هنر گفت و گو ـ علی فراستی با هوشنگ سیحون – فروشگاه اینترنتی بوم

به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل بنیاد رودکی، در آستانه آغاز سال ۱۴۰۱، آلبوم «نسیم نوروز» با موضوع بهار توسط بنیاد فرهنگی هنری رودکی وارد بازار نشر شد. در آستانه آغاز سال ۱۴۰۱، آلبوم «نسیم نوروز» با موضوع بهار توسط بنیاد فرهنگی هنری رودکی وارد بازار نشر شد. سپس یک محقق زن کره ای با حرارت سخن گفت که موضوعش در باره جاده ابریشم بود، اما من چیزی نفهمیدم. نمونۀ ویژگیها و رازهای ساختار زیباییشناسانة سخن رودکی عبارت از اینها است: پیوند و تناسب میان صورت و معنا، قدرت القای هنری بالا و کمنظیر، بازآفرینی هنرمندانة طبیعت و محیط پیرامون شاعر با کمک صور خیال بهویژه تشبیه و تشخیص، کاربرد زبان در جایگاه تجلّیگاه شگردهای مختلف جمال هنری و معماری هوشمندانة زبان و موسیقاییکردن عواطف انسانی در زبان.

این کلمه “بنج” ظاهرا صورت محرف “پنج ده” است که امروز همچنان به اسم خود در ناحیه سمرقند باقى است. تعداد زیادی از اشعار رودکی در بحر هزج سروده شده و او چیره دستی خود را در این بحر به اثبات رسانده است. شاید یکی از دلایل آن این است که زبان شاعران هنوز زبانی نرم و لطیف نشده است و واژه های درشت و دشوار و خشن کاربرد زیادی در شعر دارند و زبان شعری هنوز صیقلی داده نشده است.

قافیه علاوه بر نقش موسیقایی که در شعر ایفا می­کند، نقشهای دیگری را نیز بر عهده دارد؛ مثلاً در اهمیت قافیه همین بس که قالبهای مختلف شعری بیشتر به وسیلة جایگاه قرار گرفتن قافیه در آن از یکدیگر متمایز میشود. همانطور که در جدول بالا مشاهده می­شود، علاوه بر قافیه­های پر کاربرد و مشهور شعر فارسی، همچون «ان، ار، ا، -َ ند» که در دیوان دیگر شاعران فارسی نیز به وفور دیده می­شود، قافیه های دشوار و نادر هم در اشعار رودکی استفاده شده است، مانند «اوخ، اک، اغی، غَن،ایذ، -َ نج». تنوع قافیه در شعر رودکی بسیار بالاست؛ به طوری که از میان قوافی اشعار او حدود چهل وسه قافیة آن فقط یک بار در دیوانش آمده و شانزده قافیه دو بار استفاده شده است.

رودکی مهارت و تبحر خود را در سرودن شعر فارسی، در برگزیدن قافیه های متفاوت در دیوان خود نیز به اثبات رسانده است، به طوری که از میان قوافی اشعار او حدود چهل وسه قافیة آن فقط یک بار در دیوانش آمده و شانزده قافیه دوبار استفاده شده است. در دوره­های نخستین شکل گیری شعر فارسی، میزان استفاده از اختیارات شاعری بسیار زیاد است. رودکی با اینکه در قرون اولیة شکل گیری شعرفارسی به سر می برد، از معدود شاعرانی است که از بیشترین اوزان شعر فارسی در اشعارش استفاده میکند؛ به طوری که از زمان رودکی تا پایان قرن ششم تنها خاقانی است که اوزان عروضی بیشتری را در دیوانش به کار برده است.

U ) به جای هم استفاده شده است. مانند بیشتر شاعران فعل ربطی «است» در ردیف اشعار رودکی بسیار تکرار شده است. تکرار فعل ربطی «است» در ردیف ها بیشتر به چشم می خورد.بیشتر رباعیات رودکی مردف است؛ چون تعداد ابیات رباعی محدود است، شاعر قدرت هنرنمایی و استفاده از موسیقی شعر را به صورت گسترده ندارد، بنابرین با آوردن ردیف در رباعیات بر موسیقی شعر خود هر چه بیشتر می افزاید. ردیف ها در دیوان رودکی بیشتر از نوع فعل کامل است. اختیارات شاعری در دیوان رودکی بسیار فراوان است در میان اختیارات شاعری تسکین سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است.

تسکین و قلب در رباعیات رودکی نیز به وفور دیده می شود. وقتی فقط منحصر به مقعد باشد پروکتیت نامیده می شود. شعرهای مردف به شرطی که ردیف به خوبی در ابیات نشسته باشد و نه فقط برای پر کردن یک واژه، موسیقی بیشتری را در ذهن خواننده ایجاد می­کند، زیرا پس از آمدن چند واژه ردیف تکرار می­شود و این تکرار در نظرخواننده لذت بخش است. همانطور که در این نمودار نیز مشاهده می­شود، رودکی شاعر بحر هزج است؛ هر چند که در دو بحر خفیف و مجتث هم اشعار زیادی دارد.رودکی تقریباً تمام اوزان بحر هزج را به کار برده است و به جرأت می­توان گفت که کمتر وزنی در بحر هزج یافت می­شود که رودکی در آن بیتی نسروده باشد.

علائم این بیماری از ناراحتی خفیف تا درد شدید متغیر است. رود آمو در خاک افغانستان تقریبا متوازی باهندوکش است که در بین دو فاصله هندوکش و آمو ، سرزمین های موقعیت یافته که موسوم به بدخشان ، قطغن و با کنرهای قدیم می باشد که از شمال شرق به طرف غرب امتداد می یابد . از یکطرف می گوئیم که قشون مسلط آمد و با بوجود آوردن آثاری، اثر خودش را گذاشت و از طرف دیگر می گوئیم متقابلا خلقیات و کاراکتر ملت ایران و تأثیرش بر قوای مسلط بوده که این آثار را خلق کرده است.

این که بتوانیم گمان کنیم هزاران سال پیش ازاین پیامبری مانند زردشت در بلخ بتواند ظهور کند و دنیا را با آیین مترقی خود تکان بدهد، این که تمدن بزرگ بودایی، که امروز در منطقهَ وسیعی از آسیا گسترده شده، در این منطقه پدید آمده یا این که تمدن دوران اخیر اقوام آریایی و ترکمن این ناحیه، که دانشمندان و متفکران بزرگی مانند بیرونی، ابن سینا، زمخشری، خوارزمی و دهها چهرهَ برجستهَ دیگربه بشریت ارزانی داشته که تا همین اواخر دردانشگاههای اروپا نامشان بر سر زبانها و آثارشان طرف رجوع باشد، ممکن نیست مگر دربستر جغرافیایی خاصی که از برکت رود جیحون در این ناحیه ایجاد شده است.

این رود با هم صحبت کنیم. گیاهان ملین مانند psyllium ، آلوئه ورا و گل ختمی به یبوست کمک می کنند ، اما حتما قبل از استفاده از این گیاهان با پزشک خود صحبت کنید ، زیرا بعضی اوقات می توانند مضر باشند. بحر رجز در اشعار شعرای سبک خراسانی از بحرهای کم کاربرد است و در سبک عراقی بر میزان استفاده از آن افزوده میشود. اختیارات شاعری در رباعیات بسیار زیاد است و رودکی اختیار تسکین را به وفور در رباعیاتش به کار می­گیرد و همین سبب پیدایش اوزان مختلف در رباعیات وی می­گردد.

همانطور که پیش از نیز یادآور شدیم، فراوان ترین اختیار شاعری دیوان رودکی تسکین است که بیشتر در دو بحر مضارع و هزج روی می­دهد. بیشترین ردیف ها را در دیوان رودکی فعلها تشکیل می­دهند و حرف و اسم کمترین را. پارت ها که از تسلط سلوکیان و فرمانروایی آنها ناراضی بودند تحت رهبری ارشک دست به شورش زده دولتی تشکیل دادند که ابتدا شامل منطقه کوچکی بود ولی با وجود حملات مکرر و پی در پیشاهان سلوکی آنها موفق شدند دست سلوکیان را از بسیاری مناطق ایران کوتاه کرده پس از راندن کامل آنها حکومت بزرگ و مقتدری را پایه گذاری کنند که مدت پنج قرن ادامه یافت.

قلعه سامان نیز در غرب این روستا جای گرفته و از مناطق تاریخی روستای سامان به شمار می رود. بعد از 40 کیلومتر رانندگی در این مسیر و عبور از رجایی دشت، بعد از 20 کیلومتر به یک دوراهی میرسید که یکی به روستای الموت و دیگری به اوان میرسد. البته، این اوزان در دورة سامانی رواج چندانی ندارد و از دورۀ غزنوی به بعد کم کم در میان اشعار شاعران رایج می­شود. هر چه پیشتر می­­رویم، بتدریج از میزان کاربرد اختیارات شاعری کاسته می­شود؛ به طوری که از قرن هفتم به بعد اختیارات شاعری در دیوان شاعران معدود و حتی گاهی انگشت شمار می­شود.

البته تعداد ردیفهای غیر تکراری نیز در دیوان رودکی کم نیست. از میان بحرهای کم کاربرد شعر فارسی رودکی دو بحر رجز و قریب را برمی­گزیند. همچنین قافیه لذت خواننده را از شعر بیشتر می­کند، زیرا خواننده منتظر است که بیت با آهنگی خاص به پایان رسد، اما به قول مولانا «قافیه اندیشی» مانند اندیشیدن به ردیف ممکن است شاعر را محدود کند و مانع از بیان احساسات و عواطف درونی وی میگردد.

چون تعداد اوزان دوری در دیوان رودکی بسیار محدود است، طبیعی است که قافیة درونی یا داخلی در اشعار رودکی نیز کمتر به چشم خورد. اوزان دوری دراشعار رودکی بسیار محدود است به همین دلیل قافیة درونی یا داخلی در اشعار رودکی کمتر دیده میشود.. این مشکلات می تواند با زندگی شخصی یا حرفه ای شما در ارتباط باشد به همین دلیل خود را برای روبرو شدن با آنچه در انتظارتان است آماده سازید. پروژه های شخصی یا شرکتی نیز بر اساس متر مربع در نظر گرفته میشود.

اگر بخواهیم از نظر معماری ایران به گذشته های دور برگردیم می بینیم که این گل دسته ها هم از معماری ساسانیان بطرف اسلام آمده و ادامه و تکامل هنری در حال پیشرفت است. اما اگر در حین غرق شدن به گونه ای خود را نجات دهید، نشانه آن است که از مقام کنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت. اگر در خواب ببینید که در دریای مواج شنا می کنید، این خواب نشان دهنده آن است که در آستانه خطری قرار دارید. این رویا به نگرش شما بستگی خواهد داشت که آیا زندگی را به عنوان یک دریاچه بزرگ می بینید یا نه.

آنها ابتدا به صورت قبایل چادرنشین در نواحی مجاور رود جیحون تا استپ های کرانه دریای خزر و دریاچه اورال زندگی می کردند و به تدریج در منطقه پرتو “پارت” نفوذ نموده در آنجا مستقر شدند. هدایت الکتریکی آب بسته به وضعیت حجم آب دریاچه از ۲۰۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰۰ میکروموس بر سانتیمترمربع متغیر بوده و تنها موجود زندهای که قادر است در آب شور این دریاچه زندگی نماید «آرتمیا سالینا» است که خوراکی مقوی و بسیار مناسب برای ماهیان پرورشی میباشد. وی در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون هیچگونه مجوزی از سوی محیط زیست برای برداشت آرتمیای دریاچه ارومیه صادر نشده است گفت: نظری هم بر این موضوع نیست چون هم اکنون دیدگاه محیطزیست صرفاً بحث ورود آب به دریاچه ارومیه است و کاری به سایر موارد ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید