مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ بهمن ۱۳۳۱ نشست ۶۵ – ویکینبشته

موضوعی که جذابیت این بازار قدیمی را دوچندان کرده، خرید و فروش کسبوکارهای سنتی مردم تبریز است؛ فعالیت کسبه بازاریان سبب شده اصالت و هنر دیرینیه ساکنان تبریز حفظ شود. و همین چیزها است که باعث شده که آنجا را ول کرده و بشهر هجوم بکنند بنده وضع این آقایان را تشریح کردم وضع زندگیشان همینطور است که عرض کردم وقتی که وضع معیشت این آقایان اینطور شد ونتوانستند خودشان را اداره کنند و معیشتشان با نان خالی هم تامین نشد مجبورند که به شهر هجوم بیاورند وقتی هجوم آوردند اینها را به کارهای غیر تولیدی وادار میکنند، چرا آقا ۳۲ میلیون دلار گندم از خارج وارد میکنند؟

مهدی ارباب ـ بله بنده مخالفم، مخالفت بنده بسیار مختصر است در این ماده واحده تصریح دارد این اعتبار برای به منظور عودت دادن افراد بمنازل و محل کار خودشان و اشتغال به کارهای عمرانی مصرف میشد بنده فقط یک استدعا و تذکر دارم و آن این است که همین طور که افراد را بمنازل خودشان و خانههای خودشان دولت میخواهد عودت بدهد این فکر را هم بکند که افرادی که از خانه بزرگتر خارج شدهاند مخصوصا در استان بلوچستان که این سالهای اخیر در حدود ۱۵۰ هزار نفر هجرت کردهاند در آنجا هم یک کارهایی ایجاد بشود که آنها برگردند بوطن و خانه خودشان.

نورالدین امامی ـ آقای فقیهزاده اجازه بفرمایید و به عرایض من توجه داشته باشید این لایحه را که دولت آوردهاست بیانات آقایان مخالفین و موافقین هر دو صحیح بود در اطراف کلیات لایحه اگر فرمایشات آقایان صحیح بود و اغلب آقایان تصدیق دارند که در برنامه یک گشاد بازیهایی شدهاست و باید جلوگیری شود (دکتر طبا ـ مخصوصا در قسمت استخدام خارجیها) درباره استخدام خارجی و قسمتی هم داخلی من اساسا مخالفم که این خانمها را در ادارات راه بدهند اینها را باید بریزند بیرون بروند بچه داری بکنند خانه و زندگی درست کنند و بجمعیت مملکت اضافه بکنند این ماشین نویسها را باید ریخت بیرون (همهمه نمایندگان) ولی ۵۰ میلیون ریال که دولت اعتبار میخواهد برای این بیکارها بود که پشت دیوارهای همه ما شب و روز خوابیده بودند و از گرسنگی میمردند و یک قسمت هم از این مبلغ مصرف شدهاست واین بعنوان یک مرفینی است که به یک مریض زده شدهاست در اطراف این مذاکره احتیاج ندارد آقایان همه هم تصدیق میکنند که دولت آقای منصورالملک از قدم اول بزرگترین قدمی که برداشته همین عمل بود و بزرگترین خدمت را کرد که احتیاجی به مذاکره ندارد همه موافقیم که رای بدهیم و لایحه تمام بشود به سلامتی برود و دنبال کارش (رای ـ رای) فقیهزاده ـ بنده اول استدعا کرده بودم.

مکرم – (مخبر کمیسون دارایی) بیاناتی که جناب آقای نریمان فرمودندچون مفصل بود بنده نتوانستم یادداشت کنم که جزء جزء راتوضیح بدهم ودرحقیقت جواب داده باشم وازلایحه دفاع کرده باشم، ولی یک نکتهای راکه میخواستم عرض کنم این است که جناب آقای نریمان حودشان روزی وزیر دارایی بودهاند وحالا این بیاناتی که فرمودند هیچ توجه نکردند که منظورازاین لایحه این نبوده که املاک خالصه را تبانی بکنند وبه یک عده اشخاص غیر از رعایا بفروشند روح این قانون ومنظوردولت ونظر مجلس شورای ملی غیرازاین نیست که به رعایا وزارعین کمک بشود حالا اگر احیاناً در املاکی یا در یک ملکی که اشخاصی هم صاحب عرصه و اعیان باشند اینهابنظر من خیلی صریح دراین قانون پیش بینی شدهاست که اینها چطور فروخته شود (کشاورز صدر – توافق است وغلط است) هیچ همچنین نیست وغلط نیست (کشاورز صدر – یعنی نباید به آنها داده شود) اتفآقا این یک ارفاق خیلی زیادی شدهاست برای اینکه اشکالتراشی نکنند برای رعایا اگر یک کسی واقعاً آنجادوتا دکان ساخته، یا یک خانه تهیه کرده، یا یک باغی درست کرده برای این دیگر اشکال تراشی نکنند و برای این تشکیلاتی قائل نشویم یک مبلغی هزینه سفرو فوق العاده بشود که میخواهند بروند آنجا تقویم و ارزیابی بکنند یا نقشه برداری بکنند توافق بکنند یکنفر از آنها یک نفر از طرف دولت، یک نفر هم خبره مرضی الطرفین توافق بکنند و بفروشند حالا منظورم این بود که خود جناب آقای نریمان که خودشان وزیر دارایی بودند و مامورین وزارت دارایی را خوب میشناسند حالا نفرمایند که بهتر است این لایحه را پس بگیرند وبه یک کمیسیونی مراجعه بکنندولی هیچ توجه نفرمودند که در این کمیسیون یعنی در کمیسیون قوانین وزارت دارایی که در مجلس تشکیل میشود یا هر کمیسیون دیگری هم که بخواهد لایحهای تنظیم کند بوسیله وزارت دارایی با ید بیاید در این کمیسیون، در این کمیسیون اکثراً اشخاصی شرکت دارند که یک عمر سابقه خدمت در وزارت دارایی داشته اندودارند از قبیل خود بنده که این افتخار را دارم که بیشتر از سی سال در وزارت دارایی خدمت کردهام جناب آقای وارسته وزیر دارایی که اطلاعاتشان بسیار وسیع و بسیط است در امور مالی و هر نظری که بدهند واقعاً صائب است و مورد پسند، جناب آقای گنجهای نایب رییس محترم مجلس شورای ملی ایشان عمری را در وزارت دارایی طی کردهاند آقای امینی وهمینطور سایرآقایان یک عده زیادی اعضای وزارت دارایی هستند جناب آقای اردلان، همه اینها مردمانی هستند مطلع وبصیر خلاصه اگر بنا است با نظر بد بینی بخواهیم جزءجزء این لایحه را انتقادبکنیم وپیشنهادی هم ندهیم این لایخه بنظر بنده بجایی نخواهد رسید.

ریاست مجلس شورا ی ملی ـ پیشنهادمیکنم بجای این که در لایحه قید شده در اختیار سازمان برنامه بگذارند قید شود در اختیار چند نفر از اعضای دیوان محاسبات عمومی بگذارند. عبدالقدیر آزاد ـ بنده با پیشنهاد جناب آقای نخستوزیر راجع به این کمکی که آوارگان شدهاست موافقم ولی ازنقطه نظر اینکه در اینجا قید شدهاست که این پول در اختیار سازمان برنامه گذاشته شود مخالفم و دلیلی هم که دارم این است که مادر دوره گذشته وقتی که بودجه را میآورند مطالعه میکردیم میدیدیم ۹۳ در صد خرج پرسنل میشود یا اینکه یکمقدار از بودجه مملکت را به اشخاص معینی میسپاریم که صرف عمران و آبادی ممکلت بشود ولی طبق مندرجات جراید تقریبا ۱۳۰ میلیون تومان سازمان برنامه خرج کردهاست و بهیچوجه من الوجوه از این بهرهبرداری نشدهاست من معتقد هستم که در سیاست تخریب سازمان برنامه از سایر وزارتخانهها رکورد را بردهاست (شوشتری ـ فارسی بفرمایید) (حاذقی ـ اگر رکورد را بشکند بشکننده باید رجوع کنید) سازمان برنامه ما چیزهای عجیب و غریبی درست کردهاست یک اداره درست کردهاست برای تعمیق دریاها را گود بکنند چندین میلیون هم بودجه برایش گذاشتهاند یک اداره درست کرده بنام مهمانخانه برنامه که یک خرجهای بیهودهای آنجا میشود بنده در موقعش زیاد صحبت میکنم اسناد و مدارکی به بنده دادهاند ومن در روز معین این مطالب را ذکر خواهم کرد مقصود بنده این است که شخصا اعتماد و ایمان به این که این سازمان برنامه این پول را بمصرف خودش برساند ندارم از جناب آقای نخستوزیر دو خواهش دارم یا اینکه این پول را در اختیار یک کس دیگری بگذارند یا اینکه این پنج میلیون تومان را از سازمان خود برنامه معین کنید خرج بکنند از این دو یکی را بکنند سازمان برنامه یک پولهایی گرفتهاست که نفله میکند حالاهم باز این قسمت از بودجه مملکت را ما بیاییم ۵۰ میلیون ریال اختصاص بدهیم برای اینکار و بدهیم بسازمان برنامه این را اعتماد ندارم این است که معتقد نیستم و خواهش میکنم یک هیئت دیگری تعیین کنید یا این را بسپارید بیک سازمانی یاوزارت راه، یا وزارت کشور، یا یک وزارتخانه دیگر یا اینکه چند نفر دیگر از هیئت دیوان محاسبات عمومی که محل اعتماد و اطمینان خود آقای نخستوزیر هم بودند و دیروز اسامی آنها را آوردند به آنها بسپارند که این خرج با نظر آنها بمصرف خودش برسد.

ملاحظه بفرمایید یک ماشین نویسی که خودش حاضر بود با ۱۴۰۰ ریال استخدام شود واورا نپذیرفتند میرود با فاصله یکی دو روز بعد با تغییر حقوق فاحشی در آن جا او را استخدام میکنند همینطور بمن گفتند که یک نسخ انگلیسی که بزبان انگلیسی تهیه شده بود برای مقام و هر چه شده بود بنا شد که یک نفر افتخارا یک تجدید نظری در آن بکند و کلمات غلط را او تصحیح بکند بسیار خوب حرف هم بسیار صحیح بود شورای عالی برنامه هم به او ارجاع کرد که تجدید نظر بکند همان شخص بلافاصله برای کاری که قرار بود افتخارا انجام بدهد تقاضای یک حقوق زیادی کرد ویک قسط اول را هم گرفت وبلافاصله چند نفر ماشین نویس در اختیار خودخواست به او دادند کاری هم نبود که بکند این ماشین نویسها روزی یکساعت برای امضای دفتر حضور و غیاب خودشان را نشان میدادند و هیچ کاری هم نمیکردند بعد از چند روز گفتند که اضافه کار میخواهیم مسئول کار گفت اصلا کاری وجود ندارد چه اضافه؟

آقایان رای دادهاند هر کس اکثریت داشته او بردهاست عرض کنم این اشخاص که انتخاب شدهاند از اشخاص صالح و پاکدامن و صحیح العملی هستند دلیلش هم این است که اکثریت نمایندگان مجلس به آنها رای دادهاند (آشتیانیزاده ـ این دلیل نمیشود ما رای برخلاف اصول خیلی دادهایم و باز هم میدهیم). گفتند شما به این مطالب کار نداشته باشید شما یک یادداشتی بدهید که بما اضافه کار بدهند او بخنده و شوخی برداشت نوشت که به آنها اضافه بدهید بعد از دو روز این دو سه نفر خانم احکامی دستشان آمد که هر کدام ماهیانه علاوه بر هفتهزار ریال حقوق اصلی ماهیانه دوهزار و پانصد ریال اضافه کار میگیرند درحالی که کار اصلی را انجام نمیدادند تا برسد به اضافه کار و همینطور در روزنامهها خواندم که یک معروفهای که در بار نینا خدمت میکرده اوررا بردهاند با ده هزار ریال حقوق ماهیانه در سازمان برنامه مشغول خدمت کردهاند این مسائل اسباب تاثر مردم و مخصوصا اسباب تاثر نمایندگان است (صحیح است) برای اینکه مااز این برنامه توقع زیادی داریم و معتقدیم که این تنها راهی است که بتواند جلو مخاطرات احتمالی و آتی مملکت را بگیرد و در این مملکت یک قدمهای مؤثر اصلاحی بردارد و اگر از حالا این گشاد بازی شروع شود البته من عرض کردم اطمینان دارم که این مطالب بگوش آقای منصورالملک نرسیده برای اینکه ایشان با آن فکر ارادهای که دارند اساسا تن به این کار نمیدهند ولی چه میشود کرد همان اشخاصی که زیر دست بودند و مورد اطمینان بودند از این اعتمادی که به ایشان شدهاست سوء استفاده کردند و یک همچو خرابکاریهایی را اجازه دادند انجام شود اینست که میخواستم ضمن بحث در کلیات این لایحه ۵۰ میلیون ریال که در اختیار سازمان برنامه گذاشته میشود نظر معظم له را به این موضوع جلب بکنم که دستور بفرمایید تمام این کارهایی که بر خلاف اصول و برخلاف نظرشان شده مورد تجدید نظر قرار بدهند وهر خرابکاری که شدهاست قلم نسخ و باطل روی آن بکشند و بتمام روسای شعب اداره سازمان برنامه ابلاغ کنند که اگر آنها مقدم بیک کاری شدند که برخلاف اصلوب و اساس کار سازمان برنامه و برخلاف نیات اصلاحی باشد مورد بازخواست و محاکمه واقع خواهند شد تا مجاز ندانند خودشان را بیک چنین کارهای خلاف اصولی و اما راجع به این ۵۰ میلیون ریال البته چون قید شده ضمن بودجه سال جاری پیش بینی شده ودر اختیار سازمان برنامه گذاشته میشود که بعد از انجام کارهایی که اجرا میشود ومخارجی که میشود اسنادهزینه آنرا طبق مقررات تهیه کند و در قسمت سازمان برنامه بحسابهای عمرانی کشور در سال جاری گذاشته میشود بنده هیچ عرضی در این مورد ندارم منتهی نکتهای که هست این است که در ضمن پیدا کردن راه برای بیکارها باید اصل الاهم فالا هم در نظر گرفته شود کارهایی که ضرورت دارد و مهم است مقدم بر کارهای تفننی منظور شود زیرا بطوری که میگفتند اشخاصیکه مشغول مطالعه شدهاند برای تهیه کار اغلب برای سرعت در اخذ تصمیم مطالعه لازم نمیکنند که چه کاری الان بیشتر ضرورت دارد وفقط بصرف از سرباز کردن یک کاری ولو به اصلاح و پهن کردن یک جاده که الان مورد استفادهاست چندی وقت میگذرانند و در نتیجه وقت و پول ممکن است از یک کار مهمی بیک کار غیر مهمی صرف بشود و در پایان عرایضم خواستم نظر جناب آقای منصور را که عهده دار ریاست دولت هستند به این موضوع جلب میکنم که در حال حاضر تمام مردم این مملکت از دور ونزدیک چشمشان به این دولت دوخته شدهاست وهمه منتظر هستند دولتی که با این نحوه به اتفاق آراء رای اعتماد مجلس شورای ملی و با اکثریت نزدیک به اتفاق آراء رای اعتماد مجلس سنا را تحصیل کرده با خواست خدا و با حسن نیتی که در اعضای کابینه سراغ داریم موفق به برداشتن یک قدمهای موثر و مثبتی بشوند (نمایندگان ـانشاءالله) به انتظار اینکه جلسات هیئت دولت که همیشه تشکیل میشود تمام وقتشان صرف چاره جویی و پیش بینی کارهای مفید و عمرانی واصلاحی بشود ما انتظار داریم که هیئت دولت وقتش صرف توجه بکارهای فرعی و جزیی و کارهای افرادی که اغلب متاسفانه دستگاههای مملکت بنفع آنها میچرخد نباشد بلکه توجهشان بکارهای مهم و اساسی مملکت باشد که ما نمایندگان ملت در نزد موکلین خودمان و در نزد ملت رو سفید باشیم و بتوانیم از یک دولت فعال و کاری که همت او صرف خدما اجتماعی میشود با کمال حسن نیت پشتیبانی بکنیم.

بحث شد و مذاکره شد و خلاصه با توجه به این مطالب زیراین بار نمیرفتیم و قبول نمیکردیم زیرا میدانستیم در این مملکت همینقدر که یک راهی کوچک باز شد برای فرار از وضع عادی همه اصرار میکنند همه متشبث میشوند سعی میکنند که از آن طریق انحصاری و اختصاصی حداکثر استفاده را ببرند و متاسفانه تجاربی که در این موضوع بود تایید میکند، جناب آقای منصور الملک که ریاست شورای عالی برنامه را عهده دار بودند در آخرین جلسهای که در تابستان گذشته بود ودر حیاط بهارستان تشکیل شده بود تشریف فرما شدند آقای ناصر قلی اردلان هم تشریف داشتند آقای دکتر امینی هم رئیس کمیسیون بودند ایشان یک اظهاراتی فرمودند بما و فرمودند من بشما اطمینان میدهم که در این قانون سوای مصلحت مملکت استفاده دیگری نشود و جز در موارد ضروری به هیچکس اضافه حقوق ندهیم البته فرمودند و ایشان هم مورد اعتماد ما بودند و تایید کردیم فرمایش ایشان را و رای دادیم و بالاخره مجلس هم قبول کرد و تصویب کرد و ابلاغ شد حقیقت امر این است که ما بشخص جناب آقای منصور این اعتماد را داشته وداریم که مردی هستندبتمام معنی دارای اراده و صاحب قریحه و فکر در حقیقت متخصص از نظر سازمان دستگاههای مملکت زیرا من خودم فراموش نکردم در حدود دو سال پیش بود که یک اوضاع و احوال غیر عادی در مملکت دیدیم با دو نفر از معلمین با یکایک رجالی که در مملکت بودند مراجعه کردیم و به آنها پیشنهاد کردیم که اولا برای نجات این مملکت و ملت دست همکاری بدهند بهم و خدمت بکنند و هم فکری که دارند بما بگویند شبی که خدمت جناب آقای منصور رسیدیم و این فکر را خدمتشان عرض کردیم ایشان حسن استقبال فرمودند و خلاصه عقیده و نظری که بما فرمودند برای اوضاع و بهبود این مملکت این بود که فرمودند این سازمان فعلی مملکتی بهیچوجه نمیتواند مفید بحال مملکت و اصلاحاتی بشود وبایستی که این دستگاه را به تناسب احتیاج این مملکت و ملت طوری تنظیم کرد که برای رفع نواقص هر کسی را یک کاری به او سپرد و مسئول آن کار دانست که اگر آن کار را انجام نداد بشود از او سؤال کرد و مواخذه کرد و اگر هم انجام داد و خدمت کرد باید تشویق کرد او را البته این یک فکر پسندیدهای بود و ما اعتماد داشتیم به ایشان و داریم فکر کردیم که ایشان میتوانند با خواست خدا همانطوری که در برنامه شان در پیشگاه مجلس شورای ملی توضیحاتی دادند میتوانستند این دستگاههای اداری مملکت را منظم کنند اما متاسفانه بیشتر در کارهای سازمان برنامه که با نظر ایشان و با رای ایشان و با تصویب ایشان انجام میگیرد و ایشان البته آن عقیدهای را که داشتند وباز هم فرمودند شاید هنوز هم دارند آن عقیده ملی نشد و مادیدیم سازمان برنامه درست بیک کارهایی زد یک اشخاصی را با یک حقوقهای گزافی دعوت به کار کرد که موجب سروصد و سیل اعتراضات مردم و جراید مملکت شد و این حرف هم حسابی بود برای اینکه در یک مملکت که بقضات عالیرتبه دیوان تمیز حداکثر ماهیانه هفت هزار ریال تا هشت هزار ریال میدهد به معاونین وزارتخانهها و مدیر کلها او به همین مقدار حقوق میدهند و در همین حدود است حداکثر حقوقی است که میدهند و ما قانونی وضع کردیم که هیچکس بهیچ عنوانی بیشتر از ده هزار ریال مزایا و حقوق و اضافه کار و غیره داده نشود، در سازمان برنامه کسانی آمدند با یک حقوقهای گزافی استخدام شدند که موجب تعجب همه شد میگویند اشخاصی را به اسم شوفر و راننده با ده هزار ریال حقوق استخدام کردهاند، توی این مملکت و این مردم فقیر که مالیاتی رامیدهند با چه جور از آنها وصول میکنند و آنها این مالیات را چه جور تهیه میکنند ومیپردازند من توقع ندارم که هئیت حاکمه مثل خلفای صدر اول اسلام دارای آنقدر دلسوزی نسبت بمردم باشند که بخواهند افرادی که حکومت میکنند زندگانیشان مثل پست ترین افراد به اصطلاح طبقه محکومه باشد آن توقع را نمیکنم ولی این عرض را هم میکنم که علی علیه السلام که بزرگترین مرد دنیا واسلام است وامام ما هم هست عمل او در دوره حکومت وزمامداری او چه بود من تاسی بولایت او نمیکنم، و تصور میکنم باز هرچه باشد ما احساسات داریم، عواطف داریم این مالیات که نفیر و قطمیر آن با چه شکنجه و زجر و زحمت از آن زارع و کشاورز و کاسب تحصیل میشود در خرجش نهایت مراقبت باید بعمل بیاید و نهایت دلسوزی بشود(صحیح است) چرا نفله بشود؟

نایب رئیس ـ در آن قسمت از ماده که قرائت فرمودید با جنابعالی اختلافی ندارم ولی این در قسمت پیشنهاد است ولی چون این اصلا یک لایحهای بود که تقدیم شده بود باید مذاکره بشود و حالا مجلس موافق کفایت مذاکرات والبته وقتی که پیشنهادات مطرح شد این قسمت مراعات خواهد شد. نایب رئیس ـ آقای نریمان. پیشنهاد دیگری قرائت میشود (پیشنهاد آقای نریمان بشرح زیر قرائت شد) اینجانب محمود نریمان نماینده تهران پیشنهاد میکنم لایحه شماره ۲۲۸۲-۲۸/۱۱/۲۷ دولت (شماره ترتیب چاپ) بشرح زیر اصلاح وماده زیر بجای آن تصویب گردد.

مشار- مساله دیگر این است که دراینجامیخواستم عرض کنم البته اصلاح قوانین دادگستری لازم است و اگر قبلا لوایح آن بمجلس بیایدوتصویب بشود بعد بموقع عمل گذاشته شودبسیارخوبست اما اگر بخواهیدقوانین دادگستری را به همین عنوان آزمایش بکنیدبنده این آزمایش رابصلاح مملکت نمیدانم چون غالبادرعدلیه یک اشخاصی آمدند یک اقداماتی هم کردندواین اقدامات برای این نبودکه عدلیه اصلاح شودبلکه میخواستندخودشان برقضات حاکم باشند وآنهارامرعوب کنندوازمرعوبیت آنهادرمواردعدیده استفاده میکردند. اصفهانی – بلی ، آقای کیاوش اهواز بودند و جریانات را بعد برایتان میگویند بگذارید این مسائلی که بزرگترین مسائل زمان شما است اینها مطرح بشود مساله وقت را تا این اندازه دقیقه به دقیقه حساب نکنید زیرا اگر روی دقایق حساب کنید باید بگویم که یک سالی است وقت مردم تلف شده است روی این حساب که گفته اند باد مجلس شورا تشکیل بشود و بتواند نظر بدهد و هنوز هم به آن مرحله نرسیده است که بتواند نظر بدهد این مسائل را یک کمی بیائید و بررسی کنید .

نایب رئیس ـ چون صحبت میشود که مبلغی از این اعتبار قبلا بمصرف رسیدهاست لازم است توضیح بدهم شاید در موقعی که مجلس تعطیل بودهاست به اضطرار اقدام به اینکار شده باشد و الا ممکن نیست مجلس شورای ملی پولی را که خرج شدهاست و دولت بعد لایحه آن رابیاورد اجازه بدهد (صحیح است) این مطلب باید گفته شود که سابقه پیدا نکند. البته بنده ایراد نمیکنم به تذکرات آقایان البته عرض میکنم معایبی هم هست که باید رفع کرد ولی طرز حمله کردن، طوری نباشد که موجب دلسرد کردن بالاخره سست کردن این دستگاه باشد زیرا همانطوری که فرمودند چندین سال زحمت کشیده شده، خرج شده والان هم خرج سنگینی میشود این را باید کوشش بکنیم با فعالیت و جدیت انشاء الله بجریان بیفتد (نمایندگان ـ انشاءالله) بنده قول میدهم به سهم خودم که همیشه این علاقه را داشتهام حالا مخصوصا بیشتر علاقه دارم برای اینکه مسئول قسمتهای عمومی هم هستم و در برنامه هم ما نهایت دقت را میکنم که اگر نواقص ومعایبی هست انشاء الله رفع بشود تا با تقویت وپشتیبانی آقایان بتوانیم این کاررا پیش ببریم و بیک نتیجهای برسیم این راجع بکارهای سازمان برنامه بود اما این لایحه در واقع این یک تحمیل کاریست بسازمان برنامه این کار خود برنامه نبوده وضع بیکارانی که هجوم آوردهاند هر ساعت مخصوصا یک جنبه خاصی داشت و ما مجبور بودیم بفوریت یک علاجی بکنیم قریب بیست هزار نفر ویلان و سرگردان و بیکار در تهران جمع شده بودند که هم اسباب نگرانی بود و هم اسباب تاثر بالاخره در همان روزهای اول که بنده مامور تشکیل کابینه شدم، خوب قضایای مملکتی است مامور حل و فصل آنها هستیم اول قضیه ایکه جنبه حادی هم پیدا کرده بود بر خوردیم این بود که بعجله فکر کردیم یک ترتیبی داده شود هم برای اعاشه اینها ضمنا یک کاری هم بکنند یک تشکیلات فوری وموقتی دادیم و یک تصمیماتی اتخاذ شد البته چون فوریت داشت آنوقت هم جلسات مجلس منعقد نبود یعنی دوره تعطیل بود بنده مقتضی ندانستم که تامل بشود (صحیح است) یک کارهای فوری کردیم چنانکه نتیجهاش را امروز آقایان میبینید و نتیجه خوب هم داد بالاخره اینها جمع شدند اعاشه شدند پول بهشان داده شد فرستاده شدند بمحلهای خودشان قریب ۲۰ هزار نفر بودند الان در کرج که یک مرکزی بود برای جمع آوری اینها متجاوز از ده هزار نفر شده بودند تا دوروز قبل ۱۸۰۰ نفر بیشتر باقی نماندند که تصور میکنم امروز شاید کمتر از هزار نفر باشند تمام وسایل ممکنه نمیگویم خیلی عالی ولی به اندازهای که ضرورت داشت برایشان فراهم آمد و بترتیب و تدریج اینها بجاهای خودشان اعاده داده شدند و یک کارهای فوری و موقتی هم برای اینها تهیه شد آقایان گفتند که این جور کارها با نقشه نبود کارهای اساسی نبود ماهم مقید نبودیم که به این فوریت کارهای با نقشه و با اساس بشود منظور اساسی ما مشغول کردن اینها و اعانه اینها بود اینها را گفتیم که کارهایی هم بکنند در یک جاهایی در یک راههایی برای درست کردن جادهها، برای عریض کردن جاده تسطیح جاده، یک جاهایی یک کارهای مفیدی بود مثلا در مغان یک سدی داریم یکدهی را که حسن خان لوهست و دارد از بین میرود از همین وسایل استفاده شد گفتیم آنجا هم کار کنند اینها باهم است نمیشود ایراد کرد که نقشه میخواست صبر کنیم نقشه بکشیم بدرد آن روز نمیخورد پس اینها مجموعا سبب شد که ما اینکار فوری را بکنیم و چون سازمان برنامه یک دستگاهی بود آماده تر ومیتوانست فوری تراین کار را بکند چنانچه کرداین را تحمیل کردیم بسازمان برنامه بنابراین این یک اعتباری نیست که سازمان برنامه برای نقشههای خودش گرفته باشد.

نخستوزیر ـ البته عموم آقایان توجه دارند به لزوم تصویب این پیشنهاد (صحیح است) معهذا چون راجع به وضع سازمان برنامه یک فرمایشاتی شد آقای حاج حاذقی تذکراتی دادند البته از روی کمال علاقه و خیر خواهی ونظر به اینکه ممکن است اطلاعاتی که به آقایان میرسد یک قدری اغراق آمیز باشد و توجه هم دارند ولی فرصت ندارند در قسمت برنامه چند کلمه برای روشن شدن اذهان آقایان به عرض میرسانم البته ترتیب برنامه و زندگی برنامهای در محیط ما و در جامعه ما معمول نبود نیات خوب هم خیلی بودهاست و هست همه نیتشان خوب است. تبصره ـوزارت بهداری مجاز است سالیانه ده نفراز پزشکان خودرا با رعایت شرایط تقدم که عبارت از سابقه خدمت در وزارت بهداری (بعضی از نمایندگان پیشنهادخرج است) (زنگ رئیس) و اهمیت مشاغلی که عهده دار بودهاند در مقابل هر شش سال خدمت یک سال برای مطالعه و تکمیل معلومات بخارجه اعزام دارد.

بعلاوه اینهم که میگویند اشخاصی را که از ادارات و وزارتخانهها آوردهاند بسیار کم است، اشخاصی را که آوردهاند آنجا نسبتا عدهشان را میشود گفت متنابهاست اشخاص متخصص ومتقنن است که یک عدهشان شاید در ادارات دولتی بودهاند آنجا وجودشان لازم تر بودهاست آوردهاند آنجا، آنجا خدمت میکنند و مصدر کار هستند، به آقایان هم عرض کنم خوب هم خدمت میکنند یک طرحی و یک برنامهها و یک نقشههای بسیار مفیدی الان طرح شده و اینها در شرف اتمام است و یک قسمتش تمام شده وبرای عمل حاضر است و بزودی بجریان میافتد الان هم نمایندگان بانک بینالمللی هم آمدهاند و مشغول هستند مشغول دیدن این لوایح و این نقشهها و این طرحها هستند که امیدوارم یک قسمت آنها کاملا مورد تصدیق آنها واقع بشود و موضوع کمک اقتصادی که در نظر داریم.

درثانی عرض کردم که این درشان دولت و مجلس نیست که باهمان استدلالی که امتیازی را لغو کردیم باهمان نحوه استدلال بیاییم یک امتیازدیگری راهم بدهیم این است که بنده استدعامیکنم که این لایحه راهمانطور که عدهای ازآقایان فرمودند ۲۴ساعت وقت بدهیم که طبع و توزیع بشود مشاورهای بشودآقایان یک مطالعهای بکنند تاآقایان بتوانندباحضورذهنی بیشتری رای بدهند. حاذقی ـ عرض کردم که در صورت مجلس نوشته شدهاست که بنگاه آبیاری وظیفه خودش را انجام نمیدهد من عرض کردم که دولت اعتبارات انتفاعی را نمیپردازد بنگاه آبیاری چه میکند. نایب رئیس ـ این مربوط بصورت مجلس نیست.

نایب رئیس ـ آقای آزاد بفرمایید. آقای شمس قناتآبادی خواهش دارم راجع بصورت جلسه اگر تذکری دارید بفرمایید. نایب رئیس ـ آقای حاذقی نسبت بصورت جلسه فرمایش دارید؟ نایب رئیس ـ آقای مخبر بفرمایید. مخبر (دکتر کیان) ـ پیشنهاد آقای آزاد البته دو اشکال اساسی داشت یکی اینکه دیوان محاسبات یک دستگاهی است که برای نظارت خرج و دخل بودجه طبق مقرراتی که در قانون دیوان محاسبات تنظیم شدهاست، تصویب شدهاست برای آن ایجاد شدهاست انحراف آن برخلاف اصول وبرخلاف قانون است یک اشکال دیگری که در فرمایش آقای آزاد بود این است که اگر این دستگاه برنامه را آقای ازاد مجهز برای صرف ۵۰ میلیون ریال نمیدانند بطریق اولی برای نقشههای اساسی و مصارف بیشتری و غیر مجهز و غیر مناسب میدانند (آزاد ـ عقیده من این است) لازمه این پیشنهاد ایشان این است که این دستگاه مجهزی که برای تاسیس آن مبالغی خرجش شدهاست و این کار ۵ میلیونی را باکمال سهولت میتواند بدون صرف هزینه اعضاء و غیر ذلک بمصرف برساند بدستگاه دیوان محاسبات یا هر دستگاه دیگری که مقتضی میدانند واگذار کنند ومصارف خیلی زیادی صرف آن دستگاه بشود تازه آن دستگاه وضعیتش معلوم نیست که بتواند به آن درجه سازمان برنامه برسد که این ۵ میلیون تومان را برای بکار انداختن بیکار بمصرف برساند این یک عمل فوری و آنی وضروری بود لازم بود از یک دستگاه مجهزتری استفاده شود و مجهزتر و آمادهتر از دستگاه برنامه هم انصافا وجود نداشت بنابراین استدعا میکنم آقای آزاد پیشنهادشان را پس بگیرند و بیک موقع دیگری موکول بفرمایند.

دیدگاهتان را بنویسید