همه چیز در مورد تبریز

اما با گسترش تهران این سبک معالجه نمی توانست بر طرف کننده نیاز شهر باشد. ولی بهر حال همان روز رادیو تهران این خبر را پخش کرد و بعداً شنیدم که هیجان خیلی زیادی این موضوع در مردم ایجاد کرده بود. یکی دیگر از جاذبههای گردشگری کرج، کاروان شاه عباسی با بنایی سنگی آجری است که در دوران صفویه و در میان جاده ابریشم ساخته شده و آدمهای زیادی را از انواع و اقشار مردم در دل خود پناه داده است. بطوری که بنده اطلاع پیدا کردم دولت درظرف این سه سال اخیربالغ بر چهل میلیون وکسری ریالبه یک مشت رعایای بدبخت ومفلوکی که همقطارگرامیشان دردوره گذشته درهمینجایی که بنده ایستادهام به عرض نمایندگان محترم رسانیده که به اندازه وسعت یکی از کشورهای اروپایی دراین مملکت بی صاحب زمین داردوهمکاران گرامیش هرکدام کم وبیش زمینهای معادل همین وسعت در اختیار دارند بعنوان پیش پرداخت برای تحویل گندم وجو تقدیم نمودهاست این رعایا بدبخت که از فرط استیصال مجبوربودند قبلاً از دولت پولی دریافت کنندتا سرخرمن بتوانند گندم وجویی تحویل نمایند مرتب سه سال است که نه گندم وجویی تحویل نمودند ونه پولی که گرفته مسترد داشتند چه خودآن پولها بمصرف خرید خانه وباغهایی رسیدهاست که از لوازم اولیه زندگی به شمارمیرود وحتی نازلترین منزلی که دو.

حاذقی – عرض کنم که اتفآقا من با این ماده صد در صد موافق هستم و روز اولی هم که این لایحه مطرح شد عرض کردم که درآمد حاصله از فروش این املاک خالصه باید مستقیماً به نفع وام کشاورزان در خود بانک کشاورزی متمرکز شود و به تدریج به زارعین وفلاحین که احتیاج دارند مطابق مقررات بانک کشاورزی وام داده شود دلیلش هم این است که تاکنون قدمهای اساسی برای کمک بکشاورزان مملکت برداشته نشده (صحیح است) واین بانک کشاورزی هم سرمایه کافی ندارد وهرچه هم درهرموقع تذکرداده شده ترتیب اثرندارد وحتی درسال گذشته دولت قانونی راکه مجلس شورای ملی تصویب کرده بود که ۱۵ میلیون تومان بسرمایه بانک افزوده بکندندادندملاحظه بفرمائید این امر چقدرمایه تأسف است زارعین که طبقه مؤدی مالیات هستند واگر مالیاتی بدست بیاید برای دولت درنتیجه کار و زحمت و دسترنج زارعین است حداقل زندگی هم ندارند و من وقتی که نماینده محترم آقای صدری تذکردادند که دولت اضافات ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ کارمندان رابدهد از ایشان تعجبی نکردم چون ایشان تازه واردند وروشن بقضایای بودجهای مملکت نیستند اما وقتی که همکار محترم جناب آقای ملک مدنی تذکر فرمودند تعجب کردم که وقتی خزانه مملکت وضعش این است که همکارمحترم آقای اردلان فرمودند که دولت ما ۵۰۰ میلیون تومان بدهکاراست بانک ملی یعنی درحقیقت میشود گفت که به اندازه بودجه سالیانه مملکت دولت مامقروض است بازاصراربکنیم که چرا اضافات وترفیعات کارمندان دولت داده نشده (سالاربهزادی – آنها حقشان است) چه حقی من میگویم آن ملتی که باید این پول رابدهد دارد از بین میرود آقای محترم من هم به کارمنددولت احترام دارم، علاقه دارم دلم میسوزد که وضع زندگی کارمند بسیاربداست اجازه بفرمایید که عرض کنم وضع زندگی آن مؤدی بسیار بدتر است.

شورای شهرستان پس از رسیدگی و تحقیقات لازم نسبت به صحت مندرجات پرسشنامهها صورت کارمندان و خدمتگزاران واجد شرایط را با در نظرگرفتن مقدار زمین قابل فروش سهمیه هر اداره را به تناسب تعداد مستخدمین واجد شرایط تعیین و ضمن همان صورتها مقدار زمینی که باید به هر کداماز کارمندان یا خدمتگزاران فروخته شود و از ۵۰۰ متر نمیتواند بیشتر باشد معین و دو نسخه از صورت مجلس تنظیم را به اداره کشاورزی یا خالصه محلخواهد فرستاد. در مرکز استانها کمیسیون منتخب از طرف وزارت کشاورزی که به نام کمیسیون “تقسیم و فروش استان” نامیده میشود پس از وصول گزارش کمیسیونتقسیم و فروش محلی با توجه به تعداد کشاورزان و مساحت اراضی دایر مزروعی و آب موجود و موقعیت ملک و حداقل و مقدار زمینی که اعاشه یکخانوار را تأمین کند مقدار زمینی که در هر آیش برای زراعت صیفی و شتوی باید به هر کشاورز فروخته شود تصویب و ارزش هر سهم را با توجه بهصورتمجلس ارزیابی معین خواهد نمود.

کارمندانی که قرعه به نام آنها اصابت کرده موظفند حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ اداره کشاورزی برای تنظیم سند انتقال خود یا نماینده آنهابه اداره کشاورزی مراجعه نمایند. اگر بخواهیم تاریخچه شهر کرج را مورد بررسی قرار دهیم، باید گفت که این شهر در کتاب اوستا با عنوان روستای کلاک برای اولین بار نام برده شده است. ۶۹. بر اساس مفاد موافقتنامه پادمانی و قطعنامههای شورای حکام و شورای امنیت، ایران ملزم شده است تا مفاد کد اصلاح شده ۳٫۱ بخش عمومی ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمان را دربارهٔ ارائه زودهنگام اطلاعات طراحی اجرا کند. باانتخاب حالت رانندگی ازبزرگراهها و معابراصلی کرج عبور میشود اما درحالت پیاده روی مسیرهای فرعی و خلاف جهت در خیابانهای یکطرفه نیز پیشنهاد میگردد.

سخت تکان بخورد. او روی صندلی جابجا شد. که روی نان چه نوشته؟ شماره قطعاتی که در هر قرعه نوشته میشود حتیالمقدور وسیله کارشناس کشاورزی که در نقشهبرداری حضور داشته تعیین خواهد شد و شمارههاطوری تعیین میگردد که با رعایت آیشبندی و اصول آبیاری سهم هر کشاورز از حیث قطعات مرغوب و نامرغوب و سرآب و بنآب به طور تساویباشد. نریمان – ماده ۶ بطور مبهم وباصطلاح کشدار تهیه شدهاست – تنها مسئلهای که دراین ماده تکلیفش معلوم گردیده عرصه خانههای رعیتی است که مجاناً واگذارمیشود والا بقیه مبهم است – تازه درقسمت عرصه خانههای رعیتی هم معلوم نیست این عرصه بچه کسانی واگذارمیشود وباید استنباط کرد که واگذاری این عرصه بصاحبان اعیانی است ولو دیگران درآن خانهها سکونت داشته باشند بایددرقانون مطالب هرچه ممکن است روشن وصریح نوشته شودکه دراجرا اشکالاتی پیش نیاید.

ب – توسعه و تقویت پایگاههای صنعتی در نواحی منتخب به نحوی که این پایگاهها به صورت قطبهای صنعتی و هسته مرکزی عمران ناحیهای درآیندبا توجه به آنکه در طی برنامه سوم پایه چند قطب صنعتی در شهرهای اصفهان، اهواز، تبریز و اراک نهاده شدهاست هدف برنامه چهارم عبارت خواهدبود از تکمیل و تجهیز پایگاههای صنعتی مزبور و تأکید سرمایهگذاری در رشتههای زیر بنا و مکمل و تبدیل آن پایگاهها به قطبهای توسعه همچنین دربرنامه چهارم پایگاههای صنعتی جدیدی در شیراز – بندر شاهپور و قزوین به وجود خواهد آمد و نسبت به ایجاد پایگاههای صنعتی در رشت و مشهد وکرمانشاه مطالعات ضروری و شناسایی به عمل خواهد آمد.

در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ ایران تولید UF6 غنیشده تا ۲۰ درصد U-235 را متوقف کرد و مقداری از آنچه که قبلاً تولید کرده بود را به شکل UF6 تا ۵ درصد U-235 تبدیل کرد (همانطور که در پاراگراف ۳۲ گفته شده است). ۲۴. تا ۹ فوریه ۲۰۱۴، ایران ۱۲۶۸۱۵ کیلوگرم UF6 طبیعی را به آبشارهای کارخانه غنیسازی سوخت خوراکدهی کرده و در مجموع ۱۱۰۹۱ کیلوگرم UF6 با غنای ۵ درصد U-235 تولید کرده بود. 3 و ایران در مورد برنامه اقدام مشترک (JPA) توافق کردند. JPA در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ اجرایی شد و شورای حکام از وظیفه آژانس در زمینه نظارت و راستیآزمایی اقدامات ذیربط هستهای مندرج در آن حمایت کرد (به ضمیمه سه، مراجعه شود).

قانون موافقتنامه جهانگردی بین دولت شاهنشاهی و دولت جمهوری ترکیه و دولت پاکستان – مصوب ۵ دی ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا. اراضی مزروعی منظور در تبصره ۶ ماده ۳ قانون به ترتیب مندرج در این ماده فروخته خواهد شد چنانچه قناتی متعلق به خود کشاورزان باشد از اراضیآبگیر متصل به آن به اندازه سهمیه خارج از قرعه به آنها فروخته میشود چنان چه صاحبان قنات متعدد باشند بین آنها نیز از اراضی مذکور قرعهکشیخواهد شد. با وجود این که بعضی از فعالیتهایی که از سوی ایران در برخی از تأسیسات انجام میشود بر خلاف قطعنامههای شورای حکام و شورای امنیت است، همانطور که در زیر نشان داده میشود، آژانس به راستیآزمایی منحرف نشدن مواد هستهای اعلامشده در این تأسیسات و مکانهای خارج از تأسیسات ادامه میدهد.

۲. شورای امنیت تأکید کرده است که اقدامات مورد درخواست شورای حکام در قطعنامههایش در خصوص ایران الزامآور است. رئیس- ببیخشید آقای تجف آبادی اگر این را بشما گفته بودند دوتا اعتبارنامه قبلی راکه رد نکردند بهر صورت تعدا که گزارش کمیسیون آمد خود آقایان تشخیص خواهند داد که اعتراض آقای سلامتیان در این خصوص سطخی بوده است یا خیر، خوب بعدا قدر آقای سلامتیان پائین خواهد آمد. خود سوزان هاروارد است يا شرلی مک لين يا اليزابت تايلور.بگذاريد برايتان تعريف کنم. ملک مدنی – بنظر بنده این لایحه خوبی است که وزارت دارایی به مجلس دادهاست و منافاتی هم با نظر آقای نریمان ندارد زیرا ما میتوانیم در کمیسیون هم آن نظریات اصلاحی که داریم متذکر بشویم خود جنابعالی یا هر کس نظریاتی داشته باشد مینواند در کمیسیون حاضر بشود و این لایحه و موادش را یک طوری تهیه بکنیم که بنفع مردم باشد ولی اگر بخواهند پس بگیرند و دو مرتبه به مجلس بفرستند باز همین جریان را باید طی کند زیرا دولت هر لایحهای که تهیه کند بالاخره باید در محلس مورد شور و بحث واقع شود و جریانهای پارلمانیش را طی کند بنابرین بنظر بنده این نظریه ای که آقایان اظهار کردند که تسریع بکنند این لایحه کارش انجام بشود بنفع آن طبقه ایست که اغلب آقایان طرفدارش هستنداما نکتهای که میخواستم متذکر بشوم این موضوع اعیانی که اینجا بحث شد آقایان خیلی رویش صحبت کردند ولی بعقیده بنده مثل اینکه به اصل مطلب توجه نکردند اعیان دردهات خالصه سه قسم است یک اعیانی است که مال خودرعیت است (کشاورزصدر- آنرا ماموافقیم) یک اعیانی است که مال مردمی است که زراعت ندارند ولی ساکن ده هستند که اینها راخوش نشین میگویند باغ دارد که جریبانه میدهد ولی صاحب اعیان است حتی بثبت هم رسانده هم آن دسته وهم این دسته اگر آن عرصه به آنها فروخته شود اشکالی ندارد.

ناطق نوری – در این زمینه رای بگیرید ممکن است اشخاص ناصالحی بروند یا اینکه خود رایش هم محل حرف است . دسترسی مدیریتشده آژانس به کارگاههای مونتاژ سانتریفیوژ، کارگاههای تولید روتور سانتریفیوژ و تأسیسات ذخیره فراهم گشته است. سانتریفیوژهای بیشتری از نوع IR-2m یا IR-1 در FEP, FEEP یا کارخانه نیمهصنعتی غنیسازی سوخت (PFEP) (محوطه تولید) نصب نشدهاند. اوراق مذکور پس از جمعآوری از طرف کشاورزی یا خالصه محل ضمن اعلام مقدار زمین قابل تقسیم با نقشه تهیه شده به شورای شهرستان فرستادهخواهد شد. در صورتمجالس ارزیابی بهای اراضی مرغوب و نامرغوب با در نظر گرفتن آب از قنات یا رودخانه و همچنین مستغلات و ابنیه و باغات دولتی و اراضیبایر و مراتع خصوصی ده به طور جداگانه تعیین خواهد شد.

شورای شهرستان با نظارت انجمن شهر مقدار زمین لازم برای ساختمانهای عمومی از قبیل باغ ملی درمانگاه و آموزشگاه و مسجد و سایر اماکن عمومیمورد نیاز را با در نظر گرفتن موقعیت محل و اراضی تعیین خواهد نمود. ۷ – سایر نقاط کشور ۱۰۰ هکتار. ۴ – حومه مراکز استانها به استثنای کرمان – سنندج -زاهدان ۵۰ هکتار. ۵ – شهرستانهای گرگان – گنبد – اراضی دشت مغان و اراضی غیر شالیزار استانهای گیلان و مازندران ۴۰ هکتار. قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری در شهر اصفهان – مصوب ۲۱ آبان ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.

دیدگاهتان را بنویسید