مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ آذر ۱۳۳۱ نشست ۴۸ – ویکینبشته

هروقت دراین جابحث از اصلاحات میشود- هروقت واقعه ایی نظیرجریان اخیربوجودمی آیدفوراحزب توده رابرخ مامی کشندافسانهها اختراع میکنند- از لندن تا تهران گزارشها تهیه میشود و خطر حزب توده را برخ مقامات داخلی و خارجی میکشند. در دنیای متمدن درقرون هیجدهم ونوزدهم اصلاحات ارضی وکشاورزی بوجودآمده وروابط کشاورزی مطابق اصول نوین جانشین اصول قرون وسطایی گشته وبمفاد ( (الزرع للزارع)) کشت متعلق بکشت کارشدهاست. درهندوستان میلونها دهقان صاحب دسترنج خودشده اندواصول قرون وسطایی رابرای ابددفن نمودهاند، آنجا حداکثر مالکیت زمین به بیست و سه جریب محدود شدهاست، دهقانان صاحب زمین صاحب وطن هم میشوند و زمین و بوطن خود علاقه مندمی گرداند و آلت دست عمال بیگانه نمیشوند (صحیح است).

در کشورهای بالکان بین دو جنگ اخیرجهانی رفرم ارضی بوجودآمد و دهقانان بدبخت و فقیر صاحب زمین یا لااقل صاحب قسمتی از دسترنج خود گردیدند. در مرحله سوم به برقراری مالیاتهای جدید مستقیم و در صورت ضرورت مالیاتهای غیرمستقیم بپردازد باتوجه به رعایت اصول حق و عدالت و مراعات حال طبقه فقیر و خرده پا و تصریح اینکه اضافه مالیاتهای وصولی در اثر قانون جدید مالیاتهای بعدی نخواهد شد بلکه پس از حصول گشایش در وضع مالی دولت دوباره بماخذ اولیه تقلیل خواهد گردید و با توجه باین نکته که مامورین مالیاتی ببهانه اجرای این تصمیم طبقه عاجز و ناتوان را مورد حمله و تعرض قرار ندهند و موجبات نارضایتی مردم را فراهم سازند.

نسبت باجرای بعضی ازمواد برنامه دولت تذکراتی دارم که ناگزیرم ولو بنحو اختصار بعرض برسانم: فقره دوم برنامه (اصلاح امور مالی تبدیل بودجهاست بوسیله تقلیل در مخارج و برقراری مالیاتهای مستقیم و در صورت لزوم مالیاتهای غیرمستقیم) همه میدانیم که شانههای ناتوان طبقه سوم و خرده پای مملکت بمنتهی درجه امکان زیر بار تحمیلات کمرشکن و عوارض گوناگون و مالیاتهای گزاف و طاقت فرسا اعم از مستقیم و غیرمستقیم فرسوده گشتهاست. مدرس – در جلسه گذشته که برنامه دولت مطرح بود مصمم بودم بعنوان موافق عرایضی بکنم و با استفاده از موقع و حضور هیئت دولت بعضی مطالب لازم را در اطراف برنامه و مسائل روز بعرض نمایندگان محترم برسانم ولی متاسفانه مجال صحبت ببنده نرسیده لذا بواسطه از دست رفتن فرصت از قسمت عمده عرایضی که بایستی بکنم صرفنظر کردم و امروز فقط نظریات مختصری راجع باجرای برنامه دولت بعرض میرسانم و آنچه را که ملت خواستاراست با آنچه که دولت انجام آنرا تعهد نموده مقایسهای کرده و مورد بحث و تدقیق قرار میدهم.

نورالدین امامی ـ آقایان هم باید ساکت باشند، مخصوصا یک جملهای اینجا دارد که یا اراضی خالصه بایر الحمدالله تمام اراضی خالصه ایران بایر است ودیگر خالصه دایری وجود ندارد و از توجه دولتهای وقت تمام اراضی خالصه بایر است بودجه خالصجات ایران را اگر ملاحظه بفرمایید علاوه از عایدات سه برابر خرج است این دلیل بایر بودن اراضی خالصهاست حالا یک خالصهای مثل میاندوآب را میفرمایید اگر آنرا ملاحظه بفرمایید آنهم ۳ برابر عایداتش خرج دارد بنده پیشنهاد حذف این ماده را از قانون کردهام.

اگر حقیقت را بگوییم از بس در مجلس حرف زده شده انسان از حرف زدن در برابر ملت شرم دارد ولی چه باید کرد وظیفه نماینده با حرف زدن شروع میشود با نظارت و تذکر و ایقاظ ادامه مییابد بالاخره با استیضاح و اسقاط دولتهای ناصالح و یا پشتیانی و تقویت دولتهای خدمتگذار و وظیفهشناس پایان میپذیرد. دکتر بقایی – ولی دیراست الان درفولی آبادطبق همان طوماری که آقای مهندس حسیبی داده انددریک چالهای شصت تانعش برده اندقایم کرده اندهمان کاری راکه درتهران هم کردهاند و حالا میگویند ۱۹ تا بوده مسلما دروغ است یک موضوعی را اینجا باید بنده تذکر بدهم یکعده افسران هستند که واقعااینها جنایتکارهستند و باید تعقیب شوند (صحیح است) ولی اکثریت افسران مردمان شرافتمندی هستند (صحیح است) همین جریان تهران و اهواز را وقتی مقایسه کنیم میبینیم دراهوازکه ازتهران خیلی کوچکتراست اینقدرکشته شدهاند، اگر افسرانی که درتهران مامورندهمه شان مثل آن افسران اهوازبودنددرتهران کشته ازچهارپنج هزارنفرتجاوزمیکرداینکه تعدادش کم است برای این است که اکثریت افسران ارتش ما برادران ما هستند وطن پرست هستند و بملت خودشان علاقه دارند ولی یک عده افسر هستند که از هر جانی جانی تر هستند (صحیح است) اگر دستگاه انتظامی بخواهد ماست مالی بکند و نخواهد بگذارد آن جنایتکارها مجازات شوند آنوقت ننگ و عار و گندی که روی آن افسران جانی هست بتمام ارتش ما سرایت میکند (صحیح است) من تعجب میکنم که چطور هنوز مامورین انتظامی اهواز تاحالا عوض نشدهاند این خیلی تعجب آوراست کسانی که مردم را کشتهاند بزیر تانک رفتهاند سر کارشان باشند و هنوز هم ما منتظریم میگویند که هیأت امروز حرکت میکندآقا نگذاریدآثارجرم محوشود (شمس قناتآبادی – سرهنگ علوی که با کامیون کشتهها را بردند کرج دفن کردند اینجا دارد باحترام زندگی میکند) (حاج سیدجوادی – سگها را بازکردهاند و سنگها را بستهاند) این یک جریانی است که هرچه زودتر باید رسیدگی شود آقا کمک نکنید بمحو آثار جرم – یک چیزهایی است که دراینجابایدخواست (اشاره بمعاون وزارت دفاع ملی) بنده بعد از این جریان یک سوالی از شخص شما مطرح خواهم کرد راجع به دو موضوع یکی راجع باین ایرانیانی که همدان و کرمانشاه آمده بودند تهران کفن پوشیده بودند برای حفظ این نهضت ملی شمابچه حق دستور داده بودیداینها را محاصره کنند در آسیاب سنگی و آنها را برگردانند؟

حالابنده بمناسبت داشتن تماس با توده مردم بادهقانان اطراف تهران وتمام کشوربشماآقایان نمایندگان مجلس محض اطلاع عرض میکنم که وضع دهقانان غیرقابل تحمل است (صحیح است) من بوسیله حزب زحمتکشان ملت ایران بوسیله صدهاوهزارهاافراد فعال که شب و روز در خانه و مزرعه درقهوه خانه هاوباشگاههای حزبی درمیتینگها و سخنرانیها با دهقانها تماس دارندوازدردهاومحرومیتهای آنان باخبرند اطلاع حاصل کردهام واین اطلاع خودراپیش پیش ازوقوع حادثه ایی شبیه ۳۰تیرماه ویابدترازآن باستحضارمسئولین امروکلیه آنهاییکه برای ایران موجودیتی راقائل هستندمیرسانم که مابین دهقانان ایران یک حالت عصیان وطغیانی دارد بروزمیکندکه اعلامیه وابلاغیه وتانک وسرنیزه نخواهدتوانست جلوی آنراسدنمایدو اگر این نیروبدون نظم وترتیب اجتماعی بکاررودشایدبرای کشورخطرات بیشماری بارآورد.

باید برنامه فرهنگ هرچه زودتروبنحوبهتری اصلاح شودوازاین وضع استعماری بیرون بیاید، برای هرنقطه از نقاط کشور بنا بمقتضیات واحتیاجات آن برنامه تنظیم گردد، درنواحی که استعدادکشاورزی دارددرس کشاورزی ودام پروری ودر شهرهای صنعتی درس حرفه وصنعت داده شودوهرحال بایدمحصلین راحداقل بزبان فارسی وصرف عربی و حفظ الصحه و کلیات طب و تاریخ و جغرافیای ایران آشناساخت ورویه ایی اتخاذنمودکه فارغ التحصیلهای مدارس برای ابنای نوع خود یار شاطر باشند نه بارخاطروالاپایان این راهی که ما در پیش گرفتهایم جز افلاس و ورشکستگی مادی و معنوی چیزی نخواهدبود. اگر قوام و قوام هاعوض اینکه در کاخهای سربفلک کشیده خودباخواص خلوت کنند برضدعوام الناس توطئه بچینندباتوده مردم تماس داشتندمی فهمیدندکه دوره عصیان نسبت بملت سپری شده وروز اطاعت ازاوامرونواهی ملت فرارسیدهاست.

من صدای خودوصدای زحمتکشان ملت ایران راازپشت این تریبون مجلس شورای ملی بگوش تمام ملت ایران، بگوش مسئولینی که هنوز شنوایی را بکلی از دست ندادهاند میرسانم و تمام طبقات ملت ایران را چه آنهایی که در دورافتاده ترین کلبههای دهقانی و شبانی خود و چه آنهایی که در کاخهای سربفلک کشیده خودغنودهاند متوجه خطر میکنم. بزرگترین خطری که ماراتهدیدمی کند فقر و بدبختی و محرومیت است که بهترین و مساعدترین زمینه را برای تقویت و سوءاستفاده حزب توده و پشتیبانان خارجی آن اعم از شمالی و جنوبی فراهم میکند (صحیح است) (اقبال – بانک کشاورزی هنوز به مالکین کمک میکند) آقایان محترم – بایداین فقروبدبختی بدست خودمان ازبین برودتااستقلال آزادی ایران تامین گردد.

در مرحله فعلی مبارزات سازمانهای مبارز در خارج دچار مشکلات عجیبی هستند زیرا دولت یران در جهت تحکیم پایه های خود موقت زیاد و غیر قابل پیش بینی کسب کرده و گفته است که هر دسته مخالف مجبور شده با یک دولت خارجی ساخت و پاخت نماید و جبهه ملی هم قدرت زیادی ندارد . جهت اجرای برنامه ساختمان و مسکن جمعاً اعتباری معادل ۲۳ میلیارد ریال مورد نیاز خواهد بود. هزینه اجرای طرحهای عمرانی ناحیهای در برنامه بخشهای مربوط (کشاورزی، آبیاری، صنایع، ارتباطات و غیره) منظور گردیدهاست و علاوه برآن جهت تأمین هزینههای اداری و تشکیلاتی و به منظور انجام مطالعات ضروری اعتبار مورد نیاز عمران ناحیهای به میزان ۳،۶ میلیارد ریال پیشبینیگردیدهاست.

اصولاً باید به شما بگویم که این نزدیکی که ما با کشورهای شرقی و بخصوص با شوروی ایجاد کرده بودیم در مردم یک آرامشی بوجود آورده بود و احساس میکردند که این تفاهمها جنبههای دیگری هم داشت و واقعاً نتیجه زحمات اعلیحضرت بود. من از شما سؤال میکنم یک چنین اشخاص چه صلاحیت دارند که شما این اختیارات وسیع رابه آنها میدهید اینجا است که مفهوم کلمه (به توافق) معلوم میشود ومی فهمم بچه منظور دراین ماده بکاررفته وقتی آقایان نمایندگان سؤال میکنند(به توافق صاحبان اعیانی) یعنی چه وتصور میکنند شاید درچاپ اشتباهی رخ دادهاست چرا نمیگوییدخیر این اشتباه نیست چرا توضیح نمیدهید (به توافق) یعنی اختیار وسیع یعنی اجازه واختیار سازش باخریدار چرا نمیگویید این همان اختیار است که درامورمالیاتی دادهایم وخیلی از مؤدیان از آن استفاده کردهاند چرا نمیگویید بگذارید مردم دیگرهم از نعمت (توافق) استفاده کنند چرا نکنند وقتی ثروت این مردم درمعرض حراج گذراده شده چرا یک مشت طالبین املاک بی صاحب خالصه هم از این کلمه استفاده نکنند.

مشت خاکی در یک گوشۀ این سفرۀ سنت و اجداد و ابدیت. دلیل این نظریه این است که در گذشته تپه های آتشگاه، قلعه دختر، اشتهارد و کلاک جایی برای خبر رسانی و دیده بانی بوده اند و در آن آتش می افروختند. از بهترین هتل های تبریز محسوب می شود این هتل مکان خوبی برای گذران ییلاق می باشد. قضاوت حقیقی در این باب منوط به طرز اجرا و عمل در آینده از طرف هیئت دولت میباشد، مردم ایران از متصدیان امور عالیه و مسئولین مسائل مملکتی منتظرعمل مثبت و توقع رعایت مصالح عمومی بوده از عاجزکشی و قوی توازی و ترضیه متنفذین سخت بیزار و عصبانی هستند و میخواهند ملاک تفوق و برتری و پایه تشویق و ترفیع در ادارات دولتی بر اساس فضیلت و دانش و تقوی استوارگردد.

آقایان محترم – ایجادکنندگان این حالت طغیان وعصیان، ماجراجویان نیستندآنطوریکه دربعضی ازگزارشهاهم مینویسندافرادحزب زحمتکشان هم ایجادکننده این روح عصیان وطغیان هستندحزب زحمتکشان خودمولودوتجسم ملی این حالت طغیان وعصیان است ماتنظیم کننده این جریان ونهضت بزرگ زحمتکشان هستیم ماسعی وکوشش میکنیم که این نیروی غیرمنظم شکل اجتماعی بخود بگیردودریک مجرای منطقی که برای هدفهای ملی مفیدباشدسیرکندماسعی وکوشش میکنیم که مسیرحوادث ووقایع تاریخی رادرراهی که بهدف ملت ایران میرساندسیردهیم ونگذاریم که دشمنان ملت ایران ازاین جریانهاسوء استفاده کننددهقانان که بزرگترین وفقیرترین طبقات زحمتکش ملت ایران راتشکیل میدهندباهمان وسایل وابزارقرون وسطایی کارمیکنندولی درعوض باواحدمقیاس قرن بیستم موردبهره برداری قرارمی گیرند. بنظر ما تنها راه غلبه باین فقر و بدبختی این است که باصول کشاورزی قرون وسطایی پشت پابزنیم و روشهایی اتخاذ کنیم که متناسب باروح عصر و مقتضیات اجتماعی و فنی دوره حاضرباشد کوتاه نظرانی هستندکه فعلاحزب زحمتکشان ملت ایران رامنشاء خطردانسته ومی گویندکه فعالیت حزب مامحرک کارگران ودهقانان است – این اشخاص سعی میکنندبوسیله حکومت نظامی وژاندارمری ازفعالیت یاآن چیزی که بقول خودشان تحریکات حزب زحمتکشان نام داردجلوگیری کنند.

حزب زحمتکشان ملت ایران ایجادکننده این نیروی عظیم انقلابی درطبقات زحمتکش ایران، نیروییکه جریان سی ام تیر یکی ازمظاهرآن است نمیباشد. اگر دهقان چندقرن پیش ایران باوسایل ابتدایی خودفقط شکم وسفره خوانین ساکن ده رامی بایست سیرورنگین کنددراین دوره بایدزندگی لوکس شهری وعیاشیهای خانزادگان مقیم کابارههای اروپاوامریکاراتامین کند. من اینجا با کمال صراحت اعلام میکنم بزرگترین خطر از خارج سرحدات ما را تهدیدنمی کند خطر حزب توده ما را تهدید نمیکند. ولی چیزی که برای من که یک وکیل مجلس هستم مسلم است این است که نقض قوانین شدهاست و قانون محاسبات عمومی دولت را مکلف میکند که بگوید آقا من صد هزار من تریاک دارم هر کس که خریدار است بیاید این اقائی که در پس پرده رفته معامله را کرده مگر نمیتوانست بیاید بگوید بنده خریدار هستم؟ تا برای بنده که وکیلم و جنابعالی که آقای ارباب مهدی هستید و میخواهیم مسئله برایمان روشن باشد واضح بشود که در این معامله سوء استفادهای نبودهاست عرض نمیکنم که خدای نکرده سوء استفادهای شد ه چون هیچ اطلاعی ندارم ولی اعتراض میکنم باین عمل چون دستگاه وزارت دارائی باید رعایت قوانین مملکتی را بکند آن قانون گذاری که این قوانین را تصویب کرده اسم نبرده که شما در معامله نهال درخت زبان گنجشک رعایت مزایده را بکنید و در معامله تریاک رعایت نکنید آنوقت شما میبینید که در روزنامهها انعکاس پیدا میکند روزنامه ایران در این خصوص یک مقالهای نوشته تمامش را نمیخوانم برای اینکه نمیخواهم وقت جناب آقای نخست وزیر را بگیرم فقط دو سطر آخرش را میخوانم اینجا روزنامه ایران در شماره ۹۰۰۶ یک شرحی نوشته پس از این شرح مینویسد این موضوع گفتگو وزمزمههای بسیاری در بازار تولید کردهاست و تا اینگونه انحصارهای زیان آور در بین است امیدی به بهبودی اوضاع اقتصادی نباید داشت بنابراین مردم این مملکت تا وقتی که بدستگاه مطمئن نشوند که دولت قوانین را مملکت را رعایت میکند همین عدم اعتمادی که نسبت بدستگاه دولت همیشه هست باقی خواهد بود.

بنابراین آنچه با اختیارات و پشتیبانی کنونی از دولت آقای دکتر مصدق مورد انتظار و توقع بود این است که چهارچوب الفاظ را در هم شکسته و یک برنامه تحولی که بتواند بر روی خرابه تشکیلات و قوانین فعلی سازمان یک ایران نوین را بر پا سازد تقدیم مجلس نمایند زیرا اگر فرصتی که اکنون بر اثرمساعدت زمان و موقع شناسی ملت ایران بوجودآمده بالیت ولعل و مسامحه و تعلل از چنگ برود خدا داناست، که دیگر بار، نظر چنین فرصت چه وقت و بچه قیمت بدست ایرانی بیافتد، پس بر زعما و عقلا و متفکرین قوم است که شخصیت خود را از اغراض و مقاصد کوچک شخصی فراتر برده و حداکثراستفاده را بنفع ایران بنمایند.

اینک پس ازجنگ اخیردهقانان آسیابه بزرگترین نیروی انقلابی جهان تبدیل شدهاند. من آنچه شرط بلاغ است ابلاغ میکنم وعرض میکنم موقعیت فعلی جهان وموقعیت مخصوص ایران بمااجازه نمیدهندتجمل ولوکس راکه قوامها بخوداجازه میدهندباردیگراجازه دهیم. حزب مافقط وفقط ترجمان ایرانی آن نیروی موجوداست ماموجدآن نیروی بزرگ انقلابی نیستیم بلکه ماتنظیم کننده آن نیروی عظیم دریک راه منطقی وبرای گرفتن یک نتیجه صحیح اجتماعی میباشیم دراین موقعیت باریک تاریخی که سرنوشت تمام جهان بهم بستگی پیداکرده واستقلال کشورها درمعرض مخاطرات مختلف است مامصمم هستیم که ضرورتهای اجتماعی وتحولات غیرقابل اجتناب جدی راحتی الامکان باوسائل عاقلانه ومدبرانه وصلح جویانهای به مرحله وقوع وعمل برسانیم – درمسئله رفرم ارضی یعنی اصلاح وضع زندگی طبقه زحمتکش دهقانان مانظریاتی داریم که در جراید و مرامنامه حزب منعکس ساختهایم و در اینجا نیز بموقع خود آنهارا طرح خواهیم کرد (مهندس زیرکزاده – سیورسات ازهمین حالاقطع شود) ولی برای امروز وفردا، برای موقعیکه حاصل برداشته میشودانتظارمااین است که دولت ویکعده ازمسئولین امورومالکین یعنی مالکینی که خودرادرمقابل وطن خودودرپیشگاه بشریت مسئول حس میکنند- موافقت کنندکه این پانزده درصدحداقل آنچه که حداقل مسلم دهقانان است ازحاصل امسال به آنها مسترد گردد.

دیدگاهتان را بنویسید