سفر به ارومیه

مطالعات پژوهش فرامرزی و همکاران(۱۳۹۵)، نشان داد که افزودن سطوح مختلف پودر یونجه تا میزان 9 درصد جیره و عصاره الکلی تا میزان 4 درصد منجر به افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد روزانه، نرخ رشد ویژه، ضریب چاقی، شاخص نسبت بازده غذایی با اختلاف معنی داری نسبت به تیمار شاهد در جیره غذایی ماهی کپور معمولی شده (05/0≥p) است(۱۱). این رژیم میتواند علاوه بر کنترل آب بدن، به عنوان یک جایگزین مناسب برای وعدههای غذایی شما محسوب شود. سلام خسته نباشید دیشب خواب دیدم با دوستانم یه امتحانی میدم یادم نیست امتحان چی بود(در واقعیت یک همکار آخوند داریم که مرد خوبی هست)ایشون به من نمره ۱۸ رو دادن که بالاترین نمره بود و به بقیه ۱۷:۷۵ و نمره های پایین تر.

اگر در خواب از یکی از اقوام خود که مرده است انگور گرفتید به آرزوهای بزرگ خود خواهید رسید. اگر میخواهید همانجا آب انگور را میل کنید، به مقدار لازم به آن یخ اضافه کنید. در مورد مویز نیز امام صادق (ع) آن را بر چند وجه میداند که همگی نیک هستند. نتایج پژوهش برتینا و همکاران(۱۳۹۶)، نشان داد تقریباً تمام شاخصهای رشد مورد مطالعه که شامل افزایش وزن، افزایش طول، نرخ رشد نسبی و درصد رشد در تیمار تغذیه شده با جیره حاوی 10 گرم در کیلوگرم خوراک پودر دارچین بودند، افزایش معنی داری نسبت به تیمار شاهد داشت(05/0≥p)(۳).

نتایج آزمایش سطوح مختف عصاره بذر بارهنگ کبیر تغذیه شده بر شاخصهای رشد و تغذیه در ماهی کپور معمولی در جدول ۱ نشان داده شده است. مطالعات پژوهش بائو و همکاران نشان داد که ۱۰ گرم بر کیلوگرم عصاره برگ جینکو بیلوبا در رژیم غذایی ماهی کپور معمولی در مقایسه با شاهد باعث افزایش عملکرد رشد شده است(۱۶). بررسی اثر عصاره و پودر خشک ریشه (Rehmannia glutinosa) با تیمارهایشاهد(۰/۰)، ۲ و ۴ درصد عصاره خشک، ۲ و ۴ درصد پودر آماده، ۵/۰ و ۱ درصد عصاره خشک، ۵/۰ و ۱ درصد عصاره آماده بر عملکرد رشد، در کپور معمولی با میانگین وزنی ۰۶/۱±۴۶/۷ گرم در مدت ۸۰ روز مورد مطالعه قرار گرفت.

جدول2- اثرات سطوح مختلف عصاره بارهنگ کبیر بر عملکرد رشد و تغذیه­ی بچه ماهی کپور معمولی در یک دوره ۴۵ روزه، با میانگین±انحراف معیاری بیان گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سطوح مختلف عصاره الکلی بذر بارهنگ کبیر(۱ گرم، ۵ گرم و ۱۰ گرم در کیلوگرام غذایی تجاری) بر شاخصهای رشد( افزایش وزن، درصد افزایش وزن، ضریب رشد ویژه، ضریب چاقی، افزایش وزن روزانه و درصد افزایش وزن روزانه) و برخی شاخصهای غذایی(ضریب تبدیل غذایی و ضریب بازده غذایی) در ماهی کپور معمولی در یک دوره ۴۵ روزه در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری را نشان نداد و هم­چنان نرخ بقا تمام تیمارها با شاهد مشابه بوده است.

در پایان آزمایش نتایج نشان داد که سطوح مختلف عصاره بارهنگ(۱/۰، ۵/۰ و ۱ گرم عصاره بارهنگ در کیلوگرم غذای تجاری) بر شاخصهای رشد(وزن نهائی، طول نهائی، افزایش وزن، درصد افزایش وزن، ضریب رشد ویژه، فاکتور وضعیت، افزایش وزن روزانه، درصد افزایش وزن روزانه و بقا) و شاخصهای تغذیه(ضریب تبدیل غذا و ضریب بازده غذائی) در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری نداشته، بیشترین افزایش وزن، درصد افزایش وزن، ضریب چاقی، ضریب رشد ویژه، افزایش وزن روزانه و درصد افزایش وزن روزانه در تیمار ۱/۰ درصد و کمترین ضریب تبدیل غذائی در تیمار ۱ درصد در مقایسه با سایر تیمارها و شاهد گزارش شد.

یافته های این پژوهش نشان داد که سطوح مختلف عصاره بارهنگ کبیر بر شاخص­های رشد و تغذیه ماهی کپور معمولی اثر نداشته و تفاوت قابل ملاحظهای با سایر تیمارها مشاهده نشده بنابر این نتایج پژوهش های ذیل با پژوهش حاضر هم­خوانی دارد. بررسی اثر مکمل رژیم غذایی گیاهان شوید(Anethum graveolens) و شاهی (Lepidium sativum)، عصارههای گیاه با دوز ۱ و ۲ گرم بر کیلوگرم در چهار تیمار(۱ گرم بر کیلو گرم، ۲ گرم بر کیلو گرم رژیم غذایی شوید و ۱ گرم بر گیلوگرم، ۲ گرم بر کیلوگرم رژیم غذایی شاهی) بر شاخصهای رشد ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی ۱/۰±۴۶/۳ گرم، مدت ۴۵ روز مورد مطالعه قرار گرفته نتایج پژوهش نشان داد که وزن نهایی و نرخ رشد ویژه در تیمار ۲ گرم بر کیلوگرم رژیم غذایی شاهی در مقایسه با شاهد و گروههای دیگر افزایش معنی داری داشته و در مقایسه با شاهد ضریب تبدیل غذایی هیچ تغییری نداشته به جز تیمار ۱ گرم بر کیلوگرم رژیم غذایی شوید که ضریب تبدیل غذایی به طور معنی داری افزایش یافته است(۱۸).

اثرات عصاره الکلی برگ نیلوفر آبی با سطوح( ۰/۰، ۰۷/۰، ۱۴/۰ و ۲۱/۰ درصد) در جیره بر شاخصهای رشد و وضعیت سلامتی کپور علف خوار (Ctenopharyngodon idellus)، با میانگین وزنی(1 ± 34 گرم) در مدت ۸ هفته مورد مطالعه قرار گرفته نتایج نشان داد که به طور معنی داری در مقایسه با شاهد باعث افزایش رشد شده است(۴۳). ساعدی، ف.، 1394. اثرات منابع مختلف کودی و تنش خشکی بر عملکرد کمی و کیفی کاسنی (Chicorium intybus L.). تعیین تأثیر عصاره صمغ لیمو با سطوح۰/۰، ۱/۰، ۵/۰ و ۱ گرم بر کیلوگرم صمغ لیمو بر عملکرد رشد، ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی ۰۷/ ۰± ۰۳/۲۳ گرم مدت ۷۵ روز مورد مطالعه قرار گرفت.

در کل یافتههای پژوهش حاضر در مقایسه با یافتههای پژوهشهای پژوهشگران قبلی به احتمال زیاد نظر به دلایلی چون گونه ماهی، سن گونه پرورشی، گونه گیاه و ترکیبات آن، استفاده از قسمتهای مختلف گیاه، زمان آزمایش، مدت آزمایش، شرایط و محیط پرورش، رفتارهای غذایی، دوره های غذادهی، خصوصیات فزیولوژیکی گونه پرورشی و خصوصیات آب و غیره در تناقص است. نهال انگور رویال نهال انگور رویال گونه های بسیار تجاری است.

اضافه کردن انگور به رژیم غذایی پرچرب، محیط میکروبی روده را به شدت تغییر می دهد. همچنین می توانید برای مقوی تر کردن خوراکی های خود، شیر را با خرما و گردو ترکیب کنید تا زیبایی کودک خود را افزایش دهید. ۷٫ فردی که به صورت روزانه آبانگور مینوشد، دچار سرفه و ترش کردن معده نمیشود. با توجه به این موضوع لازم است از تمام کودهایی که حاوی عناصر غذایی مورد نیاز درخت انگور به صورت متعادل و بر اساس نیاز گیاه است استفاده گردد.

سلام من خواب دیدددم شوهر عمم از باغ داداشش چندتا ظرف شاخه هایه بزرگ انگور میاره برامون که روش انگورای زردو قرمز کمرنگ بود و خیلی خوشگل بود..بعد توو حیاط بابابزرگم بودم دیدم یه درخت انگور هست که انگار اونم برای داداشه شوهر عمم بود که من زیر سایش بودم انگور خوردم دو سه تا دوونه چ خیلی شیرین بود .دختر عموم میگفت درختا شَتِه دارن یه سم نزدن به درختا بعد من نگاه کردم دیدم درختا شته نداارن ..بعد رفتم کنار ساندویچ میخوردم تعبیرش چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید