گزارش ۱۰ مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در سال ۲۰۱۴ – ویکینبشته

علاوه بر این طبیعت زیبای این منطقه آن را به یکی از دیدنیهای کرج تبدیل کرده است. دکتر سید امامی ـ عرض میکنم این کارگرانی که در راهها و سایر قسمتها مشغول کار هستند اغلب وسایل درمانی و وسایل بهداشتی مخصوص ندارند و تشکیلات بهداری ماهم در اطراف کامل نیست که به آنها کمک بکند در همین کرج که یک عدهای جمع شده بودند رجوع شده بود به بهداری کرج که به آنها کمک بهداشتی بکند و در آنجا یک طبیب بود که فاقد دوا و فاقد همه چیز بود بنابراین فکر میکنم یک عده ای راکه برای کار به نقاطی میفرستند در آنجا باید وسایل بهداشتی آنها فراهم شود و در غیر اینصورت ممکن است امراض خطرناک و مسری در بین آنها شیوع پیدا کند که علاوه از اینکه برای خود کارگران خطر دارد برای سایرین هم خطرناک میباشد بنابراین بنده پیشنهاد کردم که وسائل درمانی و وسائل مبارزه به آن نقاط اعزام شود که در این موارد بشود کمک کرد و این فوق العاده ضرورت دارد ولازم است.

آقایان اگر گوش نکنید مملکت را بخون میکشید یعنی اگرمردم از مجلس مایوس شدند اینها را دانه دانه میگیرند و تکه تکه میکنند (اقبال – انشاء الله مایوس نمیشوند) من این ایمان را دارم ولی انجام این کار وظیفه هر شخصی است و حالا خواستم به مجلس شورای ملی و نمایندگان محترمش که پاره ایی اشتباه کردند و به اشتباه خودشان پی بردند این عرایض را بکنم یک مطلب را هم باید عرض کنم که در این چند روز زمامداری قوام ماها را یک خط دورمان کشیده بودند نه تلگراف نه تلفن نه وسیله ارتباط رادیو هیچ در اختیار این عده از نمایندگان نبود که توی مجلس ماندند و جانشان را گذاشتند البته هیچ هنری نکردند خیال نکنید برای هنر عرض میکنم فقط در مجلس ماندند که از حق مردم دفاع کنند به اینها یک دقیقه وقت رادیو ندادند امکان تلفن و تلگراف از شهرستانها را ازشان گرفتند و در تبلیغات شروع کردند نوشته و طومار درست کنند برای اینکه خواستند بفرموده برادر ارجمندم جناب آقای دکتر بقایی طومار درست بکنند برای قوام ولی موفقیتی پیدا نکردند اینها خواستند طومار برای قوام درست کنند ملت ایران طومارهایی با خون خودش برای مصدق و برای سربلندی کشور ایران تهیه کرد که به بنده که یکی از اعضای کوچک این جبهه و نمایندگان هستم این همه طومار رسیدهاست یکی از کازرون یکی از بازار رشت است یکی دیگر هم که محلش را متاسفانه معین نکردهاند و کاغذ رویش را هم بنده غفلت کردم و پاره کردم یکی از قسمتهای مختلف نواحی آبادان و جنوب است که از خسروآباد و قصبهاست و تمام این طومارها و تلگرافات را تقدیم ریاست مجلس میکنم اما اگر یک مشت از عزیزترین برادران ما و شریفترین براداران ما شربت شهادت در روزسی ام تیر نوشیدند و فامیل آنها بی سرپرست ماندهاند و عده ایی دیگر الان مجروح و در مریضخانه هستند و فرزندانشان نان آور ندارند خوشبختانه ملت غیور ایران بفکر آنها هستند و اینها هم مبالغی است (اشاره به چکها و اسکناسها که در روی تریبون گذارده بود) که تنها برای من کوچک ارسال داشتهاند پنجهزار تومان پول و چک برای بنده تنها جهت کمک به بازماندگان مصدومین و شهدای روز ۳۰ تیر ارسال داشتهاند اسامی آنها را بنده لازم نیست بعرض برسانم یک چک بمبلغ سه هزار و هفتصدتومان و بالاخره یک فرد دیگری که نمیخواهد اسم او برده شود الان نامه نوشتهاست پانصد شیشه پنی سیلین چهار صد هزار واحدی و تعدادی سولفاتیازل که قیمتش از یکهزار و پانصد تومان متجاوزاست و اشخاص دیگر هم نامههایی نوشتهاند که دو سه نفراز مصدومین را حاضرند بخرج خودشان معالجه کنند بسیاری از محترمین بازار و بخصوص تحت توجهات آیت الله کاشانی یک دستگاه مرکزی درست شدهاست که از اشخاص خیر در تمام مریضخانهها پنی سیلین و گرانترین و با ارزش ترین داروهای دنیا را با رضا و رغبت تهیه کردهاند و در آنجا نگهداشتهاند میوه و دارو میبرند پرستار میبرند طبیب اگر لازم باشد میآورند وسایل جراحی تهیه میکنند برای آنکه آن برادرانی که با شرافتمندی شربت شهادت نوشیدهاند آنها بزرگترین پاداش را از ملت ایران گرفته باشند و برای اینکه خانوادههای آنها خوش باشند و فامیلشان سربلند باشند بنده اینجا درود بی پایان خودم را بروح ارواح شهدای آزادی عرضه میدارم و یقین دارم که تمام ملت ایران با احترام و عظمت روح آنها را همیشه یاد خواهند کرد و خدا را باید شکر کرد که این نهضتی که بیاری خداوند متعال شروع شده بیاری خداوند متعال هم خاتمه پیدا خواهد کرد(انشاء الله) بهرحال نسبت به بازماندگان مجروحین و مصدومین هم بنده یقین دارم که تمام ما آنها را برادران و خواهران خودمان میدانیم کما اینکه بسیاری از ما برای ملاقات آنها و عیادتشان در مریضخانهها رفتیم و صورتهای عرق زده و گردآلود و خونین رفقای خود را دیدیم و بوسیدیم و آنها اشک خوشی و مسرت در عین زجر و درد از چشمهایشان سرازیرشد.

این مکان به موزهای تبدیل شده که وسایل و اشیای به جا مانده از شاملو را نگهداری میکند. قسمت سنگ ریزی وسنگچین سداکنون بارتفاع ۳۸متررسیده وطبق برنامه تاپاییزسال آتیه عملیات سدسازی باتمام خواهدرسید با اتمام این سددرحدود ۵۰۰۰ هکتاراراضی جدیدتحت کشت قرارخواهدگرفت وکمبودآب درحدود ۱۵۰۰۰ هکتارنیزتامین خواهدشد. عملیات ساختمانی وپایههای ساحلی سدزهک باتمام رسیده وپایههای وسطی سدهم درشرف انجام است ساختمان آب پخش بندزهک هم که قبلا شروع شده بوددردست تکمیل میباشد. ضمناً برآورد میشودکه سازمانهای آب منطقهای علاوه بر تأمین قسمت عمده هزینههای عملیاتی خود در حدود ۴۶۵۰ میلیون ریال دیگر نیز در این رشته سرمایهگذاری نمایند. این بود که شال و یراق کرده پریدم وسط گود.

از طرفی دیگر ذغال به مقدار کافی نه با کیفیت خوب، در جنوب شرقی ایران پیدا شده بود. ضمنا کمیسیونی دروزارت اقتصادملی باحضورنمایندگان بنگاه راه آهن شرکت ملی نفت ایران سازمان برنامه وبنگاه تشکیل وتصمیم گرفته شدهاست که سوخت نانوایی هاوحمامها وکارخانجات دولتی بجای هیزم ازنفت باشد بنگاه جنگلها باتشریک مساعی سازمان برنامه واداره همکاری فنی نسبت به تهیه وتعمیم کورههای ذغال ایرانی رجحان داشته وازمصرف چوب برای تامین احتیاجات ذغال کشور بمقدارزیادی میکاهد اقدام نموده وبکمک کارشناس سازمان خواروبار وکشاورزی جهانی وابسته به ملل متفق که مامورهمکاری بابنگاه جنگلها میباشد چندنمونه از این کورهها درایران ساخته شده وقرار است بزودی درمرکزذغالگیری با این کورهادرتمیشان تاسیس وبرای تعلیم جنگ بانان وکارگران حاضرشود.

۴- نظرباینکه ذعالگیری یکی ازمهمترین عوامل تخریب جنگلها محسوب میشود ازچندی پیش بنگاه جنگلها اقداماتی بمنظور تقلیل مصرف ذغال واستفاده ازذغال سنگ بجای آن بعمل آورده وطبق تصویب نامههای صادره قبلی بنابه پیشنهاد وزارت کشاورزی بخشنامهای ازطرف آقای نخست وزیر بکلیه ادارات وبنگاههای دولتی صادرشده که ازاستفاده ازهیزم برای سوخت زمستانی خودداری وبجای آن ذغال سنگ ونفت مصرف نمایند. برای این منظورهیئتهایی ازمهندسین عالی رتبه بنگاه برای بررسی موقعیت وبرآوردهزینه وتهیه طرحهای لازم بمحل اعزام وپس ازوصول طرحهای مربوطه دستوررسیدگی آن بشورای عالی جنگل داده شد وچون شورای مزبور طرح مربوط به فرق واحیای راه مخصوص از (مرزن آباد تاچالوس) را قابل اجرای فوری دانسته بودلذا آگهی فرق داده شد.

وزارت کشور هم پرونده را بدون معرفی نماینده برای رسیدگی بمجلس شورای ملی فرستادهاست در نتیجه پرونده بشعبه ششم ارجاع گردید و شعبه بمحتویات آن رسیدگی نمود. بطوریکه آقایان نمایندگان محترم اطلاع دارندسال تحصیلی فرهنگی معمولا ازنیمه هرسال یعنی موقع افتتاح دبستانها ودبیرستانها آغاز میشودوبا احتیاج روزافزون بتاسیس مدارس جدیدوزارت فرهنگ بایددرشهریور ماه آموزگاران ودبیران جدید را استخدام ولوازم واثاثیه دبستانهاراخریداری کندتادرموقع افتتاح مدارس هده زیادی نوآموزان بلاتکلیف وسرگردان نمانند (صحیح است) اگربودجه کشور درموقع خودتصویب شودازاین لحاظ نگرانی واشکالی پیش نمیآید ولی چون سالهاست که بودجه کشور بطور یکدوازدهم میگذرد ترتیب پرداخت این اعتبارات دچاراشکال میشود وبهمین جهت ماده واحده اضافه اعتبارفرهنگ پس ازمطالعه در کمیسیون فرهنگ وبودجه تصویب شده وامروزتقدیم مجلس میگرددومبلغ پیش ازدوازده میلیون تومان است وقسمتی از آن برای اجرای تعلیمات اجباری است که بعقیده بسیاری اساسی ترین پایه ترقی آینده کشور و فرهنگ خواهدبود یک قسمتش مربوط باستخدام معلمین جدیدخواهدبود وقسمت دیگرش هم برای خرید لوازم و اثاثیه برای مدارس است.

با استفاده از قوچهای اصیل مرینوس واصلاح نمودن گوسفندان پشمی میتوان در ظرف مدت کوتاهی پشم گوسفندان ایرانی را اصلاح نموده وبوسیله کارخانجات نساجی بهترین پارچههای پشمی رادرایران تهیه نمودبطوریکه دیگراحتیاجی بواردکردن پشم ویاپارچههای پشمی خارجی نباشد. با انجام این عملیات علاوه برتامین آب مشروب شهرکازرون میتوان تا۱۵۰۰ هکتاراراضی جدیدراتحت کشت آورد. برای اجرای این منظور لایحهای مشتمل برهفت ماده باموافقت وزارت دادگستری ووزارت راه ووزارت کشورتهیه وتقدیم گردیده که با اجرای آن میتوان اطمینان داشت بطورموثر از این قبیل سرقتها جلوگیری شود.

حاذقی – عرض کنم که اتفآقا من با این ماده صد در صد موافق هستم و روز اولی هم که این لایحه مطرح شد عرض کردم که درآمد حاصله از فروش این املاک خالصه باید مستقیماً به نفع وام کشاورزان در خود بانک کشاورزی متمرکز شود و به تدریج به زارعین وفلاحین که احتیاج دارند مطابق مقررات بانک کشاورزی وام داده شود دلیلش هم این است که تاکنون قدمهای اساسی برای کمک بکشاورزان مملکت برداشته نشده (صحیح است) واین بانک کشاورزی هم سرمایه کافی ندارد وهرچه هم درهرموقع تذکرداده شده ترتیب اثرندارد وحتی درسال گذشته دولت قانونی راکه مجلس شورای ملی تصویب کرده بود که ۱۵ میلیون تومان بسرمایه بانک افزوده بکندندادندملاحظه بفرمائید این امر چقدرمایه تأسف است زارعین که طبقه مؤدی مالیات هستند واگر مالیاتی بدست بیاید برای دولت درنتیجه کار و زحمت و دسترنج زارعین است حداقل زندگی هم ندارند و من وقتی که نماینده محترم آقای صدری تذکردادند که دولت اضافات ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ کارمندان رابدهد از ایشان تعجبی نکردم چون ایشان تازه واردند وروشن بقضایای بودجهای مملکت نیستند اما وقتی که همکار محترم جناب آقای ملک مدنی تذکر فرمودند تعجب کردم که وقتی خزانه مملکت وضعش این است که همکارمحترم آقای اردلان فرمودند که دولت ما ۵۰۰ میلیون تومان بدهکاراست بانک ملی یعنی درحقیقت میشود گفت که به اندازه بودجه سالیانه مملکت دولت مامقروض است بازاصراربکنیم که چرا اضافات وترفیعات کارمندان دولت داده نشده (سالاربهزادی – آنها حقشان است) چه حقی من میگویم آن ملتی که باید این پول رابدهد دارد از بین میرود آقای محترم من هم به کارمنددولت احترام دارم، علاقه دارم دلم میسوزد که وضع زندگی کارمند بسیاربداست اجازه بفرمایید که عرض کنم وضع زندگی آن مؤدی بسیار بدتر است.

قانون الحاق تبصره سوم به ماده ۱۲ اجازه استخدام پرستار و ماما و کارمند فنی برای وزارت بهداری – مصوب ۴ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۳ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. الف – بمنظورتوسعه فرآوردههای بنگاه رازی وتهیه واکسنها وسرمهای ضد بیماریهای دامی وانسانی وجلوگیری ازصدور ارزبرای خرید موادی نظیرآنچه که وسیله بنگاه مذکور درداخل کشورتهیه میشودازسال ۱۳۲۸ ببعدچندین مربته لایحه قانونی لازم برای تصویب دردورههای ۱۵و۱۶ به مجلس شورای ملی تقدیم ولی متاسفانه راکدمانده بود تا اینکه اخیرا با استفاده ازلایحه اختیارات لایحه قانونی مذکور با ۷ماده و۵تبصره درتاریخ ۲۵-۷-۳۱ تصویب وابلاغ گردیدبا اینکه کمترازیکماه ازتصویب این لایه میگذرد موسسه رازی موفق شدهاست دراین مدت مقادیرقابل توجهی از این قبیل واکسنها وسرمهاساخته دردسترس مردم ووزارت بهداری بگذارد.

۱- اکیپهای مطالعاتی برای نقشه برداری وتهیه طرحهای آبیاری اراضی شعیبیه ودیمچه درخوزستان اعزام گردیده ومشغول کارشدهاند. فعلاعده ازمهندسین ایرانی باکمک متخصصین اعزامی سازمان خواروبار کشاورزی جهانی مشغول مطالعه وطرزتوزیع آب وتهیه طرحهای مربوط به اصلاح کانال هاوبررسی اراضی ازنظرکشاورزی میباشند. ۴۸. کارخانه تولید آب سنگین: کارخانه تولید آب سنگین تأسیساتی برای تولید آب سنگین با ظرفیت طراحی تولید سالانه ۱۶ تن آب سنگین مخصوص راکتور است. ۳- آبیاری کازرون عملیات آبیاری کازرون که شامل ساختمان آبگیر ازچشمههای ساسان درتنگ شاهپوروتونلی بطول ۳۰۰ متروکانالی به طول ۲۷ کیلومتر است وبعلت مضیقه مالی تعطیل شده بود اینک مجددا شروع شدهاست پیمانکار فعلامشغول ساختمان پل روی رودشاهپور برای برگرداندن آب بطرف تونل میباشد وضمنامقدمات کاربرای ساختمان ایستگاه تلمبه وسفارش لوله ولوازم وساختمان مخزن درشهرکازرون بمنظورتامین آب مشروب شهردردست تهیهاست.

۱۹. کارخانه غنیسازی سوخت: کارخانه غنیسازی سوخت (FEP) یک کارخانه غنیسازی دارای سانتیریفیوژ برای تولید اورانیوم با غنای پایین (LEU) غنیشده تا ۵ درصد U-235 است که اولین بار در سال ۲۰۰۷ عملیاتی شد. بعد از آنکه مطمئن شد که مجید پسر محسن است، باو گفت که با پدرش از برادر صمیمیتر بوده و در یک مدرسه تحصیل میکردهاند و در اداره همکار بودهاند. معلوم شد هیچی. نه فیلمی، نه اجتماعی، نه نمایشی. با قیافهٔ خجلت زدهای جملهٔ خود را تا به اینجا رسانید.

دیدگاهتان را بنویسید