مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ مرداد ۱۳۳۱ نشست ۲۲ – ویکینبشته

این سد چند منظوره بر روی رودخانه کرج بنا شده که علاوه بر تامین آب تهران، از دریاچه آن برای پرورش انواع ماهی قزلآلا، ماهی سفید و ماهی سیاه و همچنین تولید انرژی برقابی استفاده میشود. مگرمانمیدانیم درمیان صدها مردمان پاک وبا ایمانی که دردهات ایرا ن زندگی میکنند افرادی هم مثل همه جای دنیا پیدا میشوند که دررندی وحقه بازی دست کمی از هم جنسان شهری خود ندارند وهمین اشخاص خواهند بود که دراین کمیسیونها خودرا باسم متخصص کشاورزی قالب زده بادستیاری سایر اعضاء مجهول الهویه کمیسیون درست وحسابی بدولت ورعیت خدمت خواهندکرد بدست یک چنین اشخاصی خواهدبودکه بهای عرصه خالصجات کرج وامین آباد وغیره تعیین ویافروش خالصجات مهمی مثل ظغان وخاوه وخالصجات مهم گرمسار وامثال آن صورت خواهد گرفت.

مثل اینکه از دنیای پر تزویر آدمها بدنیای بیتکلف، لاابالی و بچگانهٔ حیوانات پناه برده بود و در انس و علاقه آنها سادگی احساسات و مهربانی که در زندگی از آن محروم مانده بود جستجو میکرد. نخستوزیر ـ البته عموم آقایان توجه دارند به لزوم تصویب این پیشنهاد (صحیح است) معهذا چون راجع به وضع سازمان برنامه یک فرمایشاتی شد آقای حاج حاذقی تذکراتی دادند البته از روی کمال علاقه و خیر خواهی ونظر به اینکه ممکن است اطلاعاتی که به آقایان میرسد یک قدری اغراق آمیز باشد و توجه هم دارند ولی فرصت ندارند در قسمت برنامه چند کلمه برای روشن شدن اذهان آقایان به عرض میرسانم البته ترتیب برنامه و زندگی برنامهای در محیط ما و در جامعه ما معمول نبود نیات خوب هم خیلی بودهاست و هست همه نیتشان خوب است.

حمایت از ایرانیان برای شرکت در دورهها، ورود به دانشگاهها یا اخذ مدارک در زمینههایی چون مهندسی عمران، کشاورزی و مطالعات محیط زیستی. وزیرپست وتلگراف – پیشنهادنماینده محترم موردعلاقه خودمن است برای اینکه هرجامیسرباشد که ما ارتباط برقرار بکنیم مسلمابدانید که خواهیم کرد واین دراختیاروزارت پست وتلگراف است وذکرش درلایحه لزومی ندارد. بانک ملی را آقایان مستحضرند ملاحظه میفرمایند بانک ملی یک موسسهای است که تمام اعضای آن ایرانی هستند هیچ عضو خارجی هم اینجا وجود ندارد ولی کار این بانک مورد رضایت عمومی است زیرا هر فردی مسئول کار معینی است و همان روز باید کارش را انجام بدهد محاسباتش را توی دفتر عمل کند کار ارباب رجوع را انجام بدهد و خلاصه هیچ کاری را از امروز بفردا معوق نگذارد این مراقبتی که در این سازمان هست و از طرف فرد فرد اعضاء هست سبب شدهاست که بانک ملی خوب اداره شود دستگاههای دیگری هم هست در مملکت از آن جمله قسمتهایی در وزارت جنگ هستند که ما میبینیم در کارهای خودشان خیلی سریع و خیلی چابک و خیلی منظم بمراجعات مردم رسیدگی میکنند و کارهایی که بعهده شان هست انجام میدهند و خلاصه کمتر کار امروز و این هفته را به آینده میگذارند.

وشرکتهایی که الان دولت داردبصورت بازرگانی اداره میکند متعدداست چندین شرکت ضمیمه سازمان برنامهاست که درهیچیک از آنها نظاری نیست ونباید هم باشدبنابراین من خیال میکنم که جناب آقای دکتر ملکی صرفنظرکنند واین پیشنهادراپس بگیرند بدستگاه دولت باید اعتمادکردنمایندگان در هر مورد درهرموسسه دولتی نمیتوانند نظارت کنندوهیچ قانونی وهیچکس نمیتوانداز نظارت آنهاجلوگیری کند این منظوری که ایشان دارند بطورکلی تامین است. ملک مدنی – بنده چون درکلیات اجازه فرمودید خواستم چند کلمه عرض کنم حالاکه قانون بحمدالله خاتمه پیداکردوبه رای نهایی رسیدباید وزارت پست وتلگراف درنظرداشته باشد که مردمی که دراین طول مدت شکایت ازشرکت تلفن داشتندبرای اینکه وقتی یک تلفن میخواستند بگیرند هزار جور تشبث بایدبکند و هزار جور مشکلات برایشان درست بشودبایدبیاری خداوند وبافعالیتی که میکنند این مشکلات برداشته شودوعامه مردم بتوانندازاین دستگاه استفاده کنند برای اینکه دراین مملکت مامشکلاتی که داریم وقتی میتوانستیم حوائج مردم را تامین کنیم که خواستههای مردم تامین شود ویکی ازآنهاهمین تلفن است بنده دریکی ازموادهم عرض کردم ملاحظه بفرمایید شهرتهران چقدربزرگ شده بایدوسائل ارتباط تلفنی دردسترس مردم باشد این کارجناب آقای مهندس معظمی بایدبنظربنده دردرجه اول قرار داشته باشد که فوراوباسرعت انجام بشودوعملا ثابت بشو دکه وقتی که ازشرکت کل تلفن این اختیارگرفته شدوبدست دولت افتاداین شرکت تلفن جدیدمیتواند حوائج مردم را رفع کند (کریمی – فقط راجع به تهران نفرمایید راجع به شهرستانهاهم بفرمایید) همانطورکه جناب آقای کریمی فرمودند حوائج مردم را درشهرستانهاهم باید درنظربگیرید ورفع کنید هرجوراختیاری که میخواستیدمجلس شورای ملی بدون مضایقه داده با این اختیارات اگر خدمتی نکنید وغفلت وقصوری بشوداین غفلت وقصورمتوجه دستگاه دولت است نه مجلس شورای ملی ویک موضوع دیگرهم هست که خواستم تذکربدهم وان موضوع برق است که خاطردارم که جناب آقای مکی یکروز دراینجابیان کردند آقا مردم وقتی میخوهند چراغ برق توی خانه شان بشاد بایداینقدردچارزحمت باشند اینرادولت ملی جناب آقای دکتر مصدق که همه اصلاحات را شروع کرده وخودجنابعالی آقای وزیر کشاورزی دراینجا حاضریدبایدبرق را برای مردم تامین کنیدواگرنکنید برخلاف خواسته مردم است.

بااین شرایط بنده باکمال رغبت و امیدی به یک آینده روشن و تابناک و یک تحول میمون و خداپسند پشتیبانی خود را نسبت بشخص جناب آقای دکتر مصدق اعلام وامیدوارم به یاری خداوندمتعال ایران ازاین پس روی سعادت ونجات ورستگاری راببیند. ۷۱. در تاریخ ۹ فوریه ۲۰۱۴، آژانس تأیید کرد که هفت مجتمع سوخت تولیدشده در ایران که حاوی اورانیوم غنیشده تا ۲۰ درصد U-235 بود، در قلب راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) قرار گرفت. منتفی بودن لایحه مربوط به اجازه مبادله قراردادهای منعقد بین دولت ایران و آلمان – مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ بهمن ۱۳۴۴ مجلس سنا.

اظهار داشته است که دولت امریکا مجددا تصمیم گرفته که وسائل مراجعت برادران قشقائی را به ایران فراهم نماید . البته اقدام به خانهسازی از طرف دولت یا مؤسسات وابسته به آن کافی نیست. حاج سیدجوادی – آن بیطرفی را هم حذف میکنیم. حسیبی. منصف. حاج سیدجوادی. سالار سنندجی، معدل، سودآور، محمد ذوالفقاری، محمد حسن افشار، ابریشم کار. دکتر کیان. دکتر معظمی محمد ذوالفقاری. تلفن بایددردسترس همه باشد این بودعرایض بنده وباحسن سابقهای که آقای مهندس معظمی دارندامیدوارم دراین کارهاموفقیت زیادی حاصل کنند. ونیزدرنظرگرفته شدهاست اعتبارلازم برای تهیه وخریداری دستگاههای تقویت کننده ودستگاههای تلفنی کاریر برای تمام استانها پیش بینی شود که درظرف مدت سه سال درکلیه استانها تلفن کاریر دایرگردد.

ملک مدنی – معذلک حال هم بنده معتقدهستم که باوجوداینکه این وضع هست موقعیتهای زیادی نصیب دولت شده وحالاهم باید دراین قسمت بخصوص دراین شرکت تلفن که بیاری خداوند دیگرتمام شدهاست جنابعالی باید ازفردا بادستگاهتان مجهزشوید وحوائج مردم را برآورید ویکی هم موضوع برق است که بایستی همینطور عمل کنید آقا این طبقات مستمند این طبقات پایین که پول ندارند که بروندوسه هزارتومان بدهندوتلفن بخرندبگذارند توی خانه شان چه کنند؟ موجب شده که دراغلب این شرکتهاسه نفرچهارنفرپنج نفر بعنوان هیئت مدیره درست میشودوهرکدام اینهاهم اتومبیل میخواهند حقوقهای گزاف میخواهند اخیراباینهم اکتفا نمیکنند چند نفرهم بعنوان نظارت تعیین میشوندبه اینهاهم اکتفا نمیکنند یکنفربعنوان مدیر عامل انتخاب میشود اینها جز تولید خرج برای دولت چیزدیگری نیست اگر بایک قانون سهل وساده مثل همه جای دنیا که میگویندپست وتلگراف را اداره میکندازآن آقایانیکه اداره میکنند واغلب آنها اشخاص بسیارخوبی هستند ازپست وتلگراف کمترکسی شکایت میکند بسیارهم مردمان سالم وخوبی هستند اگر یک نفررامیگذاشتند برای اینجا یک آدم حسابی را انتخاب میکردند بهترازاین بودوبهترازاین عنوانهایی بودکه درتمام این شرکتها میگذارندوبی موضوع است شرکت یک مقرراتی داردشرکت خلط ومزج سرمایههای مختلف را میخواهدوقتی سرمایه تمام متعلق بدولت باشد که شرکت نمیشودفقط چیزی که میشودازمناقصه خودداری میشود ودیگراینکه یک عدهای را بعنوان هیئت مدیره ومدیرعامل میآورند انجامافقط وفقط این استفاده غلط را ازشرکت میکنیم بنده میخواستم این مطلب را عرض کنم که اگر آقایان موافقت بفرمایند بجای هیئت مدیره یک نفرادم حسابی را درراس اینکار بگذارند واین بمراتب بهترازاین است که شرکت شود.

نایب رئیس – کلیه پیشنهادهای الحاقی قرائت شده و آنچه تصویب شدهاست البته منظور میشود حال قبل ازآنکه رای نهایی گرفته شود مذاکره درکلیات طبق آئین نام آخرپیش ازتصویب مواد جائزاست حال آقایان میتوانند درکلیات صحبت کنند. نایب رئیس – پیشنهادآقای دکتر ملکی قرائت میشود. رئیس – اعتبار نامه آقای شاه آبادی از تهران تصویب شد (تکبیرنمایندگان ) گزارش بعدی قرائت میشود. قانون راجع به تحصیل ۱۵ میلیاردریال اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی کشور – مصوب ۱۹ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. نایب رئیس – لایحه ملی کردن شرکت تلفن و تلفن درسراسر کشور با ۴۸ رای موافق بتصویب رسد.

کافی است یادآوری شود که قبل از اصلاحاتارضی، بیش از دو و نیم میلیون خانوار زارع کشور تحت عنوان رعیت در قالب رابطه مزارعه، در کشاورزی خود مصرفی قدیم به دشواری امرار معاش میکردند، به موجب آمارگیری نمونهای کشاورزی سال ۱۳۳۹ بالغ بر ۵۵ درصد بهرهبرداریهای کشاورزی به صورت رعیتی مورد عمل قرار داشت، امابا اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی متجاوز از ۷۶۱ هزار خانوار زارع صاحب آب و ملک شخصی شدند و مالکیت قانونی اراضی مزروعیبیش از ۱۶ هزار قریه و نزدیک به هزار مزرعه به زارعین ذیربط منتقل گردید و با اجرای مرحله دوم قانون اصلاحات ارضی که از اوائل بهمن ماه ۱۳۴۱ بهموقع عمل درآمد موجبات گسترش بیشتر امر مالکیت میان زارعان زحمتکش کشور فراهم شد و متجاوز از ۵۴ هزار قریه و ۲۰ هزار مزرعه، مشمولمقررات این مرحله از برنامه مترقی اصلاحات ارضی گردید و تکلیف قانونی بیش از ۲۵۰۲۰۰۰ نفر از زارعان در قبال آن روشن شد و بدین ترتیبجمعی از زارعان به استجاره ۳۰ ساله املاک خردهمالکان و برخی نیز با استفاده از کمکهای قانونی دولت در مورد خرید اراضی مزروعی خود از مالکانو یا تقسیم ملک با آنان توافق نمودند و بالاخره گروهی نیز با قبول عضویت واحدهای سهامی زراعی به انجام فعالیتهای کشاورزی پرداختند و بهدنبال انجام این اقدامات برای فراهم نمودن موجبات مالکیت قانونی بیش از ۱۲۰۰۰۰۰ خانوار زارع ایرانی که با اجرای مقررات مرحله دوم اصلاحاتارضی نسقهای زراعتی خود را به صورت اجاره سیساله در اختیار گرفته و یا با قبول عضویت در واحدهای سهامی زراعی از اراضی مزروعی خوداستفاده میکردند، اقدامات وسیعی انجام پذیرفت و با اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر و قانون مواد الحاقی به اینقانون؛ از تاریخ اول مهر ماه سال جاری و قبل از برگزاری مراسم جشن دو هزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران، در این کشور زارعی یافتنخواهد شد که مالک زمین و نسق زراعتی خود نشده باشد و ترتیبی داده شده که با اجرای قانونی که اخیراً تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردیدهحتی مالکیت قانونی املاک موقوفه عام نیز که به مدت ۹۹ سال به زارعین مربوط اجاره داده شدهاست به آنها منتقل گردد.

نایب رئیس – آقایانی که با این پیشنهادموافقندقیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد پیشنهادی است راجع باینکه مادهای برای دستگاه کاریراضافه کنندولی امضاندارد. عامری – این قانون تصویب شدهاست بنده هم مخالفتی باتصویبش ندارم ولی یک نکته اساسی را میخواهم تذکربدهم وان عنوان شرکتهایی است که گذاشتهاند برای اینکه این عنوانهایی که ماباین شرکتهامی دهیم بهیچوجه تطبیق نمیکندبامقررات شرکت برای اینکه وقتی ماشرکت سهامی میگوییم بایدیک عده صاحبان سهام باشد البته مقرراتش را بنده توضیح نمیدهم چون خیلی مفصل است فقط استفادهای که ما ازعنوان شرکت میکنیم.

که قانون آبیارى اجرا شود من از این بابت یک قدرى از حضرتعالى مکدرم حضرت مستطاب عالى جوان و تحصیلکرده هستید باید بگذارید که قانون در این مملکت اجرا شود ما خفه شدیم از دست مالکین بزرگ گیلان. 11. شورای امنیت تصمیم میگیرد که تدابیری که در پاراگرافهای ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ از قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) مشخص شدهاند باید همچنین در مورد افراد و نهادهایی اجرا شوند که در ضمیمه I این قطعنامه آمده یا هر یک از اشخاص و نهادهایی که از جانب یا در مسیر آنها فعالیت دارند و همچنین در مورد نهادهایی تحت مالکیت و کنترل آنها از جمله از طرق ابزارهای غیرقانونی قرار دارند، اعمال گردد.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه تعویض یک دستگاه اتومبیل سواری استانداری آذربایجان – مصوب ۱۵ مهر ۱۳۳۵ کمیسیونهای مشترک، مصوب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی. یک پیاده روی 2 ساعته برای رسیدن به آنجا نیاز است، اما قطعاً ارزشش را دارد. چمدان کوچک خود را زیر صندلی دوم، که با هم روی آن نشسته بودیم، گذاشت و راه افتادیم. بیشتر وقت او صرف بساط فور و تشریفات آن میشد. این را بده که کارخانه بیاوریم اینجا و مردم از آن استفاده کنند ورقه یک دیواری دورش کشیده، این اعیانی یعنی دیوار، حالا اینطوری تعبیر خواهد شد حالا طول دیوار هم دو کیلومتر باشد یا ۵ کیلومتر بنده نمیدانم، اینها اراضی زیادی را بنده اطلاع دارم که صورت جزئش را الان نمیتوانیم عرض بکنم و به نام و نشان عرض نمیکنم زیرا گفتگو بلند میشود درخالصجات رفتهاند اشخاص خارج به اسم این که احد اث جدید میخواهیم بکنیم یک زمینهای درست کردهاند ودیوارهائی کشیدهاند باغهائی درست کردهاند که اینها به مراتب از اصل خالصه منافعش زیادتر است ماکه مخالف نیستیم میگوییم بفروشند ولی به چه مناسبت پولش را نقد نگیرند و با این ترتیب بفروشند؟

زهری. دکتر بقایی. مخالف – آقای سیداحمدصفایی. مجلس دو ساعت قبل از ظهر بریاست آقای گنجه (نایب رئیس) تشکیل گردید. نایب رئیس ـ نسبت به صورت مجلس قبل اعتراضی آقایان دارند؟ نایب رئیس ـ تمنی میکنم این قسمت را معمول بفرمائید در موقع صورت جلسه اعتراض باید بصورت جلسه باشد. نایب رئیس – نسبت بصورت جلسه اعتراض دیگری نیست؟ نایب رئیس – آقای نبوی درکلیات فرمایشی دارید؟ نایب رئیس ـ آقای اردلان. دیرآمدگان با اجازه ـ آقای مجید موسوی یکساعت و آخر جلسه. دیرآمدگان بی اجازه ـ آقای حسن اکبریک ساعت. پرونده انتخاباتی آقای احمد علیزاده از شهرستان قائم شهر در ساعت ۹وچهل و پنج دقیقه روز دوشنبه ۵۹/۳/۱۲ در شعبه ۸ مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید .

و هر روز آش و شلهای از یک خانه. در بالای تپه ، (100 قدم بالاتر از استخر) ، یک فضای سبز زیبا وجود دارد که مملو از پسران و دختران است که صبح ها ورزش می کنند. اما وقایع پارسال زمستون که در مازندرون گذشت این ایمان رو از من گرفت. نمیدانم چرا علاقهٔ مخصوصی به دانستن این مسئله در من انگیخته شده بود. پدرم از مجاورین کاظمین بود. معتمددماوندی. افشارصادقی. نبوی. دکتر سنجابی. دکتر فاخر. تولیت. اقبال.

دکتر کیان – بخوانیدصاحب امضاهم پیدامیشود. دکتر فلسفی. مهندس زیرکزاده. شوکتی. نریمان. مهندس غروی. ازطرف دیگر طبق دستورآقای نخست وزیر که درتعقیب گزارش قبلی این وزارتخانه صادرشده بودکمیسیونی تشکیل گردیده که فایده ولزوم ایجاددستگاه مزبور راتاییدنمود واکنون باشهرداری تماس گرفته شده که قطعه زمین لازم جهت احداث مرکزمزبور تعیین شود. این قانون در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. معمولا گویش افراد کرجی طالقانی یا تاتی می باشد که البته امروزه اکثر آنها به زبان فارسی صحبت می نمایند. هرجاکه لوازم فنیش مهیا شودفورا اقدام میشودوشروع به بهرهبرداری خواهندکرد. باری رو دوماه پیش ازون فروخته بودم و خرج سواری کرده بودم.

دیدگاهتان را بنویسید