همه چیز در مورد تبریز

پروازهای مستقیم از استانبول به تبریز (13 پرواز در هفته) ، توسط خطوط هوایی ترکیه (7 پرواز) ، هواپیمایی ایران (2 پرواز) و هواپیمایی ATA 2 پرواز انجام می شود. ناظم گفت از دهاتیهای املاک صاحب مدرسه بوده و فرهنگ با اصرار او استخدامش کرده و یک مادهٔ تمام و کمال از قرارداد واگذاری بنای مدرسه به فرهنگ دربارهٔ او است. قایق سواری، جت اسکی و شنا از جمله تفریحاتی بود که در گذشته در دریاچه این سد انجام میشد اما به دلیل گسترش آلودگی و خطرات فراوان ممنوع شدند.

کندوان یکی از سه روستای صخرهای جهان به شمار میرود و تنها منطقه صخرهای است که نزدیک به 120 خانواده در فضاهای صخرهای (لانه زنبوری) سکونت میکنند؛ این روستا به عنوان تنها نمونه زنده معماری صخرهای که زندگی در آن جریان دارد، در دنیا معرفی و شناخته میشود. بنابراین این فکرى که گاهى اوقات شنیده میشود این فکر را باید به شدت با آن مبارزه کرد باید دنیا بداند که ملت ایران از خودش دفاع خواهد کرد و اگر ما سیاست بیطرفى داریم این سیاست بیطرفى را ازش دفاع میکنیم هر کس از هر طرفى و هر قسمتى بخواهد بیطرفى ما را نقض کند با او میجنگیم (صحیح است) حالا این جنگ ما یک سال طول میکشد ده روز طول میکشد.

بنده یک روحیه عجیب و غریبى را گاهى اوقات مىبینم نمیدانم این روحیه از کجا پیدا شده این استدلال از کجا پیدا شده؟ مهندس زیرکزاده – یک قسمت دیگر دارد شهربانى که آن قسمتهاى فنى است این قسمتهاى فنى البته باید با بودجه مملکتى اداره شود و دولت باید اصلاحات در این قسمت را هر چه زودتر با وسایل خودش بکند بنده یک حکایتى خدمت آقایان عرض میکنم که بایستى آقایان بدانند ما با چه وضعى سر و کار داریم یک روز بنده رفتم به شهربانى یک کارى داشتم آنجا اتفاقاً با اداره انگشتنگارى سر و کار داشتم یک عکس بود مىخواستم به چاپ برسانم بنده میخواستم که این انگشتنگارى یک علمى است یک دستگاه بزرگى دارد یک وسایلى دارد اینجا هى مردم بیچاره را مىبرند و انگشتشان را مىچپانند توى مرکب و میگذارند روى کاغذ از زمانی که اولین دفعه سوئدیها آمدند در ایران یک فیشى ترتیب دادند و با یک ترتیباتى آنجا انگشتنگارى انجام مىگرفت با تمام علائمش ولى در ایران از سى و چند سال قبل تاکنون هیچ فیشى پر نشده است سوئدیها رفتند و فقط تقلید مسخره انگشت به مرکب زدن باقى مانده است دیگر اثرى ازش باقى نیست بلکه آن چند فیش قبلى را هم از دست داده است قسمتهاى راهنمایى را که چه عرض کنم شهربانى ما بایستى از نو ساخته شود و هر چه زودتر باید شروع به ساختمان آن بشود پس از آن که شهربانى و ژاندارمرى وضع مرتبى به خود گرفت آن وقت قسمت عمده مشکلات ارتش ما حل شده است ارتش ما باید تمام هم خودش را صرف هدف اصلى خودش بکند و آن وقت است که خواهید دید یک قسمت عمده از این مشکلاتى که هر روز از آن صحبت میکنند و یک عده میکوشند وسیله تبلیغات سیاسى خودشان قرار بدهند از بین خواهد رفت موضوع دوایر دولتى بنده هر چه میخواهم بگویم یک چیزهایى است که جنبه مخصوص دارد بنده از دزدى و فساد و رشوهخوارى صحبت نمیکنم و به دو جهت صحبت نمیکنم یکى این که بنده نمىخواهم در این چالهای که چندین سال است ملت ایران را انداختهاند بیفتم به یک نحوى در ایران تبلیغ شده است که تمام بدبختیهاى ما از دزدى و رشوهخوارى است در حالی که یک مفاسد خیلى بزرگترى در دستگاههاى دولتى ما است که ما به قسمى متوجه این رشا و دزدى شدهایم که به کلى آن فساد اصلى را از نظر دور داشتهایم که قسمت عمده مشکلاتی که داریم از جاهاى دیگرى است علت دیگرى که بنده راجع به این امر صحبت نمىکنم این است که معتقد به آن ترتیبى که میگویند نیستم بنده قبول دارم که در طبقات بالاى ادارات ایران نسبت فاسدها به سالمها زیادتر است ولى مسلماً در طبقات پایین دستگاه دولتى دزد نیست و تمام کارمندان پاک و صحیح و سالمند و درستکار و زحمتکش هستند از این جهت این را پیراهن عثمان کردن و همیشه به مردم تاختن این کار درستى نیست ولى اساساً من معتقدم وقتى ما میتوانیم راجع به مردم و بنى نوع بشر قضاوت بکنیم که شرایط زندگى آنها را در نظر بگیریم میگویند آنجا که آزادى نیست اخلاق نیست اگر وضع زندگى ما یک جور مخصوصى است ما حق نداریم مردم و کارمندان ایران را که در این وضع مخصوص قرار دارند با کارمندان ممالک دیگرى که آن وضع مخصوص را ندارند مقایسه کنیم و قضاوت کنیم اکثریت توده مردم را مردمان عادى و معمولى تشکیل میدهند آدم معمولى هم یک خصایل به خصوصى دارد آدم معمولى آن است که به فکر نان روزانهاش است آدم معمولى آدمى است که به فکر فرداى زن و بچهاش است آدم معمولى آدمى است که از داد و قال و جنجال گریزان است این شخص یک روحیه مخصوصى دارد و میخواهد صبح برود پى کارش و مطابق این اصلى که میگویند انسان همیشه دنبال راههاى ساده میگردد آدم عادى دنبال راههاى ساده میگردد یعنى چه؟

ارتش ایران را نجات بدهید از این وضع آنهایی که میگویند باید احترام ارتش را نگهداشت اگر راست میگویند باید وسایل احترام آن را تهیه کنند نباید بگذارند ارتش ایران در این تنگنا بماند. همان طورى که شایسته مجلسى است که نماینده افکار عمومى مردم ایران است چون تمام مردم ایران نسبت به دولت آقاى دکتر مصدق اعتماد و اطمینان دارند مخالف هم خیلى کم و در مجلس تقریباً نیست ولى بنده که یک فرد حزبى هستم و اصول مخالفت و موافقت متکى به مرام و روش معینى است البته میتوانم به اسم مخالف مشروط راجع به برنامه صحبت بکنم برنامه همیشه با دولتها توأم بوده است و هر دفعه که دولتى به مجلس معرفى میشده یک برنامهاى هم با خودش میآورده است ولى تصور میکنم چه آنهایی که برنامه را مینوشتند و چه آنهایى که برنامه را گوش میدادند و چه ملت ایران میدانستند که این برنامه مفهوم معینى ندارد و جزیى از تشریفات معرفى کابینه است براى این که هیچ وقت به این برنامهها عمل نشده است ولى این دفع برنامه برنامه دولتى است که عملاً نشان داده است که آنچه میگوید میکند و بنابراین برنامه یک مفهوم معین و مشخصى دارد و بحث و شور در اطراف مطالبش واقعیت دارد قسمت اول برنامه پشتیبانى از منشور ملل متحد است پشتیبانى از منشور ملل متحد و سازمانهاى بینالمللى بیان یک سیاست معین و مشخصى است مفهومش این است که دولت ایران بنابر اراده ملت ایران با دستهبندیها و بلوکهاى موجود در دنیا سر و کارى ندارد و همان طورى که خواست مردم ایران است خواهان صلح جهانى است سازمانهاى بینالمللى که مأمور صلح جهانى هستند مورد پشتیبانى ملت ایران هستند این بیان سیاست شاید چند مرتبه دیگر هم در برنامههاى دولتها شده است ولى طرز عمل طورى بوده که یادگارهاى تلخى در مردم ایران باقى گذاشته است مردم اکثر از این سازمانهاى بینالمللى و به این سازمانها خوشبین نبودند و به حق خودشان میگفتند که به چه مناسبت باید ملت ایران مخارج هنگفت این نمایندگىها را تحمل کنند و این نمایندگىها یا اصلاً در سازمانها اظهار وجود نکنند و یا اگر میکنند فقط یک عده آرایى باشند که به نفع سیاستهاى معینى داده میشود ولى رأى لاهه نشان داد که اگر دولتى ملى بر سر کار باشد اگر مردمانى دانا و فهمیده و وطنپرست را به سازمانهاى بینالمللى بفرستند مسلماً از نتایج و منافع سازمانهاى بینالمللى هم برخوردار خواهند شد و در دوران صلح که روابط بین دولتها متکى به مقررات معین و مشخصى است همکارى باسازمان ملل متحد براى تمام ملل مخصوصاً ملل ضعیف امرى واجب و لازم است از این جهت و از جهت این که در حزب ما پشتیبانى از سازمان ملل متحد در رأس سیاست خارجى قرار گرفته است بنده وجود این ماده را در برنامه دولت تبریک عرض میکنم قسمت دوم برنامه که باز مربوط به سیاست خارجى است دوستى با تمام دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل است شاید در حال عادى چنین به نظر بیاید که این اعلام سیاست یک اعلام سیاست منفى است یعنى معنىاش این است که ما با همه اینها دوست هستیم با کسى سر و کارى نداریم و کسى هم با ما سر و کارى ندارد در صورتی که این صحیح نیست براى این که دوستى دو جانبه است و کافى نیست که یک دولتى تقاضاى دوستى بکند لازم است که طرف مقابل هم به این دوستى توجه داشته باشد و این دوستى را خواهان باشد این ماده دوستى با تمام دول بالاخص در تمام برنامههاى دولت دیده میشود ولى تصور میکنم تا خلع ید شرکت سابق نفت این ماده از برنامه مفهوم و معنى نداشت براى این که شرکت سابق نفت در تمام امور داخلى ایران مداخله داشت و با وجود یک چنین مداخلهاى از طرف یک دستگاه خارجى اعلام دوستى با تمام دول یک شوخى بیش نبود ولى از آن روزی که خلع ید انجام گرفت از آن روزی که قنسولگریهاى خارجى بسته شد از آن روز ملت ایران حسن نیت خودش را دایر به دوستى با تمام دول اعلام کرد و کاملاً نشان داد که براى جلب دوستى با سایر دول حاضر به تحمل هر گونه مشقت و مصیبت هست و این حسن نیت ملت ایران بر دنیا ثابت شده است ولى همان طورى که عرض کردم و باز راجع به این دوستى با دولتها برمیگردم حسن نیت براى اجراى این سیاست فوقالعاده مشکل کافى نیست و عمل ما باید در جهت این سیاست باشد و مخصوصاً وزارت خارجه ما باید مراقب باشد که این سیاست که مورد توجه تمام مردم ایران و در برنامه دولت ایران است به وسیله نمایندگان خارجى کاملاً عملى بشود و در داخل هم رفتار طورى باشد که کاملاً نشان بدهد که ملت ایران و دولت ایران طرفدار دوستى با تمام دولتها است متأسفانه آقاى نواب وزیر خارجه ایران در اینجا تشریف ندارند که عرایض بنده را گوش بکنند ولى با سابقهاى که ما در این دو سال از شخصیت و خدمات صادقانه ایشان در موضوع مبارزات نفت داریم بنده مطمئن هستم که پست وزارت خارجه در همین جهت که جهت تمایلات ملت ایران است قدم بر خواهند داشت و مخصوصاً دولتى که تکرار میکنم دولتى که سفیر کبیر انگلستان را آگرمان بهش نمیدهد به اسم این که این سفیر کبیر بیشتر در کلنىها بوده است و عادت کلنىها را دارد این دولت مسلماً به نمایندگانى که سابقه بندگى دارند باید دیگر اجازه ندهد که وزارت خارجه ایران باقى بمانند و امیدوارم که این وضعیت در سرلوحه اصلاحات قرار بگیرد.

نائب رئیس – توجه بفرمایید که ما باید در هر حال احترام دوستانمان را حفظ کنیم. گذشت آن زمانى که به نظر ما هر چیزى را باید یک خارجى بیاید اداره کند امروز اگر در ایران متخصص براى هر امرى نیست ولى به حد کافى اشخاصى هستند که میدانند چه مىخواهند میدانند چه کارى باید بکنند، میدانند کجا از دستشان بر مىآید و کجا از دستشان برنمىآید. تنها قسمت ساختمان بود که رعایت حال بچههای قد و نیم قد در آن شده بود. در واقع این شهر تا قبل از سال 1247 هیچ خیابانی نداشت و تنها دارای چهار محله اصلی بود.

به این ظلم و ستم باید خاتمه داد هر گوشه از ایران یک عده اشخاص ظالم در دستگاه دولتى قدرت میگیرند و به جان مردم مىافتند موقع آن نیست وقت کافى نیست بنده مطالب گفتنى زیاد دارم داخل در این جزئیات نمىشوم تمام ما افراد این مملکتیم و به خوبى به این اوضاع واقفیم از این جهت عرایض بنده چیزى به معلومات آقایان نمىافزاید ولى من یادآور میشوم که این مبارزه با ظلم تنها کار دولتها نیست و بدون کمک مجلس رفع ظلم میسر نخواهد شد و در این امر کمک مجلس و مجلسیان مخصوصاً لازم است در این مملکت مظلوم اشخاصى هستند که از همه بیشتر ظلم مىبینند رعایاى ایران در طبقه اول مظلومین این مملکتاند دولت مخصوصاً در نظر دارد که براى رفع ظلم رعایا اقداماتى بکند در روزنامه کیهان امروز یک مصاحبه از آقاى نخستوزیر با مخبر اخبار الیوم بود که مىگویند میکوشم ظلم مالک را نسبت به زارع از بین ببرم این کلمه کلمه بزرگی است و امیدواریم که در دنبالش اقدامات سریع بشود ولى یک اقداماتى هست که ما میتوانیم فوراً انجام بدهیم و منتظر لوایحى که جنبه مالى و فنى و اینها دارد نشویم یک ظلمى که من همیشه ازش شکایت شنیدهام این وجود سیورسات است که معلوم نیست از کجا پیدا شده و چگونه به این ملت تحمیل شده حدس میزنم که ظلم یک مالک و دو مالک که هر روز تقاضایى از رعیت کرده و اینها همین طور به هم افزوده شده و رعیت بیچاره ایرانى نتوانسته است این ظلم را از بین ببرد به آنجایى رسیده است که امروز یک عده از رعایاى ایران بدبخت و بیچاره زیر بار این ظلم هستند من میخواستم تقاضا بکنم اگر میسراست قبل از این که اقدام عمیقترى بشود هر چه زودتر شاید در ظرف همین چند روز به پاداش خدماتى که مردم ایران براى آزادى و استقلال مملکت کردهاند این سیورسات را فوراً لغو کنید (صحیح است) یک دسته دیگر از مردم ایران که خیلى مظلوم هستند زنان و کودکان ایران هستند در این مملکت این طبقه حمایتى که از آنها مىشود حمایتى است که متکى به قلب، متکى به رحم، متکى به مروت است در صورتی که حمایت از افراد بشر متکى به قانون بایستى باشد، زنان و کودکان ایران نبایستى دستخوش شوق و ذوق مردان باشند بلکه بایستى قوانین محکم این دسته از مردم ایران را حمایت بکنند بارها بنده شنیدهام آقایان هم شنیدهاند که شخصى براى ابراز احساسات خودش دست بچهاش را مىگیرد مىآورد میگوید من میخواهم این را قربانى کنم آخر به چه حق یک فرد انسانى را مىآورد براى قربانى آخر چه فکرى این پدر میکند؟

در ارتش ایران ما افسران صالح خیلى داریم که تحصیلات بسیار عالى از ممالک خارجى دارند از اینها استفاده بکنید از جوانها استفاده بکنید چه عیبشان است (نریمان – آدمکشى بلد نیستند) بله آدمکشى بلد نیستند بنده عرضم این بود که نمىخواهیم در ارتش ما مستشاران خارجى و به خصوص آمریکایى وجود داشته باشد بنده البته به عنوان تذکر یک قسمتهایى داشتم که میخواستم عرض بکنم یکى این موضوع بود و دیگرى موضوع بهرهبردارى از معادن نفت شرکت نفت سازمان یک زحمتى کشیده و الحق مهندسینشان در این هواى گرم خیلى جانفشانى کردند البته باید از آنها قدردانى بشود نفتى پیدا شد که موجب کمال مسرت ملت ایران است و حوایج نفت داخلى ایران را هم تأمین میکند ولى من میخواستم یادآور شوم ما باید سعى کنیم که کلیه منابع زیرزمینى ما مخصوصاً نفت استخراج شود و محلى هم براى خروج داشته باشد از لحاظ خارج شدن نفت دو قسمت در مملکت ما میتوانند نفت استخراج بکنند و به خارج هم بفرستند در درجه اول نفت بلوچستان است باید توجه بفرمایید که این شرکت سهامى نفت ایران در درجه اول توجهى به نفت بلوچستان داشته باشد که بلکه به توجه خداوند بتوانند در آنجا منابع نفت عظیمى که هست استخراج کنند که آن تورنبرگ معروف مدتها به عنوان تاجر فرشفروش در آن سرزمین مطالعاتى داشت اگر یادتان باشد در دوره ۱۴ وقتى که موضوع نفت مطرح شد یک مرتبه یک دفعه سر و کله این آقاى تاجر در تهران پیدا شد به عنوان مستشار شرکتهاى آمریکایى که به تهران آمده بودند براى مذاکره نفت پس مسلم و محقق اگر جریاناتى در بلوچستان پیدا مىشد صرفاً براى خاطر نفت بوده و این آقا هم که براى نفت آمد این آقاى پروفسور هم گویا مطالعاتى کردهاند و عکسبردارىهایى کردهاند و بالاخره پرونده نفت بلوچستان به حال تکمیل روى میز شرکت سهامى موجود است و آن طورى که بنده تحقیقات کردهام از آقاى ریگى معلوم شده که نقاط نفتخیز به سواحل دریاى عمان فوقالعاده نزدیک است وقتى این نفت استخراج بشود هر کمپانى که در دنیا بخواهد نفت ببرد نفت خام یا نفت تصفیه شده خودش مىآید و میبرد شاید بشود لولهکشى ساحل هم بکنند بنده میخواستم بگویم که باید توجه داشته باشید که ما یک نیروى دریایى بسیار مرتب و عظیمى در دریاى عمان و خلیج فارس داشته باشیم باید متذکر باشید که ما باید سیادت سیصد ساله گذشتهمان را در خلیج فارس دوباره برقرار کنیم نگذارید دیگر داستانهاى شیخنشینهاى خلیج فارس به دست عمال انگلیس تکرار شود و در دهانههاى خلیج فارس براى ما یک محلهاى اختناقى ایجاد بکنند ما باید خلیج فارس و سیادتش را و بحر عمان و سیادتش را از طریق یک نیروى دریایى عظیم به دست داشته باشیم و دیگر دوباره بهانه نکنند و کشتیهاى جنگیشان را به آبهاى ساحلى رودخانه دولت همجوار و پوشالى عراق بیاورند و ما را تهدید بکنند.

در این قسمت از برنامه دولت نوشته شده ایجاد شوراهاى محلى دهات به منظور اصلاحات اجتماعى این یک چیزى است که نتیجه بسیار بسیار عالى دارد امروز اگر آقایان تشریف برده باشند و دهات را از نزدیک دیده باشند من سایر نقاط ایران را نمیدانم چه جور است ولى گیلان که از زرخیزترین نقاط ایران است مردم دهات آن به قدرى در بدبختى و بیچارگى زندگى میکنند که حدى براى آن متصور نیست (مهندس حسیبى – چشم شما روشن) وقتى شما تشریف بیاورید در این نقطه زرخیز که حتى روى دیوارهاى آجرى آن درخت سبز میشود یک عدهاى به صورت قرون وسطى زندگى میکنند یعنى در یک کوخ کوچک که حتى در همان حال هم از ترس دزدهاى محلى شبها باید گاوش را هم در آن کوخ ببرد و به پاى خودش ببندد دیگر نمىدانم در سایر نواحى ایران چه جور است اما این که فرمودند مخارجش را از عوارض تأمین کنیم آقا دست من به دامن شما عوارض در این مملکت به قدرى زیاد شده است که هر جا یک شهرداری تشکیل میشود اول کارش این است که برود به سراغ عوارض برود روغن میآید عوارض میگیرند قماش میآید عوارض میگیرند یک علت عمده بدى وضع دهاتها این است که عوارض زیاد میگیرند روغن یک مرتبه در کرمانشاهان میآید عوارض میدهند که باید خارج شود و یک مرتبه هم در پهلوى یا رودسر یا ابرقو یا کاشان یک عوارض در شهردارى میگیرند که باید مصرف شود یک مصرفکننده بیچاره چند مرتبه باید عوارض بدهد قسمت عمده گرانى خواربار در ولایات براى این است چارهاى هم ندارند چرا؟

یک بیمارستانى داریم از عطیه ملوکانه از پول اعلیحضرت همایونى ساخته شده و حالا میخواهیم او را انستالهاش کنیم ولى هر کارى کردیم هنوز به جایى نرسیده است چهار تا شیشه دوا که خواستیم در وزارت بهدارى نداشتند حالا خیلى لطف بفرمایید مال ما را به ما بدهید وقتى که یک شهردارى براى یک بیمارستان سیصد هزار تومان خرج میکند دولت هم باید دویست هزار تومان خرج کند که این درست بشود این طرح نوشته شده و امیدواریم آقاى دکتر فرمانفرمایان یک لطفى بفرمایند که بودجه هر شهرستان را بدهند به خود آن شهرستان و مستقلاً بدهند تا مردم بدانند چقدر پول دارند تا مازادش را یا کمبودش را خود مردم بگذارند و درست بکنند تا بیمارستانها و بهدارى شهرستانها اداره بشود یک جاهایى است که هیچ دکتر ندارد در و تمام دکترها ریختهاند در این تهران در شهرستانها هیچ دکتر نیست آخر این که وضع نیست (کریمى – بودجه بهدارى را روى هم حساب کنید یعنى وزارت راه یک بهدارى دارد وزارت راه این بودجهها را همه را روی هم بگذارند) یک قسمت دیگر هم که میخواهم عرض کنم این اصل چهارم ترومن است این اصل چهارم ترومن که تا حالا کارى براى ما صورت نداده است و آنجا هم نمیدانم چه خبر است یک عدهاى دور و بر آنها جمع شدهاند اینها اگر تبلیغ میکنند ما به آنها احتیاج نداریم و نمیخواهیم بروند آن چاههایى را که براى رعایا میکنند هر کدام در ماه هزار تومان خرج دارد یک رعیت خانه که نمیدانم چهار تا پنج تا خرده مالک نشسته است این اگر بتواند میرود قنات خودش را آباد میکند این چطور میتواند ماهى هزار تومان پانصد تومان پول بنزین و مکانیک و اینها را بدهد این همه آب در کرج است میروند در آنجا چاه آب میزنند براى چه؟

اگر اجازه بفرمایید در دو سه موضوع میخواستم یک توضیحات مختصرى عرض بکنم چون وقت دیر است و آقایان هم خسته شدهاند به تفصیل نمىپردازم آقاى مهندس زیرکزاده اشارهاى راجع به سیاست خارجى مملکت فرمودند. تبریز به دلیل موقعیتی که دارد ، آب و هوای تابستانی قابل قبولی دارد اما هوای تبریز در زمستان سرمای شدید دارد. شهر تبریز با توجه به آبوهوای سردی که در پاییز و زمستان دارد، تعداد سفرها در این بازه زمانی به حداقل میرسد. مهندس زیرکزاده – بله بنده هم دیگر عرضى ندارم بنده تمام میکنم و امیدوارم که این راهى که در پیش گرفته شده است به کمک آقایان وزرا به کمک نمایندگان مجلس به نتیجه صحیح برسد فراموش نشود اگر مجلس همکارى نکند و اگر مجلس دنبال اصلاحات را نگیرد اگر مجلس اصلاحات را تسهیل و آسان نکند هیچ دولتى نمىتواند اصلاحات بکند و در این اصلاحات دولت و مجلس باید دست به دست هم بدهند و این مملکت را از این وضع اسفبار نجات بدهند جاوید باد ایران این طومار را هم اهالى خیابان رباط کریم به وسیله آقاى مهندس حسیبى فرستادهاند که تقدیم میدارم.

ارتش ایران را از این افتضاحى که گرفتار شده است نجات بدهیم. ریاست محترم مجلس شوراى ملى راجع به برنامه دولت بعد از نطق دو نفر استدعا دارم رأى به کفایت مذاکرات گرفته شود. برای رسیدن به هدفهای برنامه چهارم یک سلسله شرائط و موجباتی لازم است. با قلمی ناشی و آبی دریاها مثل آب دهن مرده و دریاچهٔ خزرش به صورت بته جقه درآمده وخطآهنها همه پت و پهن و همه سرتاسری، حتی از کرمان گذشته؛ و جزیرههای اندونزی همه یکسره و به سنگاپور چسبیده و هر تکه از پایین نقشه برنگی.

نایب رئیس – بنابراین چون دو نفر از معترضین که نسبت به اعتبارنامه آقای مجدزاده از حوزه انتخابیه رفسنجان اعتراض داده بودند آقای پورسرتیپ در جلسه سابق و آقای بهادری در این جلسه اعتراض خودشان را پس گرفتند. در موزه خانه مشروطه تندیسها، وسایل ارزشمندی چون سلاح کمری ستارخان و اسناد تاریخی به معرض نمایش بازدیدکنندگان قرار گرفته و سالانه مسافران قابل توجهی از خانه مشروطه بازدید میکنند. یک عدهاى ارتش ایران را تشکیل دادند نمیدانم اجبار نمىدانم عدم اطلاع از ماهیت ارتشهاى مدرن باعث شد که این اشخاص که ارتش ایران را در آن روز تشکیل دادند اشخاصى بودند که هیچ گونه اطلاعى از ارتشهاى جدید دنیا نداشتند.

بعدها ساختمان جدیدی در کنار آن ساخته شد که به عنوان موزه و کتابخانه دکتر محمد مصدق مورد استفاده قرار گرفت. گرم نبود. و به ستونها که چه کلفت بود و سنگین! باید ببینیم چه به دست مىآوریم؟ این عین آن چیزى است که خود دولت در نظر دارد و خود بنده که افتخار اداره وزارت خارجه را در مدت ۱۴ ماه داشتم همیشه همین نظر را اجرا کردم (صحیح است) و امروز هم مىخواهم عرض بکنم که این دولت و کسى که متصدى کار وزارت خارجه خواهد بود این روش را تعقیب میکند و خیلى خوشوقتم که عرض بکنم که آن سیاست خارجى که چندین سال در اینجا بود حالا تبدیل شده است به یک سیاست خارجى واقعى و حقیقى که تطبیق میکند با آمال و آرزوى ملت ایران، راجع به ارتش که فرمودند بنده یادداشت کردهام و این را خواستم عرض بکنم که ارتش هم مال مملکت ماست، اینها هم از ما هستند افسران ارتش از بهترین جوانان این مملکت هستند (یک نفر از نمایندگان – جز معدودى) اگر نواقصى هم هست رفع میشود و مخصوصاً آقاى نخستوزیر خودشان وزارت دفاع ملى را به عهده گرفتهاند و مخصوصاً صاحب منصب عالیقدرى که کمک میکند به ایشان (مکى – عالیقدر نفرمایید دویست نفر کرمانشاهى را در کرج زخمى کردهاند) البته این نقایص رفع خواهد شد.

شهربانى، بنده نمىدانم راجع به شهربانى چه بگویم، براى این که یک دستگاهى است که هیچ راهى بنده نمىدانم مگر آن که یک شهربانى دیگر بسازند، یک شهربانى پهلوى آن از نو ساخته شود وقتى که حاضر و آماده شد، در آنجا را گل بگیرند. قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه لندن در باب دیون خارجی – مصوب ۲۷ آبان ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی و ۱۲ خرداد ۱۳۳۵ مجلس سنا.

دیدگاهتان را بنویسید