مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۴۶ – ویکینبشته

اما راجع بوزارت بهداری میخواهم چند کلمهای تذکر بدهم امروز که د رنتیجه رادیو و روزنامه و تعمیم فرهنگ و اصطکاک افراد، جامعه تا اندازهای بیدار شده وافرا بدردهای یکدیگر پی بردهاند امروز جامعه ما از وزارت بهداری توقعات بیشتری دارد، (صحیح است) و وظیفه مجلس شورای ملی و هیئت دولت است که وزارت بهداری را از هر حیث تقویت نمایند (صحیح است) و تشکیلات آنرا تکمیل و توسعه دهند (صحیح است) (حاذقی ـ اینهایی که در مسابقه قبول نمیشوند دیپلم بهشان میدهند یا نمیدهند؟) بنده عرض کردم که تمام احتیاجات آنها یا ساختمان بیمارستان پهلوی مرتفع میشود بودجه را اضافه بفرمایید نواقص برطرف میشود.

دکتر سید امامی ـ عرض میکنم این کارگرانی که در راهها و سایر قسمتها مشغول کار هستند اغلب وسایل درمانی و وسایل بهداشتی مخصوص ندارند و تشکیلات بهداری ماهم در اطراف کامل نیست که به آنها کمک بکند در همین کرج که یک عدهای جمع شده بودند رجوع شده بود به بهداری کرج که به آنها کمک بهداشتی بکند و در آنجا یک طبیب بود که فاقد دوا و فاقد همه چیز بود بنابراین فکر میکنم یک عده ای راکه برای کار به نقاطی میفرستند در آنجا باید وسایل بهداشتی آنها فراهم شود و در غیر اینصورت ممکن است امراض خطرناک و مسری در بین آنها شیوع پیدا کند که علاوه از اینکه برای خود کارگران خطر دارد برای سایرین هم خطرناک میباشد بنابراین بنده پیشنهاد کردم که وسائل درمانی و وسائل مبارزه به آن نقاط اعزام شود که در این موارد بشود کمک کرد و این فوق العاده ضرورت دارد ولازم است.

بدین منظور باید کلیه دستگاههای اقتصادیدولتی و خصوصی بیش از پیش به ایجاد محیط آموزشی در داخل یا در جنب خود مبادرت کنند به طوری که افراد دائماً از تعلیمات بیشتر برای احرازکاردانی عالیتر برخوردار گردند خوشبختانه قانون کارآموزی که اخیراً به تصویب رسیده و در چند صنعت به موقع اجراء نهاده شده، پایه استواری برایاین آموزش مدام به وجود آوردهاست. یکی از قوانین که در ادوار گذشته در مجلس شورای ملی تصویب شده و بنظر بنده بسیار قانون مفید و سودمندی است بنام قانون محاسبات عمومی است این قانون در دهم اسفند ۱۳۱۰ بتصویب مجلس شورای ملی رسدهاست بنده یک ماده از این قانون را میخوانم وتخلفی که از این ماده قانون و بزیان مملکت شدهاست در این جلسه بعرض اقایان میرسانم ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی میگوید قراردادها و معاملات دولتی اعم از خرید و فرش اجرت کار، اجاره، استجاره باید پس از مزایده و یا مناقصه صورت بگیرد یعنی آنچه که مال دولت است اگر بخواهند بفروشند باید بطور مزایده بفروشند که عاید دولت پول بیشتری بشود وهرچه هم دولت میخواهد بخرد باید بطور مناقصه بخرد که ارزانتر تمام بشود بسیار خوشوقتم که این نکته را برنامه ۷ ساله در یک موردی رعایت نکرده و بنده درروزنامه کثیر الانتشار اطلاعات شماره ۷۱۴۷ یک آگهی مزایده میخوانم که آقایان گوش بفرمایند تابعد مقایسه بکنیم.

دکتر علوی ـ در روزهای اخیر تظاهراتی از طرف دانشجویان پزشکی شده که لازم میدانم برای روشن شدن قضیه عرایضی بعرض آقایان برسانم سابق بر این کلیه دانشجویان سال پنجم که عده آنها از یکصد نفر تجاوز نمیکرد خودبخود همه شان کارورز میشدند چهار سال پیش برای رفع احتیاجات مبرم کشور بطبیب، اعلیحضرت همایونی فرمودند که بجای یکصد نفر دانشجو ۲۵۰ نفر دانشجو همه ساله پذیرفته بشود و مقرر فرمودند که بودجه دانشکده پزشکی مطابق نیازمندیهای ۲۵۰ نفر دانشجو برآورده بشود و تعداد دانشجویان از همان سال یعنی چهار سال پیش اضافه شد ولی متاسفانه وعدههای دولت در بوته اجمال باقی ماند و فقط در سال ۳۲۸ در اواخر سال گذشته بود که مبلغ ۳۰ میلیون ریال به بودجه دانشکده پزشکی افزوده شد وتعداد ۳۶۰ تخت خواب در بیمارستان پهلوی و در سایر بیمارستانها بتخت خوابهای دانشکده پزشکی اضافه گردید البته چون برای کارورزی حداقل برای هر دانشجو ۱۵ تختخواب لازم است ودر دانشکده پزشکی ۱۴۰۰ تخت خواب بیشتر نیست و حداکثر ۹۰ نفر دانشجو میتوانند کارورز بشوند و بقیه البته از کارورزی محروم خواهند شد از این لحاظ بود که دانشکده پزشکی در نظر گرفت که مازاد این ۱۰۰ نفر دانشجو راتا تکمیل تخت خوابهای خودش به بیمارستانهای وزارت بهداری وبیمارستانهای ارتش اعزام بدارد علت اصلی اعتصاب دانشجویان موضوع مسابقهای بود که برای کاورز شدن دانشکده پزشکی مطابق مقرراتی که ۳ سال پیش از شورای دانشکده تصویب شده بود عملی کنند (فرامرزی کارورز را توضیح بفرمایید.

وکیل پور – حالاکه آمدهام اجازه بفرماییدصحبت کنم بنده هم بعنوان موافق مطالبم را عرض میکنم (نایب رئیس – بفرمایید) اگرچه کلیه آقایان نمایندگان محترم علاقه قطعی و کامل دارندکه این لایحه هرچه زودتر بتصویب برسد ولی بنده فکرمیکنم که کاربرخلاف قاعده و ترتیب کردن صحیح نیست اولا ازمقام ریاست بایدگله کنم که امروزروز سوالات بوده و مطرح نفرمودند و درثانی اینکه میبایستی این پیشنهادی که بجای لایحه تقدیم دولت قبول شدهاست اقلا ۲۴ ساعت یا ۴۸ ساعت ازطبع و توزیع آن بگذرد که آقایان نمایندگان محترم بتوانند دراطرافش مداقه و مطالعه کامل بکنند و بنده بااین ترتیب فکرمیکنم که هیچیک ازآقایان حضور ذهن کافی نداشته باشند که پیشنهاد لازم رابدهند و امااین چیزی که بنده بخاطررعایت آئین نامه عرض میکنم و با آن موافقم و بصورت مخالف عرض میکنم این است که بنده یکی ازامضاکنندگان طرحی بودم که جناب آقای نریمان تهیه فرمودند و علت اینکه با آن طرح موافق بودم این بودکه مسئله وسائط نقلیه یکی ازمواردمورد احتیاج عامهاست که بسیار مهم است و بخصوص درشهرتهران عموما با آن سروکار دارندواین بایستی بدست خودمردم باشد و بدست مردم بودن درصورتی تامین میشود که اکثریت سهام آن دردست مردم و دولت باشدیعنی دردست شهرداری باشد بااینکه جناب آقای وزیرکشور با توضیحاتی که فرمودندخواستند بفرمایند که این لایحه هم درحقیقت همان منظوررا تامین میکندبنده مخالف هستم و فکرمیکنم چنین منظوری را تامین نمیکندبرای اینکه دراین طرح دردرجه اول هشتاددرصد ازسهام متعلق به صاحبان اتوبوس است و مادرآنجا منظورمان این بودکه استفاده منافعی که ازاینکارحاصل میشود و خیلی هم زیاداست بخودمردم برسد یک شهری که پول آسفالت دادهاست ایستگاههای اتوبوس دراختیار میگذارد اداره راهنمایی و رانندگی دارد و تمام مخارجات را متحمل میشودبایددرمنافع هم شریک باشد مطلب دیگراین است که یک خلاف اصلی دراینجا دیده میشود آن این است که میگویدهیئت مدیره شرکت از۵نفرمرکب خواهدبود که ازلحاظ حفظ مصالح عمومی سه نفرآنها بانتخاب انجمن شهر ازمیان نمایندگان انجمن شهرودونفر بانتخاب سایر صاحبان سهام تعیین خواهدشدبنده عرض میکنم که درقانون تجارت و شرکتهای سهامی یکی ازارکان شرکت مجمع عمومی است و مجمع عمومی که مرکب است ازصاحبان سهام اینهاهستندکه حق دارندهیئت مدیره را انتخاب کنند اگرشمااین حق را ازصاحبان سهام بگیرید یک کاری برخلاف اصل کردهاید درهرقانونی مابخواهیم قوانین گذشته را درنظرنگیریم و یک اصلی را نقض کنیم درحقیقت نقض غرض شدهاست و درحقیقت یک آش عجیبی درست میشود از این جهت بنده عقیدهام این است که از این فکرکه فقط سه نفراز نظرحفظ مصالح عمومی ازانجمن شهرانتخاب شود صرفنظرکنیم و بازیک ترتیبی بدهیم که نظرآقای نریمان تامین شود یکی ازگرفتاریهاومشکلاتی که جناب آقای وزیرکشور اشاره فرمودندکه نمیشود باطرح جناب آقای نریمان موافقت کرد این بودکه دولت ممکن است پول نداشته باشد (وزیرکشور- بنده همچوعرضی نکردم) ممکن است پول فراهم نشودبرای شهرداری بنظر بنده ممکن است پول فراهم بشودبرای شهرداری عوائد فراهم بشود دولت یک کمک خیلی سادهای میتواندبکند و منظورهم حاصل میشود و آن این است که تمام بنزین و روغن این اتوبوسهارا تازمانی که قیمت سهام آن سرمایهای راکه تعهدمیکند استهلاک نشدهاست مجانی دراختیار شان بگذارد بدون گرفتن پول و فکرمیکنم که این درظرف پنج ماه یا شش ماه این پانزده میلیون تومان استهلاک میشود برای اینکه روزی پنجاه یا شصت هزارتومان فقط پول بنزین است و روغن دولت میتوانداین کار را بکند یعنی قرضی است که منفعت دارد یعنی وقتی این قرض را گرفتند به مجرداینکه این سرمایه را گذاشتندازمنافع ۵۱ درصد هم استفاده خواهندکرد (نریمان – احتیاجی به آن مورد نیست چون خودصدی بیست درسال دومیلیون تومان منفعتش میشود) بسیارصحیح است امیدوارم چون خودجنابعالی مبتکر این طرح بودهاید راه حلهایی که خودجنابعالی نشان میدهید یابعناوین دیگری که آقایان قبول میفرمایند بفرماییدبنده مقصودم این است که منظوراساسی و اصلی و جهت اقتصادی این لایحه رعایت بشودودراینجامنظور شده باشد چون بنده قبلا عرض کردم باطرح این مطلب قبل ازگذشتن ۲۴ ساعت مخالفم فعلاعرضی نمیکنم و اگرمطرح شد درسایرمواردعرایض خودم را عرض میکنم.

مجید موقر ـ بنده عرضی که میخواستم بکنم میبایستی چند هفته پیش عرض کرده باشم لازم هم بود قبلا عرضی کرده باشم آئین نامه جدید یک نوع سابقه ایجاد کرده که این عرایض را بتاخیر میاندازد، بنده نصف شب آمدهام برای اسم نویسی باز معذلک نوبت را برده بودند عرض بنده اظهار تشکر از ملت نجیب پاکستان بود نسبت شایانی که در زمان مسافرت اعلیحضرت همایونی در آنجا بعمل آمد. میخواستم عرض بکنم که توجه عاجلی نسبت بآنها بکنند، همفکر نان، وهم فکر کار در همین پاکستان هفت میلیون مسلمان از هندوستان آمدند آنها را اداره کردند غذا دادند، پول دادند کار دادند، که بیکار نباشند هفت میلیون مسلمان را آنها نگاهداری کردند واقعا این شرمآور است که نتوانند بیست هزار نفر را اداره بکنند.

عرض دیگر بنده این است که خواستم تقاضا بکنم دستور فرمایید یک نفر از آقایان منشیها این طرف ثبت اسامی بکنند، هر وقت این پشت بنده اجازه میخواهم مرا نمیبینند. این نرده حایل است و آقای دهقان هم درست توجه نمیفرمایند نه اینکه عمدا اینکار را بکنند، بنده را نمیبینند و اسم بنده ثبت نمیشود. بنده هم آنجا بودم آقای محسن رئیس در ضمن نطقی که پشت آن میزی چای کرده بودند شاهکار نطقشان این بود که وقتی من رفتم بانگلستان روابط ورزشی ایران را با انگلستان رو براه خواهم کرد و ورزشکاران ایران را بانگلستان خواهم برد مثل اینکه ما با انگلستان دیگر هیچ کاری نداریم و فقط کار ورزش است و اتفاقا آنروز آقای عبدالرحمن فرامرزی هم آنجا بودند در آنموقع و همین ایراد را کردند که آقا ما خیلی کارها داریم تنها کار ورزش نیست این را ملاحظه بفرمائید، این خوبش است.

و در خانهاش هم هنوز باز است. نایب رئیس ـ در جلسه گذشته نسبت به این عده اشخاص آقای رئیس مجلس نوبتشان را محفوظ نگهداشتهاند. نایب رئیس – بسیارخوب، آقای کهبد. رئیس- پرونده آقای جوانمردی برای تحقیق بیشتر به کمیسیون تحقیق فرستاده میشود . نایب رئیس ـ در کمیسیون محاسبات وقتی تصویب شد البته اصلاح میشود راجع به صورت جلسه نظر دیگری نیست؟ به منظور تقویت مالی شهرداریها آن قسمت از هزینههای ادارات آموزش و پرورش، انجمنهای بهداری و سازمان تربیت بدنی، سازمان پیشاهنگی،کمیته ملی پیکار با بیسوادی و انجمن کتابخانههای عمومی که از محل درآمد شهرداریها تأمین و به صورت درآمد اختصاصی وزارتخانه یا سازمانمربوط در بودجه نشان داده میشود از محل درآمدهای عمومی تأمین خواهد گردید.

تبعیض نیست. استدعا میکنم جناب آقای فرامرزی بعرایض بنده توجه بفرمایید (فرامرزی ـ قصد اعتراض ندارم) و با توجه بوضع کنونی کشور خدای نخواسته این محصلین آلت دست جمعی مغرض و مفسده جو واقع نگردند (صحیح است) اما در مورد تکمیل رفع نواقص دانشکده پزشکی این موضوع وابسته بنظر مجلس شورای ملی هیئت دولت است که در ازدیاد بودجه و فراهم ساختن موجبات توسعه دانشکده و بیمارستانهای تابعه اقدامات موثری بنمایند ((صحیح است)) ومسلم است که با تکمیل ساختمان و وسائل بیمارستان پهلوی و رفع نواقص و تامین بودجه آن کلیه احتیاجات دانشکده پزشکی مرتفع خواهد شد.

پاکستان فوق العاده نسبت بمناسبات با ما علاقمند است و البته این مناسبات سوابق ممتدی دارد که مربوط میشود بروابط فرهنگی، ادبی، سیاسی در پاکستان حتی تا ۲۰۰ سال پیش زبان رسمی آنجا زبان فارسی بوده و هر چند بیگانگان سعی کردند درظرف ۲۰۰ سال که نفوذ زبان فارسی را بکاهند هنوز کمتر پاکستانی یافت میشود که با زبان شیرین فارسی آشنا نباشد و یا از اشعار سعدی و حافظ مقداری شعر حفظ نداشته باشد (صحیح است) آخرین مرد شاعر بزرگ معروف پاکستان مرحوم اقبال بود که جمعه گذشته در سفارت کبری پاکستان بیاد ایشان جشنی برپا بود وعده زیادی از ادبای ایران در آن جشن شرکت داشتند این مرد بزرگوار در شش جلد دیوانی بزبان فارسی شعر سرود و این مرد بود که کلمه پاکستان را بملت پاکستانی ابلاغ کرد و اظهار داشت که ملت پاکستان در آن قسمتی که اکثریت با مسلمانها نبود نمیتوانند با هندوستان بزرگ یکی باشند این فکر را داشت با اینکه عمر خودش وفا نکرد که استقلال کشو رخودش را ببیند بهر حال یک کشور عظیم مسلمان با ۸۰ میلیون جمعیت بوجود آمد البته برای ماموجب تاسف بود که بین پاکستان و هندوستان اخلافاتی بشود ولی در نتیجه حسن سیاست دو زمامدارد بزرگ لیاقت علی خان نخستوزیر پاکستان و نهرو نخس وزیر هندوستان این اختلافات بحمدالله برطرف شد و بنده خواستم اینجا اظهار خوشوقتی کرده باشم موضوع دیگری که میخواستم عرض کنم موضوع اعتصاب دانشجویانی است که چند روز است از تحصیل دست کشیدهاند.

موضوع صحبت باز فراموش شده بود. جیبشون رد شده بود. و این مقدمه یک دگرگونی عظیمی در بهرهبرداری از هیدروکاربور موجود در مملکت بود در واقع. این بیمارستان در صورتی که کلیه قسمتهایش مورد استفاده قرار گیرد گنجایش یکهزار تختخواب را خواهد داشت و فعلا با وجودی که ۴۰۰ تختخواب در آن دایر شده بیش از ثلث آن اشغال نگردیدهاست و دو ثلث بقیه خالی واحتیاج بتعمیرات مختصری دارد. کارورز انترن است شاگردان سال ششم که برای عملیات بایستی درخود بیمارستانها تعلیمات بالینی ببینند دانشجویان بعنوان اینکه سمت کارورزی برای تکمیل تحصیلاتشان نهایت لزوم را دارد و بیمارستانهای تابعه وزارت بهداری و ارتش ممکن است فاقد وسائل کافی برای استفاده دانشجویان باشد پیشنهاد کردند که دوره کارورزی از یکسال به هشت ماه و درعوض ۳ دوره کارورزی به دو دوره اکتفا شود ولی پیشنهادی که نموده بودند از لحاظ مغایرتی که با آییننامه تحصیلات پزشکی لزوم کارورزی در ۳ سرویس مختلف داشت (آشتیانیزاده ـ کارورزی یعنی چه)؟

دیدگاهتان را بنویسید