهجای مانده که در تمامی واژههای آن هیچ حرف نقطهداری استفاده نشدهاست.

غزلیات جامی غالباً از هفت بیت تجاوز نمیکند و اکثراً عاشقانه یا عارفانهاست. دیوان قصاید و غزلیات این دیوان را جامی در سال ۸۸۴ تدوین و تنظیم کردهاست. جامی همچنین قصایدی در مدح یا مرثیه سلاطین و حکمای زمانش سرودهاست. سنایی آن را در سرخس سرودهاست. آنچه که سنایی را از غزنی به بلخ کشاند، غیر از عشقی که در جوانی بدان گرفتار بود، تا حدی نیز امید به احسان «خواجه اصیل الملک هروی» داشت. سنایی تا آخر عمر گرفتار این سه حالت بودهاست. در بلخ، سنایی از احسان خواجه اصل هروی بیبهره نماند اما زود میانه آنها برهم خورد و تند زبانیهای سنایی او را گرفتار آزار و محنت کرد و بلخ را رها کرد و بار سفر به مقصد «سرخس» بست.

سنایی پس از مدتی اقامت در بلخ، دوباره راهی سرخس شد و تا سالها به آسودگی در آنجا زیست و از ستایش و حرمت بسیاری در نزد مردم سرخس برخوردار بود. اما مهمترین ویژگی نزهةالمجالس تا آنجا که به تاریخ ادبیات ایران مربوط میشود، ضبط و حفظ آثاری از حدود ۱۱۵ شاعر از شمالغرب ایران، از ارّان، شَروان و آذربایجان است که دیوانهای آنها از بین رفتهاست. پس از آن سنایی به «هرات» رفت و مدتی در آنجا ساکن شد و سپس به «نیشابور»، «خوارزم»، «بلخ» و راهی حج شد. سنایی چند سالی از دوران جوانی را در شهرهای بلخ و سرخس و هرات و نیشابور گذراند.

46-سه ویژگی مهم درمورد نقش شهرهای ایران را بنویسید:1-امروز اغلب سکونتگاه ها چند نقش دارد و این نقش ها را با هم ایفا می کند، نقش سکونتگاه در چهره و سیمای آنها منعکس می شود. تعبیر خوردن آب شور دریا: این است که کار حلالش را رها می کند و سراغ کار حرام می رود. تعبیر کم شدن آب دریا این است که لشگر پادشاه کم می شود. بیماری کرون، موجب التهاب در بافت لوله گوارشی می شود .

اینکه فردوسی هزار بیت او را گنجاندهاست میتواند برای فرار از سردون بخش ظهور زرتشت بوده باشد، چرا که به دست دادن یک تصویر مثبت از زرتشت و کیش او، میتوانست موجب آن شود که مسلمانان به فردوسی تهمت زردشتیبودن بزنند. او راه را برای شاعران پس از خود همچون فردوسی هموار کرد، که فردوسی نزدیک به هزار بیت از دقیقی را در شاهنامهٔ خود گنجاندهاست. وی از بزرگترین صوفیان و شاعران قصیدهگو و مثنویسرای زبان پارسی است که در سدهٔ پنجم هجری میزیستهاست.

در زبان ترکی به این دریاچه “اورمو گولو” گفته میشود. از جامی مقطعات و رباعیاتی نیز باقیاست که یا محتوی مسائل عرفانیاست و اشاره به حقایق صوفیانه دارد یا نکته لطیف عاشقانهای در آن نهفتهاست. قصاید جامی در توحید و نعت پیامبر اسلام و صحابه و اهل بیت و نیز مطالب عرفانی و اخلاقیاست. نورالدّین عبد الرّحمن بن احمد بن محمد (۲۴ آبان ۷۹۳ خرگرد – ۲۷ آبان ۸۷۱ هرات)، معروف به جامی و ملقب به خاتم الشعرا همهچیزدان، شاعر، موسیقیدان، ادیب و صوفی نامدار فارسیزبان سده ۹ قمری است.

ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی یا حکیم سنایی (۴۷۳-۵۴۵ قمری)، شاعر و عارف فارسیزبان قرون پنجم و ششم هجری که در شهر غزنه (واقع در افغانستان امروزی) دیده بهجهان گشود. «قوام الدین درگزینی» وزیر معروف عراق در دستگاه «سلجوقیان»، در سرخس به جستجوی سنایی برآمد و خواست تا او را دوباره به دربار ببرد اما سنایی که دیگر سر صحبت با اهل دنیا فرود نمیآورد درخواست او را رد کرد و از سرخس بیرون شد. تحقیق حاضر از نوع مطالعات کاربردی بوده و با هدف شناسایی ابعاد هیدروپلیتیکی رود مرزی ارس با گردآوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای، مشاهده و مصاحبه با روش توصیفی ـ تحلیلی، اسنادی و تاریخی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به بررسی زمینه های همگرایی و واگرایی متأثر از مولفه های ژئوپلیتیکی مختلف میان کشورهای حوضه ارس و ارایه الگوهای پیشنهادی پرداخته است.

با این حال سختگیری حاکمان صفوی بر اهل سنت، پیامدهای ناگواری پس از سقوط صفویان بر جای گذاشت و زمینه تنشهای قومی و فشار بر شیعیان و هزارهها را فراهم کرد. ما نیاز به کارآزماییهایی با کیفیت بالا برای ارزیابی این درمان، بهخصوص اثرات آن بر بهبودی پس از عمل جراحی، عوارض جانبی و عوارض آن داریم. محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق مینمایند.

چشمه مرغاب اصفهان در سنگ های آهکی کرتاسه به وجود آمده است، که در زیر این نواحی نیز طبقات شیست و شیلی قرار دارد، ارتفاعات منطقه نیز مربوط به دوران سوم زمین شناسی بوده و بخشی از کوه های داخلی زاگرس محسوب می شود. 5-چرا نباید بیش از اندازه از آب های زیر زمینی استفاده کرد؟ زیرا این کار باعث خشک شدن بیشترر چاه ها و یا کم شدن آب آنها می شود.

هر شهریم خداییش اندازه خودش داره،ولی جنایت که افتخار نیست،اینا که زده مایه ننگه نه افتخار.شما بدتر میزنین تو سر شهر خودتون. دریاچه ارومیه، دریاچهای است که در شمال غرب کشور ایران واقع شده و طبق اندازه گیری که در سال ۱۳۷۷ انجام گرفت، با حدود شش هزار کیلومتر مربع مساحت بیست و پنجمین دریاچه بزرگ جهان از نظر مساحت است. کانون آبگیر از نظر موقعیت : حد فاصل حوضه های آبریز است . سنایی در این اثر به طریق تمثیل، از خلقت انسان و نفوس و عقلها صحبت به میان آوردهاست. کارنامهٔ بلخ: هنگام توقف شاعر در بلخ سروده شده و حدود پانصد بیت است و چون به طریق مزاح سروده شده، آن را مطایبهنامه نیز گفتهاند و به گوشههایی از زندگی خود و پدر و بعضی از معاصرانش پرداختهاست.

سنایی، مثنوی سیرالعباد الی معاد را در سرخس سروده و با مدح سیف الدین محمد بن منصور قاضی سرخس به پایان بردهاست. سیرالعباد الی المعاد: منظومهای رمزی و عرفانی است شامل هفتصد بیت که در آن از موضوعات اخلاقی سخن رفتهاست. عشقنامه: شامل حدود هزار بیت در قالب مثنوی است و در چهار بخش حقایق، معارف، مواعظ و حکم گرد آمدهاست. قصاید، غزلیات، رباعیات، قطعات و مفردات سنایی در دیوان اشعار وی گرد آمدهاست. بعد از بازگشت به غزنین میگویند که خانهای نداشت و یکی از بزرگان غزنین به نام خواجه عمید احمدبن مسعود به او خانهای بخشید و سنایی تا پایان عمر در غزنین در عزلت به سر برد؛ و در این ایام مثنوی حدیقةالحقیقه را نوشت.

ایران بدون شک از کشورهای چهار فصل زیبای منطقه به شمار می رود و به دلیل آب و هوای گوناگونی که در سراسر کشور وجود دارد، طبیعت بکر و زیبایی ایجاد شده است. او همان دلیل اینکه فردوسی به ارزش کار دقیقی آگاه بوده و خواسته این هزار بیت از دست نروند و بمانند را محتملتر میداند. به همین دلیل از بیماران درخواست میشود تا از سایر روشهای آشپزی مانند کباب و یا بخارپز کردن استفاده نمایند.

آب برخي از درياچه ها نسبتاشيرينترK1 و رقيق تر و آب پاره اي از درياچه ها شور است ؛ مانند درياچه ي خزر، درياچه ي آرال . بعد از اینکه از مکه بازگشت مدتی در بلخ ماند. پس از بازگشت از حج دوباره به بلخ آمد، اما زیارت مکه او را کاملاً دگرگون کرده بود و آثار تحول درونی و انقلاب فکری در سنایی آغاز شد و دل از ستایشگری و زندگی بیبندبار گذشته گرفت و به پرهیزکاری و زهد روی آورد.

دیدگاهتان را بنویسید