همه چیز در مورد تبریز

تماشای بازی های آنها در لیگ برتر ایران یک تجربه ضروری برای گردشگران در تبریز است. اگر از ارمنستان به ایران باز می گردید بهتر است با یک تاکسی خود را به ایستگاه راه آهن جلفا برساند و از آنجا به تبریز مراجعه کنید. و شورای امنیت از همه کشورها می خواهد تا با چنین بازرسیهایی همکاری کنند در صورتی که اطلاعاتی در دست باشد که دلایل مناسبی دال بر این امر ارایه کنند که شناور مذکور در حال حمل اقلام و مواردی که تامین، فروش، انتقال و صدور آنها بر اساس پاراگرافهای ۳، ۴ یا ۷ قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، پاراگراف ۵ از قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، پاراگراف ۸ از قطعنامه ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) ممنوع شدهاند تا به این وسیله اجرای جدی آن مفاد تضمین گردد.

درسه ماهه اخیرمجموعا تعداد ۲۳۶۲۷۱ سردام برضداین بیماری درمان شدهاند. اعتبارسازمان برنامه – این اعتباررا سازمان برنامه برای مبارزه برضد بیماری طاعون گاوی بانضمام ۳۸ دستگاه وسیله نقلیه دراختیاراداره کل دامپزشکی قرارداده که درظرف ۲۷ ماه بانظارت سازمان برنامه هزینه مبارزه باطاعون گاوی خراسان گرگان وسیستان شود. ۳- مطالعه بیماریها: اداره کل دامپزشکی باتشکیل واعزام اکیپهایی باطراف طهران وگاوداریها تحت سرپرستی یکنفر ازمستشاران خارجی که ازطرف سازمان خواروبار جهانی دراختیارداردموفق شدهاست روی سه بیماری بروسلوز (عامله بچه اندازی گاوها واشاعه تب مالت) وسالمونلوز (اسهال نوزادان) ومبتلایان به سل معالجاتی انجام دهدواطلاعات وسیعی بدست بیاورد که بسیار ضروری ومقدمه مبارزات اصلی واقع گردد.

فعلاعده ازمهندسین ایرانی باکمک متخصصین اعزامی سازمان خواروبار کشاورزی جهانی مشغول مطالعه وطرزتوزیع آب وتهیه طرحهای مربوط به اصلاح کانال هاوبررسی اراضی ازنظرکشاورزی میباشند. اکیپهای مهندسین دراراضی که بایدمشروب شودمشغول نقشه برداری به منظورایجادشبکه آنهاروزهکشیها میباشد وباموافقتی که باسازمان خواربار وکشاورزی جهانی شده متخصصین آن سازمان باکمک مهندسین ایرانی مامورتهیه طرحهای عمران واسکان دراراضی مزبور وبرنامههای کشاورزی شدهاند تاقبل ازپایان عملیات ساختمانی سدوانهارمقدمات مربوط به عمران هم فراهم گردیده وبتدریج این اراضی وسیع تحت کشت قرار گیرد. من میدانم که در بندر پهلوى که بزرگترین مرکز شیلات است در آنجا با ایرانیانى که فقط و فقط دلشان به ایران عزیز بسته است چطور با اینها معامله میکنند چطور اینها را بیرون میکنند چطور با حقوق کم و بسیار نازل از انرژى اینها استفاده میکنند البته مقدار محصولش شاید زیادى نباشد اما در آن قانون لعنتى یک حق تقدمى براى آنها قائل شدهاند ما حرفى نداریم اقتصاد سراسر شمال ایران یک قسمتاش شیلات است زیرا قسمت اعظم ساکنین شمال از آستارا تا خلیج حسینعلى اینها اغلب صیادند و از شیلات امرار معاش میکنند اینها را باید یک فکرى بفرمایید.

شهر کرج مرکز استان البرز بوده و درغرب استان تهران واقع شده است. من به این زندگی مردم شهر تف میکنم و بدورش میندازم. من می دانستم با آن دست ها چه کار می کند؟ وگرنه به قانون خودشان می توانست بچه را نگه دارد.البته که من مهرم را بخشيدم. یعنی من و بابام و جدم. سنگهامان را واکندیم و بدفتر رفتیم و چایی را که فراش از بساط خانهاش درست کرده بود خوردیم تا زنگ را زدند و باز هم زدند و من نگاهی به پروندههای شاگردها کردم که هرکدام عبارت بود از دو برگ کاغذ.

کسی بود. فراش مدرسه بود با قیافهٔ دهاتی و ریش نتراشیده و قدی کوتاه و گشاد گشاد راه میرفت و دستهایش را دور ازبدن نگه میداشت. درسال گذشته وسال جاری بطورکلی اشیا ولوازم فنی ازقبیل سیم – مقره کات لوازم یدکی دستگاههای فرستنده رادیو وگیرنده ولوازم فنی وغیره که وجودآنهابرای تامین گردش عادی کارهای جاری این وزارت کمال ضرورت رادارد یابکلی خریداری نشده ویاکمتر خریداری شده مخصوصارعایت تصویب نامه مهرماه ۳۳۰ که خرید لوازم راموکول به تحصیل موافقت وزارت دارایی نموده بودبیشترموجب رکودامور جاریه شده بودودربسیاری ازموارد که ازدی ماه سال ۳۳۰ برای تحصیل موافقت وزارت دارایی مراجعه شده بود یا اصلا موافقت آن وزارت نرسیده ودرمواردی هم که تحصیل موافقت شده بودبعلت نبودن اعتبارات کافی لوازم مورد احتیاج خریداری نشده وادارات مرکزوشهرستانها ازحیث نداشتن لوازم مورد احتیاج حتی لوازمی مثل کاغذکه برروی آن تلگرافات نوشته میشود وپاکت وغیره درکمال زحمت بودندواین مسئله درگردش کارهای این وزارت که مستقیما برفع احتیاجات عامه ارتباط داردتاثیرکامل داشت.

دریچههای فلزی هردوسدبه تعداد ۱۸ عدد که به آلمان سفارش داده شده بود واصل گردیده ومشغول حمل آنهابمحل میباشند ونصب آنها قریباشروع خواهدشدواطمینان حاصل است که درفصل زراعت سال آتیه از این سدها استفاده خواهدشدوزراعت سیستان که تاکنون بعلت نبودن سدهای اساسی وخراب شدن بندهای موقتی که کشاورزان بازحمات طاقت فرسا دررودخانه همه ساله احداث میکردند وبا اولین سیل ازبین میرفت بصورت مطمئنی تامین خواهدشد. ۴- سدهای میانگنگی وزهک درسیستان ساختمان این سدها که آبیاری قسمت وسیعی ازاراضی سیستان درحدود ۴۰۰۰۰ هکتاررابطور اطمینان بخش تامین خواهدکرد دردوماهه اخیر پیشرفت کاملی حاصل نموده. ۸- آبیاری قصرشیرین – آگهی مناقصه ساختمان سدانحراف درروی رودخانه الوندواحداث کانالهای آبیاری جلگه قصرشیرین منتشرگردیده وقریبا با انجام این عملیات شروع خواهدشد با اجرای این کاردرحدود۲۵۰۰ هکتارازاراضی حاصل خیزجلگه مزبور تحت کشت قرار خواهدگرفت.

نخستین موزه در تهران کاخ گلستان به عنوان موزه ملی ایران حاصل همین سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگ بود. حال اینکه او حاضر نبود بطور فعال درگیر بشود یا نه ،من هرگز مطمئن نشدم ولی هرگز درک این را نداشتم که دکتر مدنی مانعی در ایجاد این موضوع باشد این خلاصه ای بود که در فیلم بود اما گزارش دیگری که باز از این برادران هست . برنامه مزبورشامل دونوع عملیات بودهاست که یک قسمت آن عملیاتی است که قبلا شروع شده ولی بعلت فقداعتبارات ومضیقه مالی درحال رکود بوده وقسمت دوم آن عملیاتی است که بایدقبلا مطالعات آن انجام ونقشه هاوپروژههای لازم تهیه وسپس شروع بعمل گردد.

الف – بمنظورتوسعه فرآوردههای بنگاه رازی وتهیه واکسنها وسرمهای ضد بیماریهای دامی وانسانی وجلوگیری ازصدور ارزبرای خرید موادی نظیرآنچه که وسیله بنگاه مذکور درداخل کشورتهیه میشودازسال ۱۳۲۸ ببعدچندین مربته لایحه قانونی لازم برای تصویب دردورههای ۱۵و۱۶ به مجلس شورای ملی تقدیم ولی متاسفانه راکدمانده بود تا اینکه اخیرا با استفاده ازلایحه اختیارات لایحه قانونی مذکور با ۷ماده و۵تبصره درتاریخ ۲۵-۷-۳۱ تصویب وابلاغ گردیدبا اینکه کمترازیکماه ازتصویب این لایه میگذرد موسسه رازی موفق شدهاست دراین مدت مقادیرقابل توجهی از این قبیل واکسنها وسرمهاساخته دردسترس مردم ووزارت بهداری بگذارد.

۷- تکمیل تاسیسات آبیاری جهرم چون تاسیسات فعلی آبیاری جهرم که شامل یک مرکزبرق بقدرت ۷۵۰ کیلووات وشبکه سیم کشی ونصب ۱۵۰ دستگاه الکتروپمپ بوده وازطرف بنگاه مستقل آبیاری وشرکت آبیاری جهرم قبلا تاسیس شده بعلت حسن استقبال اهالی ورغبت کشاورزان به توسعه عملیات آبیاری کافی برای منظور نبودقرارشد سانترال برق بانصب دستگاههای جدید توسعه یافته و۱۵۰ الکتروپمپ جدیدنصب شده وآب بیشتری دردسترس اهالی قرارداده شود مقدمات این کارفراهم گردیده و با استفاده از اعتبارات جدید آبیاری به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال و۱۷۰۰۰۰ دلارتاسیسات مزبورتکمیل ومورداستفاده قرارخواهدگرفت این تاسیسات بهترین نمونه برای استفاده ازآبهای زیرزمینی دریک منطقه وسیع خواهدبود.

۳- آبیاری کازرون عملیات آبیاری کازرون که شامل ساختمان آبگیر ازچشمههای ساسان درتنگ شاهپوروتونلی بطول ۳۰۰ متروکانالی به طول ۲۷ کیلومتر است وبعلت مضیقه مالی تعطیل شده بود اینک مجددا شروع شدهاست پیمانکار فعلامشغول ساختمان پل روی رودشاهپور برای برگرداندن آب بطرف تونل میباشد وضمنامقدمات کاربرای ساختمان ایستگاه تلمبه وسفارش لوله ولوازم وساختمان مخزن درشهرکازرون بمنظورتامین آب مشروب شهردردست تهیهاست. خلاصه اقدامات سه ماه اخیربنگاه مستقل آبیاری. خلاصه عملیات انجام شده سه ماهه اخیردربنگاه شیمیایی.

۴- عملیات تلقیح مصنوعی. ۴- گواهی نامههای صادراتی: درسه ماهه اخیر مجموعافرآوردههای دامی زیربه کشورهیا خارج صادر وبابازرسیهای بهداشتی ازطریق اداره کل دامپزشکی گواهی نامههای صادراتی به تجار صادرکننده تسلیم شدهاست. ۲- جلوگیری از اشاعه بیماریهای انگلی ودرمان مبتلایان – درمان بیماریهای انگلی دامی ازقبیل کیلک استرونژیلوژ گال – پیروپلاسیموزو آکالاکسی ازوظایف مامورین دامپزشکی است. اعتبارات ماده ۳۸- این اعتبارازطریق وزارت کشاورزی دراختیار این اداره قرارمی گیرد ومربوط است به کلیه هزینههایی که برای مبارزه برضد بیماریهای دامی درتمام کشورانجام میشود ازقبیل هزینه سفروفوق العاده مامورین – سوخت وتعمیر ۳۸ دستگاه ماشین – خرید لوازم ضروری وغیره.

کلیه اداره کل دامپزشکی درتمام کشورتعداد۷۳۹ نفرکارمندازدکتر دیپلمه مامورتلقیح وخدمتگزارجزء دارد که رسیدگی بوضعیت اداری آنها ازحضوروغیاب – مرخصی – ترفیع – ماموریت نقل وانتقال – تنبیه – تشویق وغیره اموراداری واداره کل دامپزشکی راتشکیل میدهد. درسه ماهه اخیر راجع باموراداری مجموعا ازوارده وصادره تعداد ۳۶۱۲ شماره مکاتبه انجام شدهاست راجع بامور مالی رسیدگی بمطالبات مامورین – نظارت درهزینههای دامپزشکیهای استانهاوشهرستانهاخریدلوازم موردنیازتعقیب امورجاریه ازطریق وزارت دارایی وخزانه داری کل انجام امورگمرکی وغیره ازوظایف امورمالی اداره کل دامپزشکی است. درنتیجه رسیدگی درکمیسیونهای منعقده بانمایندگان وزارت دادگستری ووزارت راه تشخیص شده بود که برای جلوگیری از این سرقتهای متوالی مجازات مرتکبین بایدتشدیدگردد.

۵- رسیدگی باموربهداشتی کشتارگاههای کشر. ۵- مطالعات سدهای مخزنی خراسان (بار- کشفرود- طرق) وسدمخزنی زاینده رود ادامه دارد وبه علت پیداشدن اعتبار درامرمطالعات تسریع میشود. ۵- برای نصب کارخانه چوب بری مجهز به تمام وسائل باکمک سازمان برنامه وداره همکاری فنی اقدام شدهاست. کوه بری بمنظوراحداث سرزیرسددرحدود ۶۰۰۰۰۰ مترمکعب. صافیهای دوطرف قشر غیرقابل نفوذ درحدود ۵۰۰۰۰ مترمکعب. قسمت مهمی ازمصالحی که ازکوهبری محل سرریزبدست آمده درسنگریزی سدمصرف شدهاست عملیات ساختمان سد که تاشهریور ماه ۳۱ بعلت مضیقه مالی سرعت کافی نداشت اینکه درحال پیشرفت کامل میباشد مبلغ کل عملیاتی که درشش ماه اول سال جمعا ۵۳۳۸۰۰۰ ریال بوده اینک دردوماهه اخیر روبه فزونی گذاشته وتنها درمهرماه درحدود ۲۹۳۲۰۰۰ ریال کارانجام شده وعملیات ساختمانی صافی طرف عقب وقشرقابل نفوذشروع شدهاست.

۲- سدگلپایگان این سد که در۵۶ کیلومتری گلپایگان درمحلی بنام اختخوان واقع است بارتفاع ۵۱ متر میباشد که ۳۶۰۰۰۰۰۰ مترمکعب آب را ذخیره کرده ومورداستفاده قرارخواهدداد. ۲- برای مطالعات سد سفیدرود و مخزن چاه نیمه تمام سیستان پیشنهاداتی از موسسات مهندسین مشاور خواسته شده تا قرارداد لازم منعقد گردد. عدهای از صاحبان صنایع، روزنامهنگارها و از تمام طبقهها، دانشگاهیان، اشخاص خیلی مختلف در میان اینها دیده میشد. غلامرضا فولادوند – بنده اظهارات خودم را دراین صورتجلسه نمیبینم ونمی دانم این صورتجلسهای که تقسیم شدهاست مربوط به آن جلسه یا ماقبل است، جلسه پیش مقام ریاست فرمودند که درجلسه بعد آن صورت جلسه توزیع خواهد شد ودرجلسه بعدهم که نیست علیهذا خواستم عرض کنم که راجع به هیئت تصفیه که بنده عرض کردم کاری انجام ندادند و بعداً خیراً آقای دکترسجادی اقداماتی کردند بنده یک اشتباهی کردم چون هیچگاه بنده نمیخواهم به یک اشخاصی اهانت بکنم بنده عرض کردم که اینها حقوق گرفتهاند واقدامی نکردهاند بعد معلوم شد که حقوق به هیئت تصفیه تا امروز داده نشدهاست.

نایب رئیس – آقای وکیل پور وکیل پور- بنده میخواستم عرض کنم که صورت مجلس بایستی قبلا تصویب آنرا اعلام فرمایندآن وقت موقع قرائت تلگرافات بشودخودبنده هم تلگرافاتی دارم وقتی که صورت مجلس تصویب شدآن وقت این تلگرافات رابعرض میرسانم یک تذکرنظامنامه ایی است که عرض خواهم نمود. عملیات ساختمانی وپایههای ساحلی سدزهک باتمام رسیده وپایههای وسطی سدهم درشرف انجام است ساختمان آب پخش بندزهک هم که قبلا شروع شده بوددردست تکمیل میباشد. قسمت سنگ ریزی وسنگچین سداکنون بارتفاع ۳۸متررسیده وطبق برنامه تاپاییزسال آتیه عملیات سدسازی باتمام خواهدرسید با اتمام این سددرحدود ۵۰۰۰ هکتاراراضی جدیدتحت کشت قرارخواهدگرفت وکمبودآب درحدود ۱۵۰۰۰ هکتارنیزتامین خواهدشد.

دیدگاهتان را بنویسید