لیست جاهای دیدنی کرج: تفریحات و هزینه با لوکیشن

بازار قدیمی تبریز بزرگ که از نظر مبادلات تجاری و تاریخی اهمیت زیادی دارد هم در فاصله اندکی از این هتل قرار دارد. میزان کل سرمایه گذاری در صنعت گاز چنانکه در جدول شماره ۳ آمده بالغ بر ۲۴،۸ میلیارد ریال خواهد بود، از ۲۴،۸ میلیارد ریال مذکور ۲۱،۶۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی تأمین خواهد گردید و بقیه از درآمدهای اختصاصی شرکت ملی گاز ایران تأدیه خواهد شد. قانون راجع به معافیت املاک مزروعی جدیدالاحداث و مستغلات جدیدالبنای مرزنشینان تا شعاع ۷۲ کیلومتر – مصوب ۱ آذر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۳۰ آبان ۱۳۳۵ مجلس سنا.

نایب رئیس – از۶۲ نفرعده حاضرگزارش کمیسیون بودجه راجع بیک دوازدهم باکثریت ۵۸ رای موافق تصویب شد. نایب رئیس – چون دارای مواداست فعلاکلیات مطرح است. کریمی – راجع به موضوع اصلاح وضع اتوبوسرانی صحبتهای لازم شدهاست آقایان نمایندگان هرکدام به نوبه خوداین مطلب را تاییدکردهاند که وضع اتوبوسرانی کشور بسیاربداست و بایستی دراین باب اقدامات لازم بعمل بیاید دولت هم طرحی به مجلس دادهاست که این طرح مورد ایراد عدهای ازآقایان نمایندگان بوده درجلسه خصوصی بانظراغلب آقایان یک طرحی تهیه شدکه تقدیم مجلس شد د رجلسه گذشته هم بااینکه آقایان با آن طرح نظرموافق داشتند تقریبا بااکثریت آراء مخالفت شد و آن طرح ردشدواین طرح را امروز دولت بجای لایحه قبول کردهاست البته بنده هم این نکته را انکارنمیکنم که ممکن است بعضی ازمواد دراین طرح باشد که باسلیقه بعضی از آقایان وفق ندهد و همچنین ممکن است آقایان نظریات اصلاحی داشته باشند که دراین طرح فوت شده باشد از این جهت بنده ازآقایان نمایندگان استدعامیکنم درموقعی که طرح مطرح میشود باکمال دقت آنچه نظریات اصلاحی بنظرشان میرسد پیشنهادکنند که بامعنایی که مملکت ازقانونگذاری انتظاردارد یک لایحهای به تمام معنی باهمفکری آقایان نمایندگان بگذرد که موجب سرگردانی صاحبان سهام و مردمی که بااتوبوس سروکاردارند نشود.

و من هم تمام اینها را به خط خودم در چندین صفحه نوشتم و از طریق علم به عرض اعلیحضرت رساندم. اصفهانی – این همه وقت دارد تلف میشود حالا وقت من تمام است ؟ خانهای آجری است با تزئینات بسیار ساده که چهار اتاق با درها و پنجرههای چوبی و بامی شیروانی دارد. و من آن روز اول توانستم بفهمهم وقتی با یکی حرف میزند به کجا نگاه میکند. این شهر پس از آن در دوره ای فروپاشی قرار گرفت که توسط ایرانیان ، عثمانی ها و روس ها جنگیده و تحت تأثیر زلزله و بیماری قرار گرفت.

ناهار را در اداره خورد و غلامرضا با تردستی مخصوصی در اطاق آبدارخانهٔ اداره بساط فور را بر پا کرد. آقا ما الان در گیلان ۲۵۰ هزار تن برنج داریم چهل هزار تن در سال خارج مىشود چم پا حالا کیلویى یازده هزار ریال است ۲۵۰ هزار ضرب در هزار کیلو ضرب در یازده قران ببینید چقدر مىشود صدى ۲۰ صدى پانزده آن را حساب کنید چقدر میشود (مهندس غروى – حساب کنید چقدر میشود) شما مهندس هستید حساب کنید من قاضى هستم ما مقدار زیادى توتون داریم و الان عرض خواهم کرد که در کمیسیون بودجه جناب آقاى کاظمى فرمودند که به حمدالله کارهاى ما مرتب است و ما هم خیلى شوق و ذوق کردیم ولى بعد فرمودند که قسمت اعظم عایدات از محل توتون است ولى ایشان توجه نفرمودند که این توتونکارها الان چه وضعى دارند و چطور زندگى میکنند و رعیت بدبخت و بیچاره است این هست اتحادیه توتونکاران شمال که جناب آقاى دادور ریاست آن را دارند و میچرخانند مىفرمودند که رعیت بدبخت آمده بود آنجا در اداره دخانیات یک کت پاره پاره و از پیراهن فقط چیزى نازک و یک قسمتش که پاره نمیشود از پیراهن دارد آمده که طلبش را بگیرد هزار تومان طلب داشته است بعد از این که باز او را معطل کردهاند آمده بالاخره گفته است لااقل پنج قران بده به من نان بخرم بخورم (دادور – دو میلیون تومان طلبکار هستند) این خوب نیست آخر گیلانى بدبخت شرافتمند چقدر تحمل بکند شما بیش از ۱۰۰ میلیون تومان از راه دخانیات عایدى در این مملکت دارید اگر عایدى مملکت ما تقریباً هزار میلیون تومان است اقلاً یک دهمش را زارع بدبخت گیلان براى شما تأمین میکند (نریمان – دویست میلیون تومان است) آخر ما تنها نیستیم گرگان، آذربایجان و کردستان هم دارد.

اردلان ـ اگر نماینده محترم توجه بفرمایند ما در این قسمت رعایت کشاورزان را کردیم برای این که نوشتیم خانههای مسکونی رعایا مجانا واگذار شود ولی در این خالصجات ملاحظه بفرمایید یک گاراژی ساخته شدهاست که این نه جزو اراضی کشت زاری است که بشود به کشت کار واگذار کرد و نه خانهاست این را نوشتهایم که اگر آنجا گاراژی ساختهاند دکاکینی ساختهاند اینها نه جزو اراضی مزروعی است و نه خانهاست که مجانا داده بشود. ۱- راجع به شناسنامههای نمونه جدید که باسری وشماره عمومی وغیرقابل تقلید میباشدوازسال ۱۳۲۷ درکشورتوزیع شدهاست با اینکه بواسطه فقدان وسائل عکاسی وعدم استقبال کامل نشده وباتوجه به قلت نمایندگان ثبت احوال وعدم تکافوی اعتبار درحدودسه میلیون ازشناسنامههای مزبوربمردم داده شده وموضوع شناسنامههای جدید درلایحه قانونی جدید انتخابات که تقدیم گردیده جزء برنامه امسال وسال آینده گذاشته شدهاست.

براى پرداخت طلب کشاورزان از دخانیات بنده در همین دو روزه اقدام کردهام و باز هم تعقیب میکنم امیدوارم آن چیزى که طلب مسلم آنها است اگر یک مرتبه هم ممکن نشود به تدریج به آنها داده شود در مورد دادگسترى که فرمودند خواستم به عرض آقایان برسانم که در دادگسترى، قضات بسیار پاکدامن بسیار عفیف هستند که واقعاً اسباب افتخار مملکت ما و اسباب افتخار قوه قضاییه هستند البته قوانین دادگسترى اصلاحاتى لازم دارد که آن اصلاحات باید به عمل بیاید و مثل همه جاى دنیا که یک نواقصى وجود دارد باید رفع بشود، این نواقص رفع خواهد شد و چیز بزرگى نیست که اسباب نگرانى بشود اینجا اشاره فرمودند به موضوع شیلات اشاره فرمودند به موضوع بحرین و اشاره فرمودند به موضوع طلاها میخواستم عرض کنم که این حکومت که منتخب خود آقایان هست و مورد پشتیبانى خود آقایان هست ذرهایى از وظایف خودش غفلت نکرده و نمیکند و در موضوع شیلات وظیفه خودش را انجام خواهد داد هم در موضوع بحرین وظیفه خودش را انجام داده و بعد هم انجام خواهد داد و هم در موضوع طلاها اقدامات خودش را تعقیب کرده و بعد هم تعقیب خواهد کرد آقایان اعتماد خودشان را به این حکومت ابراز بفرمایند و پشتیبانى خودشان را ادامه بدهند دولت هم وظایف خودش را انجام خواهد داد.

نایب رئیس ـ امروز متاسفانه برای اشکال فنی صورت جلسه حاضر نشدهاست این است که در جلسه آتیه حاضر میشود. ازشهریورماه سال جاری که فصل بارورنمودن گاووگوسفند شروع شدهاست وبا استقبال شایانی که دامداران بامراصلاح نژادمی نمایند با استفاده ازدامهای اصیل که بوسیله اداره همکاری فنی دراختیاربنگاه دامپروری گذاشته شدهاست عملیات تلقیح مصنوعی درروی گاووگوسفندشروع شدهاست وپیشرفت کامل دراطراف تهران اصفهان شهرکردشاهرودحاصل گردیدهاست. ماده ۶- وزارت کشورمکلف است بوسیله شهرداری هرمحل درهریک ازشهرهای دیگرکشور که اتوبوسرانی دایراست و یانقاطی که باتوبوسرانی محتاج شود برطبق مقررات این قانون و آئین نامههای مربوطه به تاسیس شرکت مبادرت نماید. ماده ۸- آئین نامه اجرایی این قانون منتها درظرف یکماه ازطرف وزارت کشورتهیه و پس ازتصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته خواهدشداصلاح آئین نامه مذکور نیزباپیشنهاد وزارت کشوروتصویب هیئت وزیران خواهدبود.

تبصره ۱- طریقه واگذاری و ارزیابی اتوبوسهای فعلی برای تعیین مییزان سهام درآئین نامه که باحضورنمایندگان صاحبان اتوبوس تنظیم میشودمعین خواهدشد. ماده ۴- هیئت مدیره شرکت ازپنج نفرمرکب خواهدبودکه ازلحاظ حفظ مصالح عمومی سه نفرازآنهابانتخاب انجمن شهرازمیان نمایندگان انجمن شهر(درغیاب انجمن شهربانتخاب وزارت کشور) و دونفردیگرباانتخاب صاحبان سهام تعیین خواهدشد. خصوصیات بارز شهرهای ایران در این دوره وجود تعداد زیادی شهر با جمعیت کم و تعداد معدودی با جمعیت بسیار زیاد میباشد به طوری که حدود ۴۸,۵ درصد از کل جمعیت شهرنشین در سال ۱۳۵۱ در هفت شهر بزرگ (تهران – اصفهان – مشهد – تبریز – شیراز – آبادان و اهواز) که هر یک دارایجمعیتی بیش از ۲۵۰ هزار نفر میباشد سکونت دارند.

شهربانى، بنده نمىدانم راجع به شهربانى چه بگویم، براى این که یک دستگاهى است که هیچ راهى بنده نمىدانم مگر آن که یک شهربانى دیگر بسازند، یک شهربانى پهلوى آن از نو ساخته شود وقتى که حاضر و آماده شد، در آنجا را گل بگیرند. ماده ۲- شرکت مزبور شرکت سهامی و سهام آن بانام است و حق انتقال سهام شرکت جزئا وکلا باتباع و یاشرکتهای خارجی ممنوع میباشد. تبصره ۳- هنگام توسعه شرکت و افزایش سهام رعایت تناسب میزان خریدسهام جدیدازطرف شرکای و شهرداری به ترتیب مقرر درآئین نامه مزبور خواهدبود. ماده ۳- هشتاددرصد سهام درمقابل بهای ارزیابی شده اتوبوسهامتعلق به مالکین قبلی اتوبوسهای تهران و توابع که درتاریخ تقدیم لایحه دولت اجازه اتوبوسرانی دردست داشتهاند میباشد و بیست درصد دیگر سهام که غیرنقدی است درازای استفاده شرکت ازمزایا و منابع شهری متعلق به شهرداری تهران خواهدبود.

رئیس- اجازه بدهید بعد از دستور صحبت کنید بنابراین آقای کیاوش آقای خلخالی آقای روحانی و آقای محلاتی چهار نفر آقایانی هستند که بعد از دستور صحبت خواهند کرد . دیرآمدگان با اجازه آقایان: دولت شاهی دوساعت – امیری قراگوزلو۳ساعت- سالار بهزادی دوساعت و نیم. وزیرکشور – خواستم عرض کنم چون این طرح تلفیقی است که ازماده واحده دولت و نظرهایی که ازآقایان نمایندگان محترم گرفته شده و بامذاکراتی که با آقایان نمایندگان محترم بعمل آمده دولت این طرح را بجای لایحه خودمی پذیرد. طرح خود اظهاری برای پایش منابع آلودهکننده را آغاز نماید.

بعضی ازنمایندگان – پس ماده به ماده طرح میشود. با اصلاح سازمان اداری کشور وضع کارکنان دولت نیز بر اصل ثابت و دور از تزلزل و نکرانی قرار خواهد گرفت بطوری که موجب تشویق خدمتگذاران لایق و صدیق و مستلزم دفع عناصر فاسد خواهد بود بدین ترتیب بسیاری از مشکلات ومحضورات که ناشی از سوء جریان اموراست و دائما اوقات همه را مشغول میدارد و باعث نگرانی و ناراحتی شدهاست از میان برداشته میشود (احسنت ـ صحیح است) و اوقات بمصرف کارهای مفید خواهد رسید. مرکز تحقیقات هستهای کشاورزی و پزشکی همچنین به نامهای مرکز تحقیقا کشاورزی و پزشکی هستهای؛ مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی کرج شناخته میشود.

ماده ۵- کارکنان فعلی اتوبوسها ازقبیل راننده و کمک راننده و بلیط فروش و همچنین صاحبان سهام جزء درصورت واجدبودن شرایط استخدام درشرکت بردیگران حق تقدم خواهند داشت. ماده ۷- اگردرظرف مدت مصرح درآئین نامه صاحبان اتوبوس حاضربه تشکیل شرکت منظوره نشوندشهرداری مجازاست که خود راسا به تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی درآن محل اقدام نماید. از مزایای مسافرت با اتوبوس در دسترس بودن اتوبوس در بیشتر روزهای هفته بوده که به اکثر شهرهای بزرگ در طول یک روز چندین اتوبوس برای سفر وجود دارد.

درست مثل اطاقی در بسته که بخاریاش را دیروز خاموش کرده باشند. از نکات قوت این مجموعه وجود یک طبقه کاملا اختصاصی برای مادر و کودک بوده که به بهشت مادران و کودکان لقب گرفته است. یک ارتش استوار نظم و آرامش داخلى شد و کار به جایى رسید که در مجلس ایران گفتند که ارتش ما که براى جنگ خارجى نیست. این جاده در نزدیکی های شهر کرج تا چالوس که به استان مازندران متصل می گردد، می باشد. از محبوبترین و خوشمزهترین سوغات شهر تبریز میتوان به شیرینی نوقا، قرابیه، شرینی اریس، باقلوا، شیرینی کنجدی، حلوا بزرک، شیرینی لطیفه تبریزی، ایشلی کوکه، راحتالحلقوم، چورتمه (ریس خشک)، رشته ختایی، شیرینی پیچ انگشتی (پفک گردویی)، مربای گل سرخ، لوز، آجیل و خشکبار، عسل سهند و پنیر معروف تبریزی اشاره کرد.

بنده بعنوان یک نماینده اعلام می کنم که اگر مسکو هم از ما دعوت کرد برای صدور انقلابمان خواهیم پذیرفت تا جه رسد یک کشور اسلامی والسلام . این رستوران بسیار لذت بخش برای خوردن مقداری چلو کباب یا نوشیدن مقداری چای در حالی که از طراوت این پارک در تابستان لذت می برید، می باشد. عالی برای کشف که زیبایی عجیب و غریب از مکان و زندگی روزمره یک روستای ایرانی ، در میان گوسفندان ، الاغها ، مرغها و گربه ها را به تصویر می کشد. البته خیلى کم است اگر اینها میخواستند بکنند تشکیلات را وسیع میکردند ما الان یک صید انتظارى میکنیم یعنى منتظریم در کنار دریا که خداوند على اعلى یک تفضلى بفرمایند کولاکى بشود صید بیاید و بگیریم.

مخبر کمیسیون بودجه (دکتر کیان) ـ بنظر بنده این پیشنهاد خارج از موضوع است برای اینکه پول دادن بوراث کارگرانی که ممکن است در شرایطی خیلی ذیحق باشند از این وضعی که برایشان پیش آمده ارتباطی به این موضوع که ایجاد کاربرای اشخاص به یکار است ندارد. فقط موجهای سبزرنگ را میدید که رویهم میلغزیدند و دور میشدند. رئیس- راجع به لیبی فقط آقای کرمی محبت خواهد کرد و شاید طلب ایشان برای سایر آقایان هم کافی باشد آقای کرمی . نایب رئیس- آقای جلالی. نایب رئیس – اعتراض دیگری نسبت بصورت جلسه نبود؟ شادلو. خلخالی. پورسرتیپ. مصدقی.

دیدگاهتان را بنویسید