لغات انگلیسی پایه هفتم با معنی – آکادمی سلکت

بناء فرصت انتشار آثار قلم بدستان غير وابسته محدود بوده و ندای فرهنگيان دلباختهً وطن ويران ما کمتر بلند بود. دراين لسان لغات عربی کمتر نفوذ کرده و شمار زياد لغات اقتباس شده بخاطر دولسانه بودن افغانها از دری به پشتو انتقال يافته است. شعرا و ادبای پشتو زبان در ارتقای فرهنگ ملی و زنده نگهداشتن روحيات ملی افغانها خدمات بزرگی انجام داده اند. برای دیدن فهرست فرهنگ های لغت فارسی روی قسمت آبی رنگ کلیک کنید.اگه به دنبال مطالب عمومی هستین تو این بخش می تونید یه تاریخچه ای از لغت فارسید بدست بیارید،براتون آرزوی موفقیت میکنم.

به اين ترتيب می بينيم که هدف دولت از طرح چنان پاليسی ها در آنوقت « تقويه لسان پشتو » نبوده ، بلکه ميخواست که به اهداف مشخص ديگری ، يعنی به جلب حمايه داخلی و خارجی برای رژيم نايل شود. سپس دودمان های مختلف در گسترش و ترويج آن از طريق دربار و بوروکراسی سهم گرفتند که از آن ميان مساعی خلجی ها و لودی های افغان و شاهان مغلی در آن ديار برجسته ميباشد. به اين ترتيب دودمان های متذکره درعرصهً بسط و گسترش زبان دری در داخل و خارج قلمرو های شان به خدمات بزرگی نايل آمدند.(8) از برکت « قيامها و نهضتهای فکری و سياسی و ملی خراسانيان از عهد طاهريان و صفاريان نگارش آثار بزبان دری اندک اندک آغاز شد و در دوره سامانيان بلخی ، که توجه خاصی به احيای ثقافت و زبان خود داشتند.

استرداد استقلاليت فرهنگی زمينه ساز نسيم تاره يی از ادب دری شد و دودمان های سلطنتی خراسان بالوسيلهً حمايت و تشويق اهل دانش و فرهنگ به اين بازگشت مهرجاويدانه زدند. اساس کار مؤلفان در جمعآوری کلمات و معانی آنها دو فرهنگ لغت عربی به عربی المنجد فی اللغة و المعجم الوسیط است. سلام ۱-در نرم افزار تحلیلگران خودتون هم نوشتید ۳۰درصد معانی اشتباه است چی کار کنیم. کتابی است که در آن معانی واژههای یک زبان معین با توضیحات مربوط به ریشه شان، تلفظ شان، یا اطلاعات دیگر مربوط به آنها به ترتیب حروف الفبای همان زبان گردآوری میشوند.

فردوسی مبارزات مردمان ايران زمين و افغان زمين را عليه بيگانگان در آن سطحی قيد« شاهنامه» نمود که بهترين تاريخ اين مردمان درقالب شهکار نظم دری است. مکینزی کتلاک معلوماتی آثار خطی پشتو از کتابخانهء بریتانیا را که اطلاعاتی در بارهء 4 جلد دیوان خوشحال داشت، را نیز نشر نمود. گرچه اين مکتب بيشتر معرف نقاشی، ميناتور و خطاطی بود و در عرصهً شعر همان خصوصيات « سبک عراقی » رواج داشت ، ولی بايد اذعان نمود که ادبيات آن عصر جولانگاه خيال ، مضمون و موضوعات ميناتور مکتب هرات را بسيار توسعه داد. بعضی از نويسندگان ايرانی همچنان که مرحوم کهزاد نيم قرن پيش به آن اشاره کرده بودند ، هنوز هم در مورد سوابق و پيدايش زبان دری ، معلومات خلاف واقعيت های تاريخی را پيشکش مينمايد که با اين کار ، آثار شان ماهيت علمی خود را از دست داده و صرفا جهات پروپاگندی آن باقی ميماند.

زيادت پذيرفت و دری زبانان به تاليف و تدوين آثاری در رشته های علوم دينی ، تاريخ و ادب به زبان خود دست يازيدند و پس از آن دوره های مختلف تاريخی و بتدريج در علوم لسان دری ، آثاری در خود اين زبان بوجود آمد و دستور نويسان و لغت شناسان نيز به تدوين لغات و قواعد صرفی ، نحوی و اشتقاقی زبان دری همت گماشتند.» (9) شکست اموی ها و مقاومت های مردم خراسان نه تنها پی آمد های در دامنه های هندوکش داشت ، بلکه اثرات آن ، مناطق همجوار را فراگرفته وسبب شد تا زبان و ادب عربی در فارس عموميت نيابد.

تنها نشريهً با ارزشی که دراين سالها به چاپ رسيد « مجله کابل » بود که آنهم پس از يک هفته متوقف ساخته شد و نويسندگان آن مورد تعذيب رژيم قرار گرفتند. حرف صاحب مقاله یک نظر علمی و قابل دفاع است که پارس از شرق به غرب گسترش یافته است. آشنایی دقیق گ. مورگینستیرنی با آثار شعری خوشحالخان به او امکان داد، به یک سلسله مسایل چون ساختار زبانی، محتوا و شکل آثارش پی برده و همینگونه مشخصات رهنمودی را برای آموزشهای بعدی اشعار خوشحالخان مشخص سازد. اما شکل اساسی “مدایح” قصیده است و “هزل” به اشکال بسیار مختلف و “حماسه” و “وصف” به طور عمده به صورت مثنوی وجود دارد.

طور مثال جملات « خدا قادر است» و يا « دوست من بسيار مهربان است» به شکل « خدا قادر » و يا « دوست من بسيار مهربان » بکار ميرود. او ميدانست که خليج ميان سلطنت و ملت روز تا روز بزرگ شده ميرود و دولت قادر نيست که به خواسته های حقيقی مردم پاسخ واقعبينانه ارايه کند لذا وی از اعتراضات مردم اش طفره رفته ، مسايل خارجی و حتی تضاد های فرهنگی را با اعراب ، از لابلای تاريخ جستجو و مطرح ميکرد. کلمات آریا، آریائیان(7) و ایران و امثال آن که در زبان باقی مانده از این کلمه گرفته شده است.

اين تاثير بجايی رسيد که هشتاد الی نود درصد کلمه های زبان دری را لغات و ترکيبات عربی تشکيل ميکرد. مئزر. فلزر یا رکویی بود که خوردنی در آن بندند. در ماوراء النهر که روزی پرورش دهندۀ ” استاد شاعران” زبان دری (رودکی) (G) بود ، پس از هجوم ترکان در آنجا ، عرصه برای پهنای زبان دری محدود گردید . مسئله يی که سالها پيش در زمان رضا شاه در ايران مورد مناقشه قرار داشت ، اکنون مدتی است که درميان افغانها بخصوص افغانهای خارج کشور گاهگاهی شدت مييابد.

در نتيجه زمينهً تحقيق و نقد ادب دری برای افغانها در خارج کشور ميسر نگرديد. دراين سالها همهً امکانات برای پخش و اشاعه ای السنهً افغانستان منجمله ادب دری از ميان رفت و يا خارج از استفاده ماندند. دراين فرصت ، پس از گذشت چند قرن ، نويسندگانی از قماش ناصر خسرو بلخی قدبرافراشتند. پس از سقوط دولت تيموری بسال 1505 برای چندين قرن ادبيات دری درمسير انحطاط قرار گرفت. احمد علی کهزاد دراين ارتباط علاوه ميکند ؛ « زبان دری بعد از طی دوره نضج و قوام ادبی خويش درچهار قرن اول هجری در افغانستان بطرف غرب انتشار يافته و زبان پهلوی را به نقاط غربی عقب زد و جای آنرا اشغال کرد و به اصطلاح ملک الشعراء بهار بعد از تسلط دولت سلجوقی برعراقين ( 4 ) اين معنی قوت يافت.

اگر هدف همين باشد که از استعمال کلمات عربی بخاطر خارجی بودن آن جلوگيری شود ، لازم به ياددهانی است که در طول عمر موجوديت زبان دری شماری قابل ملاحظه ای کلمات بيگانه از لسان های مختلف ديگر نيز در زبان دری ترويج يافته اند که با بيرون ساختن آنها مشکل افاده بميان می آيد. درماورالنهر که روزی پرورش دهنده ای « استاد شاعران » زبان دری ( رودکی ) (7) بود ، پس از هجوم ترکان در آنجا ، عرصه برای پهنايی زبان دری محدود گرديد. پس از کوتاه شدن تسلط صفويها و مغولها ، همچنان منحل شدن ازبيک های ماورالنهر در سيستم اداری شمال ، هنوز هم مجال رونق علم و ادب وجود نداشت.

با هم متصل شدن روئیدگی زمین. نسخهٔ چاپی فعلی لغتنامه ۲۶٬۴۷۵ صفحهٔ سهستونیِ قطع رحلی با حروف ریز دارد. اکنون ترکيه که گذشتهً ادبی قريب به هشتاد ساله دارد ، نمی تواند نويسنده ای بزرگ پرورش بدهد. دوره ای اعتشاش ، رکود چهل ساله و جنگهای بيست ساله اخير قرن بيستم ، هرکدام خزانی بودند که گل های ادب ، منجمله ادب دری را مجال شگفتن ندادند. از مدیریت عشق تا عروسی لاکچری بازدیدکنندگانی که دست به جیب نمیشوند از روایت انحراف تا همنشینی با فرمانده ارشد داعش در فصل بهار به کدام شهرها سفر کنیم؟

گرچه دردهسال اخير رژيم سلطنتی ، اصل مشروعيت قانونا تسجيل گرديد و جرايد غير دولتی اجازهً نشر يافتند ، اما در مورد ارتقاء و گسترش السنه ای افغانستان کدام اقدام چشمگير روی دست گرفته نشد. بخاطر کمبود نشريه های دلچسپ ، علاقمندان ادب دری به مطالعه مطبوعات خارجی که در بازار های کابل قابل دست يابی بود ، روی می آوردند. برعکس « اقتباس وزن و قافيه از شعر عربی کمک کرد که اشعار دری نيز مانند زبان عربی موزون و مقفی باشد.» (12 ) يعنی ادب زبان عربی اثراتی را در شيوه ای نگارش زبان دری از خود بجا گذاشت.

نگارش داستان ، درامه و شعر مورد پسیند تنظيمها نبود. اين اثر گذاری از نظر مرحوم محمد رحيم الهام سبب شد که ادبای ما « در تحقيق و نگارش دستورهای زبان دری قهرا تحت تاثير روش دستور زبان عربی واقع شدند. گام بلندی که درين سالها بخاطرتشويق قلم بدستان برداشته شد و عرصهً مساعدی را برای نسل جوان بميان آورد همانا تاسيس اتحاديه شاعران و نويسندگان بود. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و بنابر گزارش ارسالی از رایزنی فرهنگی ایران در آلمان، انتشارات Interkultura Bildungsverlag برای نخستینبار فرهنگ لغت تصویری ۱۰۰۰ کلمهای به زبان آلمانی ـ فارسی را منتشر خواهد کرد.

جنگهای اروپایی انقلاب فرانسه سازمان ایتالیای قرن 18 میلادی را بر هم ریخت. خوانند تا تر باشد چون خشک باشد آن را ضریع خوانند و ما آن را اشترخواره گوئیم و آن خبیث تر طعامی باشد. ۱۳۹۵/۵/۶ – دهند، ما امیدواریم تهیه و تالیف فرهنگ لغات موسسه دهخدا ادامه داشته باشد و تمام و کمال هم تکمیل شده و به سرنوشت فرهنگ لغت دکتر خانلری که فقط تا حرف «ب» پیش رفت دچار نشود. اين اولين بار بود که در تاريخ افغانستان ، علاوه برلسان پشتو و دری ، نشرات به ساير زبانهای مردم افغانستان ( ازبکی ، ترکمنی ، بلوچی ) اشاعت می يافت.

دیدگاهتان را بنویسید