چـرا خـود نیـامد بـه میــدان مـن؟

•استفاده از تغذیهکنندههای کامپیوتری، خصوصاً برای سیستمهای تکگروهی و یا دوگروهی، مزایایی را در بر دارد. البته اولیای شرکت نفت و مزدوران آن این طور وانمود میکنند که ملت ایران خودش نمیتواند چنین کاری را بکند و این یک مطلب بسیار دقیق و بسیار طولانی است که اگر چاقوکشهای دولت و قوای شهربانی مجالی دادند انشاءالله به تفصیل خواهم نوشت تا اینکه ثابت کنیم با وضعیت فعلی ایران و با داشتن مهندسین تحصیل کرده و کارگران با تجربه با کمال سهولت و آسانی قادر هستیم که خودمان نفت خودمان را اداره بکنیم موضوعی که با اجازه آقایان میخواستم از صحبتهای قبل به عرض آقایان برسانم این بود که ملی شدن صنعت نفت پایه مضرترین و خطرناکترین تبلیغات را در این کشور سست خواهد کرد آقایان میدانند که متاسفانه در این کشور یک عده افراد بی شخصیت وجود دارند که خودشان را به انگلیسها فروختهاند و در مقابل یک عده یی دیگری هم وجود دارند که انها خودشان را به روسها فروختهاند این دو دسته خواستهاند که این طور سیاست موازنه برقرار کنند این دسته دوم که مثل دسته اول عامل بیگانه هستند متاسفانه موفق شدند که عدهای از جوانان پاکدل و صمیمی و احساساتی این کشور را فریب بدهند و دور خودشان جمع کردهاند و حالا هم بیش از ۱۵ بهمن و بیشتر از آنوقت جمع کردهاند ولی اگر بیاییم درست فکر کنیم بعلل پیدایش این جریان مجبور خواهیم بود تصدیق کنیم که تنها در سایه عملیات و فجایع شرکت نفت و سیاست شوم استعماری اقتصادی انگلستان و عملیات بی رویه و شتابزده مزدوران انگلیسی است که اینها موفق شدند این جوانان ما را فریب بدهند آن عده از رهبران حزب توده ایران که عامل بیگانهاند نه همه شان یک عده کمی هستند و بنام مبارزه با استعمار میخواهند کشور ما را از دهان گرگ در آوردند و به دهان یک خرس بیاندازند تنها در سایه سیاست استعمار بریتانیا موفق میشوند که مردم پاکدل و با ایمان این کشور را گول بزنند چون اگر درست دقت بفرمایید قسمت عمده فساد این جامعه برای این رشوه و ارتشاء بی سابقهای است که در دستگاههای ما وجود دارد و این بی ایمانی و نوکر مآبی که در بعضی از وزرای ما وجود دارد اینها تمام ثمره و ریشه سیاست شرکت نفت است و اگر این سیاست و شوم خانمان برانداز از این مملکت قطع شود این مفاسدی را که به همراه آورده با خود خواهند برد و آن مزدوران هم دیگر موفق نخواهند بود زمامدار امور بشوند و آنوقت اگر چنین چیزی بود و دیگر عمال مزدوری هم زمینه تبلیغات پیدا نخواهند کرد چون این ایرانی اصیل در نظرش روس و انگلیس و امریکا و غیره فرقی نمیکند هر سه بیگانهاند هر کدام نظریات سوء و قصد نفوذ و مداخله در امور کشور ما را داشته باشند به یک اندازه منفور ملت ایران میشوند هیچ تفاوتی برای ایرانی نمیکند ولی متاسفانه برای یک عدهای انگلیسها خودمانی هستند و برای یک عده دیگر هم روسها خودمانی هستند ولی ما ملت ایران هیچکدام از اینها را خودمانی نمیدانیم هر کدام که استقلال ما را حفظ کنند ما به او احترام میگذاریم هر کدام حاضر باشد بطور تساوی و مثل به مثل با ما باشند با آنها دوست خواهیم بود و هر کدام بخواهند در کشور ما اعمال نفوذ بکنند وسیاست خودشان را رواج بدهند با او کمال دشمنی را خواهیم داشت (نمایندگان صحیح است) ولی توجه بفرمایید تا وقتی که مزدوران انگلیسی در این کشور ریشه دارند مزدوران روسی هم یک زمینه صاف و مهیایی برای فریب جوانان پاکدل و با ایمان و صمیمی این کشور خواهند داشت و بهمین جهت این مزدوران شمالی هم که بوی خطر را حس کردهاند خواهی نخواهی در این موقع به نفع شرکت نفت کار میکنند این موضوعی است که من نوشتهام ولی در اینجا نمیخواهم مصدع آقایان محترم بشوم ولی دانسته باشید که این عده هرگز میل ندارند پیش از آنکه نیروی اجنبی شمال وارد این کشور بشود نیروی جنوب از این کشور بیرون برود اینها خوب میفهمند که اگر با ابتکار ایرانیانی که تحت نفوذ شرکت نفت نیستند نفت ملی اعلام شود و ایران از سیاست استعماری بریتانیا خلاصی پیدا کند در نتیجه آن حال طبقه سوم این مملکت اصلاح خواهد شد و آنها دیگر هیچ امیدی برای پیشرفت تبلیغات خود نخواهند داشت و به تمام معنی دکانشان تخته خواهد شد بازهم تکرار میکنم منظور من این نیست که تمام کسانی که در حزب توده رفتهاند عمال بیگانهاند عده آنها بسیار معدود است که چند نفرشان هم در کارهای عالی آن حزب واردند ولی عده بیشماری را فریب دادهاند و حالا هم تیمسار معظم نخست وزیر محترم آن زندانیان سیاسی را فرار دادهاند چون این را مجلس شورای ملی بداند که اگر تیمسار نبود ممکن نبود ده نفر بتوانند اینطور از زندان قصر بیرون بروند فرار در روز جمعه که بازپرسیها تعطیل است، ادارات تعطیل است به یک افسر ناشناس درجه بدهند که اینها را بیاورند برای محاکمه برای کدام محاکمه میگوییم که برای تودهایها محکمه فوق العاده تشکیل داده بودند آقای خسرو روزبه دوست صمیمی آقای رزمآرا که محکومیتش قطعی بود این دیگر بازپرسی نداشت این چطور شد که هیچکس متوجه نشد فقط تقصیر دو نفر بود که با آنها فرار کردند این را هیچ ابلهی باور نمیکند یک دفعه بنده بعنوان ملاقات یکی از زندانیان رفتم بنده خودم کاملا به محیط داخل زندان آشنایی دارم و هم به ملاقات زندانیان رفتهام وقتی که یک زندانی را میخواهند ببرند برای محاکمه ۲۴ ساعت قبل جارچی در راهروی زندان فریاد میزند که حسن علی جعفر فردا ساعت هشت باید برود در محکمه هیچوقت نمیگویند که آقا لباست را بپوشید بروید در محکمه این کار سابقه ندارد و این از آن مواردی است که تیمسار معظم خواستهاند رشوه به سیاست شوروی بدهند حالا این از موضوع ما خارج است بنده نمیدانم کسانی که با استفاده از منافع شرکت نفت و سیاست امپریالیستی بریتانیا جوانان این کشور را فریب میدهند به آنها این طور وانمور میکنند که این انگلستان بسیار مقتدر است و ما هم هیچ راه خلاصی نداریم جز این که متوسل به همسایه شمالی بشویم و با این استدلال سفسطهآمیز آنها را فریب میدهند ولی این غلط است ما اگر میخواهیم این کشور را به انقلاب و کمونیستی نکشیم باید نشان بدهیم که ایرانی قادر است روی پای خودش بایستد ایرانی احتیاج ندارد که از نفوذ یک بیگانه به نفوذ بیگانه دیگر پناه ببرد من در همین حال که روابط صمیمانه با دولت همسایه خود شوروی نهایت درجه علاقه را دارم نمیتوانم آن سعی و کوشش را که برای اعمال نفوذ در کارهای داخلی، از طرف عمال آنها میشود تحمیل نمایم و این را مضرترین عامل مخرب دوستی بین دو کشور میدانم بالاخره ملی شدن صنایع نفت و کوتاه کردن دست انگلیسها تنها راه خلع سلاح آن دستهای است که عرض کردم روزنامههای نفتی سیاست انگلیس را بسیار قادر و مقتدر در این مملکت جلوه میدهند و به مردم عوام و حتی به خواص اینطور وانمود میکنند که مبارزه با انگلیس امری محال است روزنامههای چپ نما هم عینا این تبلیغات را میکنند و از سیاست استعماری انگلستان یک تشنج هولناکی ساختهاند که بدون اجازه آنها هیچ چیزی در این مملکت مقدور نیست اینها تمام بمنظور ایجاد شک و تردید و تزریق روح یاس و بدبینی در جوانان این کشور است اینها فقط برای این است که مردم را متوجه قبله گاه شمالی خودشان بکنند و برای همین منظور است که میبینیم روزنامههایی که از شرکت نفت پول میگیرند یا از اعتبار مخفی دولت پا از اعتبار علنی دولت پول میگیرند یا روزنامههای روسی بطور یک نواخت به ما که حافظ منافع ایران هستیم فحش میدهند این برای پیشوای محبوب ما و برای ما منتهای افتخار و سربلندی است که روزنامههای انگلیس و روزنامههای رزمآرایی و روزنامههای روسی یک نواخت بما فحش میدهند این برای ما کمال خوشوقتی است که روزنامههای ما را توقیف کنند و قلمهای ما را بشکنند ولی به آنها کسی کاری ندارد آقایان این روزنامههای نفتی را من معرفی میکنم ملاحظه بفرمایید اگر بخواهید ببینید که دولت چقدر کمک میکند به آنها آنها را میشناسید ملاحظه کنید یک روزنامهای است که دو سفحه، سه صفحه آنها تمام اعلانات دولتی است یک روزنامههایی است که اگر از اداره تبلیغات تحقیق کنید میبینید که ۲۰۰ تا ۳۰۰ تا فروش نمیشود چطور است که تمام اعلانات دولتی بر خلاف قانون تمام به اینها داده میشود این که میگوییم برای این نیست که ما احتیاجی به اعلانات دولتی داشته باشیم، هیچ احتیاجی به اعلان دولتی نداریم ولی برای این که توجه بدهیم به آقایان که ببینید چطور منافع شرکت نفت و و سیاست انگلیس بهانه تبلیغات بدست عمال روس میدهد و عمال روس هم بهانه به دولتها برای تطبیق در کار آزادی خواهی جوانان میدهد بروید ببینید اینها را رسیدگی کنید ببینید از این اشخاص که بجرم تودهای و تبلیغ مرام اشتراکی میگیرند چند نفرشان تودهای و چند نفرشان اصلا با هیچ حزبی بستگی ندارد و فقط برای اینکه با روس هم مخالف بودهاست فقط برای این گفتهاست نفت را نباید به انگلیس داد بجرم تودهای میگیرند او را اگر این فجایع را بخواهم توضیح بدهم تفصیلش زیاد میشود و بنده نمیخواهم که زیاد صحبت بشود اعضای جبهه ملی مانند تمام ایرنیان آزاد و با شخصیت عقیده دارند که مبارزه برای استقلال و تمامیت ایران و حفظ آن تمامیت و برای برقراری عدالت اجتماعی و استیفای حقوق ایران باید فقط با تکیه و با اراده خود ملت باشد ماها همه معتقدیم حقا که با عقوبت دوزخ برابر است، رفتن به پایمردی همسایه در بهشت، ما نمیخواهیم بیگانه استقلال ما را حفظ کند اگر قادر هستیم خودمان حفظ کنیم اگر قادر هستیم خودمان نفت خودمان را استخراج کنیم اگر قادر نیستیم که لازم نیست زنده باشیم برای ما فرق نمیکند که روس باشد، انگلیس باشد یا امریکا (نمایندگان – صحیح است) و برای دسیدن به این هدف نه تنها مطمئن هستیم که امکان دارد بلکه در اوضاع و احوال فعلی دنیا ملی شدن صنایع نفت یکی از ضروریات است بنابراین جبهه ملی تا آخرین رمق و نفس بازپسین با پشتیبانی ملت ایران مبارزه با این گونه بیگانه پرستیها را ادامه خواهد داد و برای استیفای حقوق ایران و برای ملی شدن صنایع نفت پافشاری خواهیم کرد اگر آزادی خواهان و دمکراتمنشان ماوراء بحار یعنی آقایان امریکاییها حقیقتا میخواهند با کمونیست مبارزه کنند و حقیقتا بویی از بشریت و آزادی به مشامشان خودهاست یک کمک به ما میتوانند بکنند و آن اینست که در امور داخلی ما مداخله نکنند و مانع مداخله انگلیسها بشوند تا ما صنایع نفت خودمان را ملی کنیم، احتیاجی هم بکمک آنها نخواهیم داشت در آن موقع هم قول مبدهیم که سدی در مقابل کمونیسم باشیم ولی به آقایان تا وقتیکه امریکا و انگلیس با پشتیبانی کردن از دولتهای مقتدر پوشالی بخواهند با ما اینطور رفتار کنند مطمئن باشید که هر ساعت و هر دقیقه ما صد قدم بطرف کمونیسم نزدیک میشویم برای شرکت نفت و دولت انگلستان موضوع نفت جنوب یک موضوع مادی و استفادهایست و پایه نفت مادی گذاشته شده ولی برای ما اساس و پایه کار و اساس ارزش ایرانیان از لحاظ انسانی میباشد صنعت نفت اگر ملی شود و انشاءالله هم خواهد شد.

بنابراین، احتیاجات گاوها باید بطور مستمر مورد بررسی قرار گرفته و این تغذیهکنندهها باید مرتباً تعمیر و بازرسی شوند. 2ـ گسترش از میان.

دیدگاهتان را بنویسید